Usługi - 284788-2020

18/06/2020    S117

Polska-Kraków: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

2020/S 117-284788

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Pietruszka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Inwestycji Strategicznych, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
E-mail: inwestycje.strategiczne@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 1263160351
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wsparcie Zamawiającego w realizacji zamówienia publicznego na Budowę, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) .......

Numer referencyjny: IS-I.272.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiającego w realizacji zamówienia publicznego na budowę, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) w ramach projektu: „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych” zwanego dalej Projektem MIIP-2. oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku wykonywania lub w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 260 151.29 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72224000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
72224100 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiającego w realizacji zamówienia publicznego na Budowę, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) w ramach projektu: „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych” zwanego dalej Projektem MIIP-2. oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku wykonywania lub w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie:

— informatyczno-technologicznym – dotyczącym w szczególności infrastruktury informacji przestrzennej włączając rozwiązania mobilne, funkcjonowania geoportali danych przestrzennych oraz w zakresie geodezji rolnej i funkcjonowania i udostępniania danych i materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

— merytorycznym-dotyczącym świadczenia usług doradczych w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, infrastruktury informacji przestrzennej, geodezji rolnej oraz pozostałych zagadnień tematycznych związanych z realizacją projektu.

Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni zespół w skład którego wchodzić będą co najmniej:

1) specjalista ds. architektury aplikacji;

2) analityk biznesowy;

3) analityk ds. GIS;

4) specjalista ds. baz danych przestrzennych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0136/18 pn.: „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych” w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 e-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego program operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w pkt II.2.5 zaznaczył jedynie jako kryterium udzielenia zamówienia „cena”, gdyż formularz ogłoszenia nie przewiduje możliwości opisania kryterium. Jednakże wybór Wykonawcy zostanie oparty o negocjacje dotyczące ceny oraz istotnych warunków umowy. Dopiero po zatwierdzeniu ustalonych warunków udzielenia zamówienia dokonany zostanie wybór wykonawcy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2017/S 64-120581 oraz SIWZ, w postępowaniu pn. „Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie kompleksowego doradztwa i wsparcia (informatycznego, technologicznego, ekonomiczno-finansowego, prawnego) w ramach projektu pn. „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych”, nr referencyjny postępowania IS-I.272.6.2016, przewidział możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do wysokości 30 % wartości zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji dokumentów (innych niż określone w pkt III.3 SOPZ), zwiększenia ilości spotkań, o których mowa w pkt IV.5 SOPZ.

Zakres zamówienia jest zgodny z przewidzianym zakresem dla zamówienia podobnego w postępowaniu nr IS.I.272.6.2016, w wyniku którego zawarta została umowa nr IXA/575/IS/17 z dnia 10 lipca 2017 r.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
01/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Avility Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Gwiaździsta 15A lok. 411
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-651
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 260 151.29 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 253 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zaproszenie do negocjacji zostało przesłane do Wykonawcy w dniu 1 czerwca 2020 r.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020