Usługi - 284498-2020

18/06/2020    S117

Polska-Zielona Góra: Usługi inżynieryjne

2020/S 117-284498

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Adres pocztowy: Podgórna 7
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 65-057
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
E-mail: j.pawlowska@lubuskie.pl
Tel.: +48 684565404
Faks: +48 684565404

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lubuskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego wraz z dostawą, integracją i wdrożeniem oprogramowania „Front line” oraz „Back office” w celu udostępnienia e-usług w ramach projektu ...

Numer referencyjny: DA.III.2721.1.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa p.n.: „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego wraz z dostawą, integracją i wdrożeniem oprogramowania „Front line” oraz „Back office” w celu udostępnienia eusług” w ramach projektu: „Lubuski e-Urząd II”. Projekt Lubuski e-Urząd II, w ramach którego przeprowadzane jest niniejsze zamówienie, jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego lubuskie 2020, oś 2. Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące etapy:

— etap I – przygotowanie wdrożenia,

— etap II – wdrożenie systemu.

3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa:

— załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

— załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy,

— załącznik nr 12 do SIWZ – studium wykonalności projektu: Lubuski e-Urząd II – wersja z etapu aplikowania.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 11 948 740.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa p.n.: „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego wraz z dostawą, integracją i wdrożeniem oprogramowania „Front line” oraz „Back office” w celu udostępnienia eusług” w ramach projektu: „Lubuski e-Urząd II”. Projekt Lubuski e-Urząd II, w ramach którego przeprowadzane jest niniejsze zamówienie, jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego lubuskie 2020, Oś 2. Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące etapy:

— etap I – przygotowanie wdrożenia,

— etap II – wdrożenie systemu.

3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa:

— załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

— załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy,

— załącznik nr 12 do SIWZ – studium wykonalności projektu: Lubuski e-Urząd II – wersja z etapu aplikowania

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacj / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0020/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 019-042289
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comp S.A.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sputnik Software Sp. z o.o
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-104
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zeto Projekt Sp. z o.o.
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-003
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 11 948 740.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 328 270.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 5 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, POLSKA;

Inspektorem Pani/Pana ochrony danych osobowych jest: dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, POLSKA, poczta elektroniczna: iodo@lubuskie.pl, tel. +48 684565585, fax: +48 684565329;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w poniższym ogłoszeniu;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz na czas kontroli i archiwizacji;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Pan/Pani wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał/a w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

— na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, POLSKA.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020