Bunuri - 284578-2017

22/07/2017    S139    Parlamentul European - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: Achiziționare de echipamente de catering și de bucătărie profesională în Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg

2017/S 139-284578

Anunț de participare

Produse

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Parlamentul European
plateau de Kirchberg
Luxemburg
2929
Luxemburg
Persoană de contact: direction de la logistique, service de passation de marchés publics
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Cod NUTS: LU000

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2653
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționare de echipamente de catering și de bucătărie profesională în Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg.

II.1.2)Cod CPV principal
39314000
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

— Furnizarea, sub formă de bunuri recondiționate sau noi, de echipamente profesionale de catering și de bucătărie standard sau la comandă, destinate a fi utilizate la cele 3 sedii ale Parlamentului European din Bruxelles (lotul 1), Luxemburg (lotul 2) și Strasbourg (lotul 3), inclusiv livrarea, dezambalarea și recuperarea ambalajului.

— Instalarea echipamentelor furnizate, inclusiv controale, încercări, reglări, darea în folosință, formarea și recepția.

— Demontarea echipamentelor existente.

— Proiecte de implementare.

— Ridicarea echipamentelor de bucătărie uzate în vederea decontaminării și a demontării.

— Colectarea, transportul, eliminarea sau recuperarea deșeurilor rezultate din instalațiile frigorifice.

— Garanție și serviciu postvânzare pe parcursul și în afara perioadei de garanție.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Bruxelles

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de echipamente de catering și de bucătărie profesională și prestarea de servicii conexe.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Pentru informații detaliate privind tipul de echipamente, cantitățile și numărul de ore, a se consulta dosarul licitației care poate fi descărcat de la adresa menționată anterior.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Luxemburg

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de echipamente de catering și de bucătărie profesională și prestarea de servicii conexe.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Pentru informații detaliate privind tipul de echipamente, cantitățile și numărul de ore, a se consulta dosarul licitației care poate fi descărcat de la adresa menționată anterior.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Strasbourg

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FRF11
Locul principal de executare:

Strasbourg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de echipamente de catering și de bucătărie profesională și prestarea de servicii conexe.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Pentru informații detaliate privind tipul de echipamente, cantitățile și numărul de ore, a se consulta dosarul licitației care poate fi descărcat de la adresa menționată anterior.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul este înscris în registrul profesiilor sau al comerțului, cu excepția cazului în care ofertantul este o organizație internațională.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

O cifră de afaceri anuală minimă, realizată în domeniul vizat de contract, pe parcursul ultimelor 2 exerciții financiare încheiate, de:

— pentru lotul 1 (Bruxelles): 3 300 000 EUR;

— pentru lotul 2 (Luxemburg): 1 200 000 EUR;

— pentru lotul 3 (Strasbourg): 3 000 000 EUR.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

— ofertantul trebuie să aibă experiență atestată în domeniul serviciilor care fac obiectul contractului, și anume vânzarea și instalarea de echipamente profesionale de catering și de bucătărie;

— ofertantul trebuie să aibă o agenție la locul de executare a contractului sau în apropierea acestuia, asigurând Parlamentul European că activitățile contractuale (instalare și reparații) vor fi realizate în termenele prevăzute în contract.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta dosarul licitației care poate fi descărcat de la adresa menționată anterior.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/08/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 4 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/08/2017
Ora locală: 11:00
Locul:

Luxemburg, Kirchberg

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Maximum 2 reprezentați din partea fiecărui ofertant; cererile de acreditare trebuie trimise cu 2 zile lucrătoare înainte.

De asemenea, se poate să nu se participe personal la ședința de deschidere și să se solicite o copie a procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

La mijlocul anului 2021.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Întrebările privind procedura și contractul pot fi adresate prin intermediul platformei eTendering la adresa menționată anterior.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Tribunalul, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg

Adresă internet: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Ombudsmanul European
Strasbourg
Franţa

Adresă internet: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni (extins în funcție de distanță) de la notificarea sau publicarea procedurii care face obiectul unui recurs.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/07/2017