Tjenesteydelser - 284945-2019

19/06/2019    S116    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-København: Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester

2019/S 116-284945

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=243282&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=243282&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale 2 om håndværkerydelser til Statens Serum Institut

Sagsnr.: 19/04806
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50800000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en Rammeaftale, der består af i alt 4 delaftaler opdelt efter fagområderne Maler, Murer, Tømrer & Snedker og Ventilation inden for håndværkerydelser. Rammeaftalen inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i Bilag 3, anførte fravigelser, udgør det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af Ydelser omfattet af Rammeaftalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 27 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 Maler - Rammeaftale 2 om håndværkerydelser

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45440000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SSI har behov for at kunne rekvirere håndværkerydelser i forbindelse med planlagt og daglig drift og vedligeholdelse af bygningsmassen på SSI Campus.

SSI’s campusområde har et samlet areal på 75 000 m2 med cirka 70 bygninger og 3 100 lokaler. SSI Campus består primært af ejer SSI og lejer AJ Vaccines samt enheder under Sundheds- og Ældreministeriet. Bilag 4 indeholder en oversigt over SSI Campus og de tilhørende bygninger.

Udover den daglige drift og vedligeholdelse af de nuværende bygninger, sker der endvidere løbende fornyelse i og udvidelse af bygningsmassen, hvor SSI endvidere har behov for håndværkerydelser.

Kontraktstyring og -administration af selve Rammeaftalen vil ligge hos SSI, der således også er kontaktpunktet for den kommende Entreprenør til levering af ydelserne.

Delaftalen består af håndværkerydelser inden for malerarbejder, som er defineret ud fra SSI’s behov. SSI’s forventede samlede forbrug er 1 500 000 DKK om året. Det angivne forventede forbrug, kan dog variere år for år, idet det angivne forbrug er estimeret ud fra SSI’s forbrug de seneste 3 år.

Rammeaftalen omfatter indvendigt og udvendigt bygningssyn, mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver, projektopgaver i forbindelse med nybygning samt fremstilling og opsætning af skilte til bygninger, kontorer og udstyr. Mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver udgør cirka 15 procent af arbejderne

Alle typer malerarbejder, der kan forekomme, er omfattet af Rammeaftalen, herunder malerbehandling af facader, vinduer og døre, vægoverflader, lofter mv.

Der forventes at være daglige opgaver til beskæftigelse af cirka 1-1½ Nøglemedarbejdere. Entreprenøren skal tilbyde 2 Nøglemedarbejdere, til udførelse af opgaverne, der har gennemført maleruddannelsen.

Det er et mindstekrav, at Entreprenøren kan dokumentere, at minimum én medarbejder er certificeret i arbejder med produkter indeholdende epoxy og isocyanater.

Det er et mindstekrav, at Entreprenørens Nøglemedarbejdere har tidligere erfaring med arbejde fra farmaceutiske virksomheder.

For yderligere information om delaftalen og dennes omfang, henvises til Bilag A med tilhørende bilag.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen indeholder option på forlængelse af 2 gange 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I vurderingen af Reference 1 vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af den påberåbte reference er i nærheden af 5 000 000 DKK årligt, og hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 3 år.

Det vil endvidere vægte positivt, hvis der i den enkelte reference påvises erfaring fra tidligere Rammeaftaler med offentlige myndigheder.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgers mest relevante reference, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 2 referencer.

I vurderingen af Reference 2 vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af den påberåbte reference er i nærheden af 500 000 DKK, og hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 3 år.

Det vil endvidere vægte positivt, at referencen er sammenlignelig med de udbudte opgaver.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgers mest relevante reference, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 2 referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til løbende at tilkøbe de i Tilbudslisten tilbudte materialer på ethvert tidspunkt i rammeaftalens løbetid til de aftalte enhedspriser. jf. Bilag E Tilbudslisten, faneblad Rammeaftale Delaftale 3, Pos. A.2.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele Delaftale 3 på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

På samme måde forbeholder Ordregiver sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 Murer - Rammeaftale 2 om håndværkerydelser

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262520
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SSI har behov for at kunne rekvirere håndværkerydelser i forbindelse med planlagt og daglig drift og vedligeholdelse af bygningsmassen på SSI Campus.

SSI’s campusområde har et samlet areal på 75 000 m2 med cirka 70 bygninger og 3 100 lokaler. SSI Campus består primært af ejer SSI og lejer AJ Vaccines samt enheder under Sundheds- og Ældreministeriet. Bilag 4 indeholder en oversigt over SSI Campus og de tilhørende bygninger.

Udover den daglige drift og vedligeholdelse af de nuværende bygninger, sker der endvidere løbende fornyelse i og udvidelse af bygningsmassen, hvor SSI endvidere har behov for håndværkerydelser.

Kontraktstyring og -administration af selve Rammeaftalen vil ligge hos SSI, der således også er kontaktpunktet for den kommende Entreprenør til levering af ydelserne.

Delaftalen består af håndværkerydelser inden for murerarbejder, som er defineret ud fra SSI’s behov. SSI’s forventede samlede forbrug er 2 400 000 DKK om året. Det angivne forventede forbrug, kan dog variere år for år, idet det angivne forbrug er estimeret ud fra SSI’s forbrug de seneste 3 år.

Rammeaftalen omfatter planlagte murer- og betonarbejder, udarbejdelse af konstruktions- og reparationsplaner, mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver og projektopgaver i forbindelse med nybygning. Mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver udgør cirka 40 procent af arbejderne.

Entreprenøren skal tilbyde 2 Nøglemedarbejdere, til udførelse af opgaverne, der som minimum har gennemført mureruddannelsen, og gerne har tilegnet sig viden i form af kurser eller anden efteruddannelse vedrørende mureropgaver eller murerrelaterede opgaver, fx betonstøbninger og kloakering.

For yderligere information om delaftalen og dennes omfang, henvises til Bilag B med tilhørende bilag.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen indeholder option på forlængelse af 2 gange 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I vurderingen af Reference 1 vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af den påberåbte reference er i nærheden af 5 000 000 DKK årligt, og hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 3 år.

Det vil endvidere vægte positivt, hvis der i den enkelte reference påvises erfaring fra tidligere Rammeaftaler med offentlige myndigheder.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgers mest relevante reference, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 2 referencer.

I vurderingen af Reference 2 vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af den påberåbte reference er i nærheden af 500 000 DKK, og hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 3 år.

Det vil endvidere vægte positivt, at referencen er sammenlignelig med de udbudte opgaver.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgers mest relevante reference, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 2 referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til løbende at tilkøbe de i Tilbudslisten tilbudte materialer på ethvert tidspunkt i rammeaftalens løbetid til de aftalte enhedspriser. jf. Bilag E Tilbudslisten, faneblad Rammeaftale Delaftale 4, Pos. A.2.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele Delaftale 4 på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

På samme måde forbeholder Ordregiver sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 Tømrer & Snedker - Rammeaftale 2 om håndværkerydelser

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45422000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SSI har behov for at kunne rekvirere håndværkerydelser i forbindelse med planlagt og daglig drift og vedligeholdelse af bygningsmassen på SSI Campus.

SSI’s campusområde har et samlet areal på 75 000 m2 med cirka 70 bygninger og 3 100 lokaler. SSI Campus består primært af ejer SSI og lejer AJ Vaccines samt enheder under Sundheds- og Ældreministeriet. Bilag 4 indeholder en oversigt over SSI Campus og de tilhørende bygninger.

Udover den daglige drift og vedligeholdelse af de nuværende bygninger, sker der endvidere løbende fornyelse i og udvidelse af bygningsmassen, hvor SSI endvidere har behov for håndværkerydelser.

Kontraktstyring og -administration af selve Rammeaftalen vil ligge hos SSI, der således også er kontaktpunktet for den kommende Entreprenør til levering af ydelserne.

Delaftalen består af håndværkerydelser inden for tømrer- og snedkerarbejder, som er defineret ud fra SSI’s behov. SSI’s forventede samlede forbrug er 2 500 000 DKK om året. Det angivne forventede forbrug, kan dog variere år for år, idet det angivne forbrug er estimeret ud fra SSI’s forbrug de seneste 3 år.

Rammeaftalen omfatter planlagt indvendigt og udvendigt bygningssyn inden for tømrer- og snedkerarbejder inklusive tagreparationer, vinduesmontage, mindre reparations- og vedligeholdelses-opgaver og projektopgaver i forbindelse med nybygning. Mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver udgør cirka 500 000 DKK, hvoraf udvendigt bygningssyn udgør cirka 40 procent, og indvendigt bygningssyn udgør cirka 50 procent. Planlagt vedligehold forventes årligt at udgøre cirka 80 procent af den samlede værdi af delaftalen.

Der forventes at være daglige opgaver til beskæftigelse af cirka 2 Nøglemedarbejdere. Entreprenøren skal tilbyde 3 Nøglemedarbejdere, til udførelse af opgaverne, der har gennemført enten tømrer- eller snedkeruddannelsen.

Det er et mindstekrav, at mindst én af de tilbudte Nøglemedarbejdere er uddannet snedker.

For yderligere information om delaftalen og dennes omfang, henvises til Bilag C med tilhørende bilag.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen indeholder option på forlængelse af 2 gange 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I vurderingen af Reference 1 vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af den påberåbte reference er i nærheden af 5 000 000 DKK årligt, og hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 3 år.

Det vil endvidere vægte positivt, hvis der i den enkelte reference påvises erfaring fra tidligere Rammeaftaler med offentlige myndigheder.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgers mest relevante reference, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 2 referencer.

I vurderingen af Reference 2 vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af den påberåbte reference er i nærheden af 500 000 DKK, og hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 3 år.

Det vil endvidere vægte positivt, at referencen er sammenlignelig med de udbudte opgaver.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgers mest relevante reference, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 2 referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til løbende at tilkøbe de i Tilbudslisten tilbudte materialer på ethvert tidspunkt i rammeaftalens løbetid til de aftalte enhedspriser. jf. Bilag E Tilbudslisten, faneblad Rammeaftale Delaftale 5, Pos. A.2.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele Delaftale 5 på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

På samme måde forbeholder Ordregiver sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 6 Ventilation - Rammeaftale 2 om håndværkerydelser

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45331000
45331210
45331211
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SSI har behov for at kunne rekvirere håndværkerydelser i forbindelse med planlagt og daglig drift og vedligeholdelse af bygningsmassen på SSI Campus.

SSI’s campusområde har et samlet areal på 75 000 m2 med cirka 70 bygninger og 3 100 lokaler. SSI Campus består primært af ejer SSI og lejer AJ Vaccines samt enheder under Sundheds- og Ældreministeriet. Bilag 4 indeholder en oversigt over SSI Campus og de tilhørende bygninger.

Udover den daglige drift og vedligeholdelse af de nuværende bygninger, sker der endvidere løbende fornyelse i og udvidelse af bygningsmassen, hvor SSI endvidere har behov for håndværkerydelser.

Kontraktstyring og -administration af selve Rammeaftalen vil ligge hos SSI, der således også er kontaktpunktet for den kommende Entreprenør til levering af ydelserne.

Delaftalen består af håndværkerydelser inden for ventilationsarbejder, som er defineret ud fra SSI’s behov. SSI’s forventede samlede forbrug er 500 000 DKK om året. Det angivne forventede forbrug, kan dog variere år for år, idet det angivne forbrug er estimeret ud fra SSI’s forbrug de seneste 3 år.

Rammeaftalen omfatter planlagte ventilationsarbejder, udarbejdelse af vedligeholdsplaner, mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver og projektopgaver i forbindelse med nybygning. Mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver udgør cirka 80 procent af arbejderne.

Entreprenøren skal tilbyde 1 Nøglemedarbejder, til udførelse af opgaverne, der som minimum har gennemført ventilationsmontøruddannelsen.

For yderligere information om delaftalen og dennes omfang, henvises til Bilag D med tilhørende bilag.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen indeholder option på forlængelse af 2 gange 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I vurderingen af Reference 1 vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af den påberåbte reference er i nærheden af 2 000 000 DKK årligt, og hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 3 år.

Det vil endvidere vægte positivt, hvis der i den enkelte reference påvises erfaring fra tidligere Rammeaftaler med offentlige myndigheder.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgers mest relevante reference, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 2 referencer.

I vurderingen af Reference 2 vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af den påberåbte reference er i nærheden af 100 000 DKK, og hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 3 år.

Det vil endvidere vægte positivt, at referencen er sammenlignelig med de udbudte opgaver.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgers mest relevante reference, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 2 referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til løbende at tilkøbe de i Tilbudslisten tilbudte materialer på ethvert tidspunkt i rammeaftalens løbetid til de aftalte enhedspriser. jf. Bilag E Tilbudslisten, faneblad Rammeaftale Delaftale 6, Pos. A.2.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele Delaftale 6 på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

På samme måde forbeholder Ordregiver sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det bemærkes, at Tilbudsgiver kan ansøge og afgive tilbud som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt VI.3).

I den forbindelse vil de sammensluttede virksomheders nøgletal til sammen skulle opfylde mindstekravene. Derfor bedes hver deltager i en sammenslutning angive egen årsomsætning og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der gælder følgende økonomiske mindstekrav:

For Delaftale 3-5: Ansøger/Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning på 10 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

For Delaftale 6: Ansøger/Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning på 4 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår for Delaftale 6,

For alle delaftaler:

— Ansøger/Tilbudsgiver har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger/Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en erhvervsansvarsforsikring, der har en minimumsdækning på 10 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge en udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Ansøger skal i ESPD'ets afsnit IV. C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

For Delaftale 3-5: Ansøgers mest betydelige leverance af lignende arbejder indenfor de seneste 3 år. Den ene med en årlig kontraktværdi på mindst 5 000 000 DKK, og den anden med en kontraktværdi på mindst DKK 500.000. For begge referencer gælder, at hovedparten af arbejderne er blevet udført inden for de sidste 3 år.

For Delaftale 6: Ansøgers mest betydelige leverance af lignende arbejder indenfor de seneste 3 år. Den ene med en årlig kontraktværdi på mindst DKK 2.000.000, og den anden med en kontraktværdi på mindst DKK 100.000. For begge referencer gælder, at hovedparten af arbejderne er blevet udført inden for de sidste 3 år.

For alle delaftaler:

— Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af udførelsestidspunktet, beskrivelse af arbejderne og ansøgers rolle i forbindelse med opgavens udførelse, samarbejds- eller entrepriseform som arbejderne/byggeriet er udført under, kontraktsum/entreprisesum, bruttoareal og start- og sluttidspunkt for udførelsesperioden.

Konkret efterspørges:

— 1 reference hvor Tilbudsgiver har erfaring fra en offentlig myndighed, hvor arbejderne er sammenlignelige med de af Rammeaftalen omfattede ydelser, og hvor arbejderne er blevet udført inden for de seneste 3 år,

— 1 reference hvor Tilbudsgiver har erfaring fra en opgave i forbindelse med laboratorie, der er udført inden for de seneste 3 år. Referencerne skal have et tilsvarende omfang, kompleksitet og tidsramme, som den udbudte.

Der kan maksimalt vedlægges 4 referencer, hhv. to for hver af de efterspurgte typer af referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøger kan anvende det vedlagte Referenceskema - ESPD til sin besvarelse, som alternativ til udfyldelse af feltet i ESPD’et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Ansøger/Tilbudsgiver kan:

For Delaftale 3-5:

— Påvise mindst 1 reference med en kontraktværdi på mindst DKK 5.000.000, hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for de sidste 3 år, og hvor arbejdet har omfattet levering af sammenlignelige arbejder til en offentlig myndighed, hvorfor referencen må anses som relevant for den udbudte opgave,

— Påvise mindst 1 reference med en kontraktværdi på mindst DKK 500.000, hvor Ansøger har udført arbejderne inden for de sidste 3 år, og hvor arbejdet er leveret til laboratorie, hvorfor referencen må anses som relevant for den udbudte opgave.

For Delaftale 6:

— Påvise mindst 1 reference med en kontraktværdi på mindst DKK 2.000.000, hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for de sidste 3 år, og hvor arbejdet har omfattet levering af sammenlignelige arbejder til en offentlig myndighed, hvorfor referencen må anses som relevant for den udbudte opgave,

— Påvise mindst 1 reference med en kontraktværdi på mindst DKK 100.000, hvor Ansøger har udført arbejderne inden for de sidste 3 år, og hvor arbejdet er leveret til laboratorie, hvorfor referencen må anses som relevant for den udbudte opgave.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i Rammeaftalebilag 2 anførte fravigelser udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne. Øvrige kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/09/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af anmodning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Alle tilbudsgivere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før ansøgning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud.

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem EU-Supply. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt Ansøger/Tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger rette telefonisk henvendelse til EU-Supply: på telefonnummeret +45 70 27 61 70. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere/tilbudsgivere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

Ansøger inklusive forventede underleverandører, skal som en del af sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders formåen eller forventer at inddrage disse til udførelse af arbejder under Rammeaftalen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Ansøger/Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøger/Tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 - 7, medmindre Ansøger/Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den Tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Hver Ansøger kan ansøge om prækvalifikation på en enkelt eller flere delaftaler. Ved ansøgning om flere delaftaler, skal der ansøges særskilt for hver aftale.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgeres anmodninger, skal ansøger sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige ansøgeres anmodninger.

Ordregiver afholder i prækvalifikationsfasen et gennemgangsmøde, hvor Ordregiver vil gennemgå processen for ansøgning om prækvalifikation. Mødet er primært tiltænkt virksomheder, som ikke tidligere har deltaget i en udbudsproces, men alle potentielle ansøgere er velkommen. Formålet er at guide potentielle ansøgere igennem materialet, således at alle potentielle ansøgere føler sig i stand til at deltage i nærværende udbudsforretning. Der vil ikke blive gennemgået detaljer om selve udbuddets omfang.

Gennemgangsmødet bliver holdt hos SSI, Artillerivej 5, Kbh. S: Den 25.6.2019, kl. 10:00.

For deltagelse i mødet, skal der ske forudgående tilmelding med oplysning om firma og navn på deltager(e) via EU-Supply: http://www.eu-supply.com/ Tilmelding skal ske senest: Den 24.6.2019, kl. 13:00.

Der kan maksimalt tilmeldes 2 deltagere per virksomhed. Deltagerne bør være ansvarlige for udarbejdelsen af ansøgningen.

Nærmere detaljer og betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2019