Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 284577-2017

22/07/2017    S139

Njemačka-Karlsruhe: Popravak i održavanje tehničkih instalacija u JRC-u u Karlsruheu

2017/S 139-284577

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe
Poštanska adresa: PO Box 2340
Mjesto: Karlsruhe
NUTS kod: DE12 Karlsruhe
Poštanski broj: 76125
Država: Njemačka
Osoba za kontakt: Abteilung Auftragsvergabe
E-pošta: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa profila kupca: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2720
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Popravak i održavanje tehničkih instalacija u JRC-u u Karlsruheu

Referentni broj: JRC/KRU/2017/G.1/0076/RC.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50000000 Usluge popravaka i održavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

JRC Karlsruhe namjerava provesti sljedeće radove u sklopu okvirnog ugovora:

— radove održavanja i modernizacije te popravke na tehničkim instalacijama infrastrukture, poglavito na instalacijama za ventilaciju, klimatizaciju, grijanje, ponovno hlađenje i čišćenje dušikom, spajanje komora za rukovanje s rukavicama s ekstraktorima zraka i dušika, radove instaliranja dovoda plina u laboratorije i „vruće ćelije”,

— radove instaliranja, koji se uglavnom odnose na postavljanje znanstvenih i tehničkih aparata u komore za rukovanje s rukavicama, laboratorije i „vruće ćelije”,

— radove upravljanja, korištenja i održavanja stanica za prikupljanje otpadnih voda i sobe za nadzor temperature.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50000000 Usluge popravaka i održavanja
50413000 Usluge popravaka i održavanja kontrolnih aparata
50700000 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DE12 Karlsruhe
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Europska komisija, JRC Karlsruhe, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, NJEMAČKA.

II.2.4)Opis nabave:

Popravak i održavanje tehničkih instalacija u JRC-u u Karlsruheu

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni broj natjecatelja: 5
Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2720

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/08/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/07/2017