Usługi - 284397-2020

18/06/2020    S117

Polska-Zakopane: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

2020/S 117-284397

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Adres pocztowy: Krupówki 10
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Frajdenberg
E-mail: zp@muzeumtatrzanskie.pl
Tel.: +48 182015205

Adresy internetowe:

Główny adres: www.muzeumtatrzanskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dostaw i usług – dotyczących wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje

Numer referencyjny: ADM.270-3/2020
II.1.2)Główny kod CPV
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie: dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”, w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 598 824.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
39154000 Sprzęt wystawowy
32321300 Materiały audiowizualne
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31611000 Zestawy instalacji elektrycznej
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32417000 Sieci multimedialne
39151000 Meble różne
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71314100 Usługi elektryczne
79820000 Usługi związane z drukowaniem
79932000 Usługi projektowania wnętrz
79930000 Specjalne usługi projektowe
92111000 Usługi produkcji filmów kinowych i wideo
92312000 Usługi artystyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi „Koliba” – ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane, POLSKA oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. B. Dembowskich – ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonania dostawy i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje – filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

W zakres zamówienia wchodzą w szczególności:

1) realizacja dostaw i montaż szafek, gablot szklanych oraz innych gablot ekspozycyjnych;

2) wykonanie i montaż ścianek ekspozycyjnych (statystycznych i mobilnych);

3) wykonanie stanowisk multimedialnych, aplikacji interaktywnych;

4) zorganizowanie stanowisk edukacyjnych;

5) wykonanie i montaż znaków graficznych, elementów graficznych oraz identyfikacji wizualnej ekspozycji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i projektu;

6) koordynacja dostaw i montażu sprzętu multimedialnego oraz instalacji i realizacji aplikacji interaktywnych i multimedialnych, w tym m.in. scenariusze, tłumaczenia tekstów na język angielski;

7) wykonanie piktogramów i tablic informacyjnych oraz kierunkowych;

8) przeniesienie majątkowych praw autorskich na Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób kluczowych dla realizacji zadania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Termin składania ofert został skrócony do 16 dni zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp, ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, a skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione koniecznością wykonania zamówienia przed terminem zakończenia projektu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 071-168957
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wykonanie dostaw i usług – dotyczących wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Group AV Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 88/315
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-992
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 598 824.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

a) dostawa, montaż i uruchomienie elementów wyposażenia aranżacji, scenografii wystawy:

GOODSHAPE SP. Z O.O. SP. K. UL. BODYCHA 21, 05-816 OPACZ KOLONIA

b) wykonanie scenariuszy i projektów graficznych aplikacji interaktywnych i kontentów multimedialnych:

EJSAK GROUP SP. Z O.O., UL. PALISADOWA 20/22 01-940 WARSZAWA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia jest zamieszczony w pkt VI SIWZ, która jest dostępna na stronie http://muzeumtatrzanskie.pl/o-nas/zamowienia_publiczne/

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020