Services - 284510-2017

21/07/2017    S138    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Bydgoszcz: Engineering design services

2017/S 138-284510

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
Contact point(s): Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
For the attention of: Agnieszka Luzak
85-097 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523285243
E-mail: agnieszka.luzak@psgaz.pl
Fax: +48 523285102

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.psgaz.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting entity:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu ś/c wraz z przyłączami w msc. Białe Błota ul. Sosnowa, Lipniki ul. Spokojna, Ogrodowa.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 27: Other services

NUTS code PL613

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu ś/c wraz z przyłączami w msc. Białe Błota ul. Sosnowa, Lipniki ul. Spokojna, Ogrodowa.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu ś/c wraz z przyłączami w msc.
Białe Błota ul. Sosnowa, Lipniki ul. Spokojna, Ogrodowa.
Zakres rzeczowy:
— gazociąg ś/c dn 63 PE L= 2.000 mb ul. Sosnowa, ul. Spokojna, ul. Ogrodowa
— przyłącza ś/c dn 32 PE L= 166 m, szt.12 – zgodnie z załączonym wykazem.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 17 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych
w ramach Umowy prac projektowych. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowego Projektu. Termin gwarancji jakości ustala się na okres 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru, o którym mowa we wzorze Umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowego Projektu. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana Projektu, termin gwarancji biegnie na nowo, począwszy od dnia wymiany.
2.Wymagania dotyczące wadium – Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 Ustawy odstępuje od obowiązku żądania wadium.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Nie dotyczy.
III.1.4)Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, który posiada uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia winnych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na przyłącze lub/i gazociąg o podobnej złożoności,co przedmiot zamówienia.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
2017/W800/WP-000264
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
4.9.2017 - 10:00
IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7)Conditions for opening of tenders
Date: 4.9.2017 - 10:30

Place

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42 – budynek świetlicy.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:

Pełne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia są zawarte w SIWZ dostępnej na Platformie Zakupowej PSG na stronie: www.psgaz.pl w zakładce „Przetargi”.

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Pełne informacje dotyczące procedury odwoławczej są zawarte w SIWZ

VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18.7.2017