Usługi - 284586-2015

Wyświetl widok skrócony

12/08/2015    S154

Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych

2015/S 154-284586

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Targowa 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Osoba do kontaktów: Wojciech Rejman, Joanna Janiga
E-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
Tel.: +48 178525957
Faks: +48 178525957

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wodgik.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.wodgik.rzeszow.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.wodgik.rzeszow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część IV”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo podkarpackie.

Kod NUTS PL32 Podkarpackie

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część IV (3 obiekty)
— obiekt 1 – pełny zakres prac etapu I i II – 32 arkusze
— obiekt 2 – pełny zakres prac etapu III i IV – 40 arkuszy
— obiekt 3 – pełny zakres prac etapu V i VI – 37 arkuszy
Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,
b) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na podstawie danych z NMT,
c) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG,
d) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1: 10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k,
e) opracowanie rzeźby terenu metodą cieniowania,
f) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,
g) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72320000 Usługi bazy danych, 71351810 Usługi topograficzne, 72310000 Usługi przetwarzania danych

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zasięg przestrzenny opracowania:
Prace należy wykonać na obszarze następujących arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 (obszar arkuszy do opracowania określony w procentach) – na arkuszach niepełnych, leżących na granicy Polski i Ukrainy, opracowanie należy wykonać z buforem 250 m poza granicą Polski:
— obiekt 1 – pełny zakres prac etapu I i II – 32 arkusze o następujących godłach:
32 arkusze mapy topograficznej, w tym 26 arkuszy pełnych
M-34-093-C-b-2 100 %; M-34-105-A-b-2 100 %; M-34-105-C-b-2 100 %; M-34-106-C-a-2 100 %;
M-34-093-C-b-4 100 %; M-34-105-A-b-4 100 %; M-34-105-D-a-1 100 %; M-34-106-C-a-3 100 %;
M-34-093-C-d-2 100 %; M-34-105-A-d-2 100 %; M-34-105-D-a-2 100 %; M-34-106-C-a-4 84 %;
M-34-093-C-d-4 100 %; M-34-105-A-d-4 100 %; M-34-105-D-b-1 100 %; M-34-106-C-c-2 1 %;
M-34-093-D-a-1 100 %; M-34-105-B-a-1 100 %; M-34-105-D-b-2 100 %; M-34-106-C-d-1 72 %
M-34-093-D-a-3 100 %; M-34-105-B-a-3 100 %; M-34-105-D-b-3 100 %; M-34-106-C-d-2 83 %;
M-34-093-D-c-1 100 %; M-34-105-B-c-1 100 %; M-34-105-D-b-4 100 %; M-34-106-C-d-3 1 %;
M-34-093-D-c-3 100 %; M-34-105-B-c-3 100 %; M-34-106-C-a-1 100 %; M-34-106-C-d-4 <1 %;
— obiekt 2 – pełny zakres prac etapu III i IV – 40 arkuszy o następujących godłach:
40 arkuszy mapy topograficznej, w tym 18 arkuszy pełnych
M-34-093-D-b-2 100 %; M-34-094-C-c-2 100 %; M-34-106-A-d-2 64 %; M-34-106-D-a-2 1 %;
M-34-093-D-b-4 100 %; M-34-094-C-d-1 100 %; M-34-106-A-d-3 100 %; M-34-106-D-a-3 100 %;
M-34-094-C-a-1 100 %; M-34-094-C-d-2 72 %; M-34-106-A-d-4 63 %; M-34-106-D-a-4 67 %;
M-34-094-C-a-2 100 %; M-34-094-C-d-3 100 %; M-34-106-B-a-1 <1 %; M-34-106-D-b-3 7 %;
M-34-094-C-a-3 100 %; M-34-094-C-d-4 92 %; M-34-106-B-c-3 1 %; M-34-106-D-c-1 89 %;
M-34-094-C-a-4 100 %; M-34-106-A-b-1 100 %; M-34-106-C-b-1 100 %; M-34-106-D-c-2 92 %;
M-34-094-C-b-1 98 %; M-34-106-A-b-2 95 % ; M-34-106-C-b-2 96 %; M-34-106-D-c-3 4 %;
M-34-094-C-b-2 21 %; M-34-106-A-b-3 100 %; M-34-106-C-b-3 100 %; M-34-106-D-c-4 68 %;
M-34-094-C-b-3 100 %; M-34-106-A-b-4 86 %; M-34-106-C-b-4 100 %; M-34-106-D-d-1 1 %;
M-34-094-C-b-4 42 %; M-34-106-A-d-1 100 %; M-34-106-D-a-1 55 %; M-34-106-D-d-3 11 %;
— obiekt 3 – pełny zakres prac etapu V i VI – 37 arkuszy o następujących godłach:
37 arkuszy mapy topograficznej, w tym 28 arkuszy pełnych
M-34-082-C-c-3 100 %; M-34-093-B-a-4 100 %; M-34-093-B-d-2 100 %; M-34-094-A-b-3 100 %;
M-34-082-C-c-4 100 %; M-34-093-B-b-1 100 %; M-34-093-B-d-3 100 %; M-34-094-A-b-4 51 %;
M-34-082-C-d-3 100 %; M-34-093-B-b-2 100 %; M-34-093-B-d-4 100 %; M-34-094-A-c-1 100 %;
M-34-082-C-d-4 100 %; M-34-093-B-b-3 100 %; M-34-094-A-a-1 100 %; M-34-094-A-c-2 100 %;
M-34-082-D-c-2 78 %; M-34-093-B-b-4 100 %; M-34-094-A-a-2 100 %; M-34-094-A-c-3 100 %;
M-34-082-D-c-3 79 %; M-34-093-B-c-2 100 %; M-34-094-A-a-3 100 %; M-34-094-A-c-4 100 %;
M-34-082-D-c-4 11 %; M-34-093-B-c-3 100 %; M-34-094-A-a-4 100 %; M-34-094-A-d-1 88 %;
M-34-093-B-a-1 100 %; M-34-093-B-c-4 100 %; M-34-094-A-b-1 100 %; M-34-094-A-d-2 1 %;
M-34-093-B-a-2 100 %; M-34-093-B-d-1 100 %; M-34-094-A-b-2 99 %; M-34-094-A-d-3 42 %;
M-34-094-B-a-1 29 %;
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 400 000 i 500 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.10.2015. Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 12 000 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy)
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank Polskiej Spółdzielczości SA Oddział Regionalny w Rzeszowie,
nr: 63 1930 1389 2700 0721 8923 0003,
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale
i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Targowa 1.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanych dalej SIWZ) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy,
Bank Polskiej Spółdzielczości SA Oddział Regionalny w Rzeszowie,
nr: 63 1930 1389 2700 0721 8923 0003,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.2 SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi
w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.
W przypadku, gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych. (art. 11 ustawy z 17.5.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne – t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 8.1.1 SIWZ.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie w ramach jednego lub więcej zleceń co najmniej:
— 10 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, opracowanych na podstawie BDOT10K, na zamówienie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o której mowa w art. 6a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.2 SIWZ.
Zamawiający pod pojęciem „wykonał należycie” rozumie wykonanie co najmniej 10 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, opracowanych na podstawie BDOT10K, na zamówienie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, których jakość wykonania została potwierdzona pozytywnym protokołem odbioru.
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu., o którym mowa w pkt 8.1.1 SIWZ.
b) Potencjał kadrowy
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do jego wykonania, tj. posiadającymi kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
1) czterema osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja map” zgodnie z art. 43 pkt. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z których jedna będzie pełnić funkcję kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 (oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 9 lit d) ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, na podstawie umowy o pracę na pełen etat, co najmniej osoby która będzie pełnić funkcję kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Zamawiający żąda, aby co najmniej trzy z wyżej wymienionych osób:
— posiadały doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD/BDOT/BDOT10k) (doświadczenie topograficzne)
— posiadały doświadczenie w wykonywaniu co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu i redakcji standardowego opracowania kartograficznego – mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k (doświadczenie kartograficzne).
Zamawiający dopuszcza sytuację w której ta sama osoba posiada zarówno doświadczenie topograficzne jak i kartograficzne.
2) dwoma osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu „fotogrametria i teledetekcja” zgodnie z art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w 8.1.3 SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto wykonania zamówienia. Waga 95

2. Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady i usterki. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZ-3321/18/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.9.2015 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.9.2015 - 13:00

Miejscowość:

w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Targowa 1, 35-959 Rzeszów, pok. nr 401

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 1.5.2016.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp:
— Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,
— Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,
— Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
2. Terminy wniesienia odwołania:
— Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
— Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
— Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1 i 17.5.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
4. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp;
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.8.2015