Roba - 284578-2017

22/07/2017    S139    Europski parlament - Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: Nabava profesionalne kuhinjske opreme i opreme za catering u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu

2017/S 139-284578

Obavijest o nadmetanju

Roba

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Europski parlament
plateau de Kirchberg
Luxembourg
2929
Luksemburg
Osoba za kontakt: direction de la logistique, service de passation de marchés publics
E-pošta: INLO.CFT@ep.europa.eu
NUTS kod: LU000

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2653
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava profesionalne kuhinjske opreme i opreme za catering u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu

II.1.2)Glavna CPV oznaka
39314000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

— Nabava, u svojstvu obnove i u svojstvu prve nabave, profesionalne kuhinjske opreme i opreme za catering, standardne ili po mjeri, koja će se koristiti na 3 lokacije Europskog parlamenta u Bruxellesu (grupa 1), Luxembourgu (grupa 2) i Strasbourgu (grupa 3), uključujući isporuku, raspakiravanje i oporabu ambalaže.

— Ugradnja nabavljene opreme, uključujući provjere, ispitivanja, prilagodbe, puštanje u rad, osposobljavanje i prihvat.

— Rasklapanje postojeće opreme.

— Provedbeni projekti.

— Uklanjanje korištene kuhinjske opreme za uklanjanje onečišćenja i rasklapanje.

— Prikupljanje, prijevoz, odlaganje i oporaba otpada iz rashladnih instalacija.

— Jamstvene usluge i usluge nakon prodaje tijekom i izvan jamstvenog razdoblja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Bruxelles

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava profesionalne kuhinjske opreme i opreme za catering te povezane usluge.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Za detaljne podatke o vrsti opreme, količinama i broju sati, molimo pogledajte dokumentaciju poziva na nadmetanje koja se može preuzeti na prethodno navedenoj adresi.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Luxembourg

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Luxembourg.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava profesionalne kuhinjske opreme i opreme za catering te povezane usluge.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Za detaljne podatke o vrsti opreme, količinama i broju sati, molimo pogledajte dokumentaciju poziva na nadmetanje koja se može preuzeti na prethodno navedenoj adresi.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Strasbourg

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: FRF11
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Strasbourg.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava profesionalne kuhinjske opreme i opreme za catering te povezane usluge.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Za detaljne podatke o vrsti opreme, količinama i broju sati, molimo pogledajte dokumentaciju poziva na nadmetanje koja se može preuzeti na prethodno navedenoj adresi.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

biti upisan u strukovni ili obrtni registar, osim u slučaju međunarodne organizacije.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

najmanji godišnji promet, ostvaren u području ugovora tijekom posljednje 2 financijske godine za koje su računi zaključeni, od:

— za grupu 1 (Bruxelles): 3 300 000 EUR,

— za grupu 2 (Luxembourg): 1 200 000 EUR,

— za grupu 3 (Strasbourg): 3 000 000 EUR.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

— ima dokazano iskustvo u području usluga u okviru ugovora, odnosno prodaje i ugradnje profesionalne kuhinjske opreme i opreme za catering,

— ima ured na lokaciji izvršenja ugovora ili u njezinoj blizini i tako pruža Europskom parlamentu jamstvo da će se ugovorne aktivnosti (ugradnja i popravci) izvršiti u vremenskim ograničenjima utvrđenima ugovorom.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti dokumentaciju poziva na nadmetanje koja se može preuzeti na prethodno navedenoj adresi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/08/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/08/2017
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Luxembourg, Kirchberg.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

najviše 2 predstavnika po ponuditelju; prijave za akreditacije moraju se poslati 2 radna dana unaprijed.

Moguće je ne prisustvovati osobno i zatražiti presliku zapisnika s otvaranja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Sredina 2021.

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Sva pitanja povezana s postupkom i ugovorom mogu se postaviti putem platforme eTendering na prethodno navedenoj adresi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Opći sud, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg

Internetska adresa: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Europski ombudsman
Strasbourg
Francuska

Internetska adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

unutar 2 mjeseca (povećano zbog udaljenosti) od objave postupka koji se provjerava ili slanja obavijesti o tom postupku.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/07/2017