Dostawy - 284980-2020

18/06/2020    S117

Polska-Poznań: Różny sprzęt komputerowy

2020/S 117-284980

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Enea Operator sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Kod pocztowy: 60-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zakupów – Biuro Udzielania Zamówień
E-mail: alicja.ciezak@enea.pl
Tel.: +48 618848721

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.operator.enea.pl/

Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.enea.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla ENEA Operator Sp. z o.o.

Numer referencyjny: RPUZ/P/1396/2019/EC
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla ENEA Operator Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania oferty przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (tzn., że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część albo na wszystkie 3 części zamówienia):

1.część 1: dostawa komputerów stacjonarnych AIO i komputerów rozszerzonych (stacjonarnych) z monitorami 24’’ z akcesoriami;

2. część 2: dostawa komputerów rozszerzonych (stacjonarnych - dyspozytorzy) z monitorami 27’’ z akcesoriami

3. część 3: dostawa laptopów z akcesoriami.

2) Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 9 934 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów stacjonarnych AIO i komputerów rozszerzonych (stacjonarnych) z monitorami 24’’ z akcesoriami

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30231300 Monitory ekranowe
48624000 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działania ENEA Operator Sp. z o.o. – zgodnie z pkt 3.5 SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: dostawa komputerów stacjonarnych AIO i komputerów rozszerzonych (stacjonarnych) z monitorami 24’’ z akcesoriami

Dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności:

a) 1 300 szt. komputerów stacjonarnych AIO w komplecie z klawiaturą i myszką;

b) 40 szt. komputerów rozszerzonych (stacjonarnych) w komplecie z klawiaturą i myszką;

c) 450 szt monitorów 24".

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia.”

3. Zamawiający wymaga, aby:

1) dostarczony sprzęt komputerowy był fabrycznie nowy i nieużywany, zgodny z wszelkimi dotyczącymi go normami i przepisami prawa;

2) naprawy gwarancyjne sprzętu komputerowego były realizowane przez producenta lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru sprzętu komputerowego potwierdzonego w protokole zdawczo-odbiorczym dla danego zlecenia jednostkowego.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostaje określony na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania maksymalnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie – w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na oferowany sprzęt komputerowy / Waga: 25
Cena - Waga: 75
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów rozszerzonych (stacjonarnych – dyspozytorzy) z monitorami 27’’ z akcesoriami

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30231300 Monitory ekranowe
48624000 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działania ENEA Operator Sp. z o.o. – zgodnie z pkt 3.5. SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2: dostawa komputerów rozszerzonych (stacjonarnych – dyspozytorzy) z monitorami 27’’ z akcesoriami

Dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności:

a) 40 szt. komputerów rozszerzonych (stacjonarnych – dyspozytorzy) w komplecie z klawiaturą i myszką;

b) 80 szt. monitorów 27” dla służb dyspozytorskich.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia.”

3. Zamawiający wymaga, aby:

1) dostarczony sprzęt komputerowy był fabrycznie nowy i nieużywany, zgodny z wszelkimi dotyczącymi go normami i przepisami prawa;

2) naprawy gwarancyjne sprzętu komputerowego były realizowane przez producenta lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru sprzętu komputerowego potwierdzonego w protokole zdawczo-odbiorczym dla danego Zlecenia jednostkowego.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostaje określony na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania maksymalnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie – w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na oferowany sprzęt komputerowy / Waga: 25
Cena - Waga: 75
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa laptopów z akcesoriami

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48624000 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
30213100 Komputery przenośne
30237270 Torby na komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działania ENEA Operator Sp. z o.o. – zgodnie z pkt 3.5. SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3: dostawa laptopów z akcesoriami

Dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności:

a) 260 szt. laptopów podstawowych;

b) 40 szt. laptopów rozszerzonych;

c) 260 szt. stacji dokujących do laptopa podstawowego w komplecie z klawiaturą i myszką;

d) 40 szt. stacji dokujących do laptopa rozszerzonego w komplecie z klawiaturą i myszką;

e) 280 szt. toreb do laptopa;

f) 20 szt. plecaków do laptopa.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia.”

3. Zamawiający wymaga, aby:

1) dostarczony sprzęt komputerowy był fabrycznie nowy i nieużywany, zgodny z wszelkimi dotyczącymi go normami i przepisami prawa;

2) naprawy gwarancyjne sprzętu komputerowego były realizowane przez producenta lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru sprzętu komputerowego potwierdzonego w protokole zdawczo-odbiorczym dla danego zlecenia jednostkowego.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostaje określony na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania maksymalnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie – w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na oferowany sprzęt komputerowy / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Stacja dokująca / Waga: 5
Cena - Waga: 70
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 018-040378
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa komputerów stacjonarnych AIO i komputerów rozszerzonych (stacjonarnych) z monitorami 24’’ z akcesoriami

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tascom Sp. z o.o. Sp.k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 362486025
Adres pocztowy: ul. Hodowlana 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-680
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 850 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa komputerów rozszerzonych (stacjonarnych – dyspozytorzy) z monitorami 27’’ z akcesoriami

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tascom Sp. z o.o. Sp.K.
Krajowy numer identyfikacyjny: 362486025
Adres pocztowy: ul. Hodowlana 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-680
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 544 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa laptopów z akcesoriami

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tascom Sp. z o.o. Sp.K.
Krajowy numer identyfikacyjny: 362486025
Adres pocztowy: ul. Hodowlana 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-680
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 540 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku, w którym osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp) i pkt 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP albo składa dokumenty dotyczące osoby mającej miejsce zamieszkania poza tym terytorium - składa dokumenty określone odpowiednio w § 7 albo § 8 rozporządzenia z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1993).

3. Informacje dotyczące komunikacji oraz formy dokumentów i oświadczeń zawarte są w SIWZ.

4. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, terminie egzemplarzy testowych oferowanego sprzętu potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj.:egzemplarze testowe oferowanych sprzętów dla każdej części zamówienia. Informacje dot. próbek oferowanych sprzętów zostały określone w rozdziale I pkt 6.5 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8.Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020