Usługi - 284741-2020

18/06/2020    S117

Polska-Białystok: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 117-284741

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 106-256943)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000288610
Adres pocztowy: M. Skłodowskiej-Curie 24a
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-276
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@uskwb.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uskwb.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 6 miesięcy

Numer referencyjny: 52/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 6 miesięcy. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załącznikach nr 2.1 oraz 2.2 do niniejszej specyfikacji. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem ofertowym oraz Załącznikami nr 2.1, 2.2 do niniejszej specyfikacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 106-256943

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 21/08/2020

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 23/08/2020

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 12:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: