Usługi - 284996-2016

17/08/2016    S157

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 157-284996

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas VII Biegu Morskiego Komandosa pamięci gen. broni Włodzimierza Potasińskiego.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.29.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach organizowanego Turnieju do promowania Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu oraz jego działalności.

2. Obowiązki Zleceniobiorcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na:

1) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Zleceniobiorcę przy organizacji Imprezy np.: materiały prasowe, plakat, zaproszenia i inne,

2) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach startowych uczestników Imprezy,

3) eksponowaniu bramy startowej Miasta Gdyni na Terenie Imprezy,

4) eksponowaniu balonu reklamowego, banerów, roll-upów, winderów Miasta Gdyni

5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 100 szt. plakatów rozmieszczonych w Trójmieście.

6) zamieszczeniu spotu reklamowego w radiu o zasięgu lokalnym, relacji z Imprezy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach organizowanego Turnieju do promowania Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu oraz jego działalności.

2. Obowiązki Zleceniobiorcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na:

1) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Zleceniobiorcę przy organizacji Imprezy np.: materiały prasowe, plakat, zaproszenia i inne,

2) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach startowych uczestników Imprezy,

3) eksponowaniu bramy startowej Miasta Gdyni na Terenie Imprezy,

4) eksponowaniu balonu reklamowego, banerów, roll-upów, winderów Miasta Gdyni

5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 100 szt. plakatów rozmieszczonych w Trójmieście.

6) zamieszczeniu spotu reklamowego w radiu o zasięgu lokalnym, relacji z Imprezy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Pani Sylwii Szulwach prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Adventures Sylwia Szulwach” z siedzibą w Gdyni (81-553) przy ulicy Bernadowskiej 1 jest zasadne, ponieważ jest ona jedynym organizatorem VII Biegu Morskiego Komandosa. Jest to jedyny bieg o tak specyficznej formule pod hasłem „Dorwać komandosa”, w którym amatorzy próbują dogonić profesjonalistów. Trzy minuty przed planowanym startem zawodników „Operacja Rekrut” wyruszy grupa komandosów. Każdy uczestnik będzie miał dodatkową motywację – dogonić komandosów. Za dogonienie żołnierzy Formozy, Organizator przekaże kwotę 1000 zł na konto instytucji zajmującej się pomocą charytatywną – Stowarzyszenie KRS FORMOZA. Bieg Morskiego Komandosa cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy stale rosnąca liczba startujących w nim zawodników jak i obserwujących imprezę widzów. Gdy pojawił się pomysł organizacji I edycji Biegu w 2010 roku organizatorzy nie przypuszczali, że uda się zaszczepić ideę ekstremalnego wysiłku oraz chęci sprawdzenia swoich sił w trudnych warunkach tak szerokiemu gronu. Impreza od czterech edycji podtrzymuje opinię najtrudniejszego biegu ekstremalnego w Polsce, co przyczyniło się do ewolucji jego formuły do siedmiu propozycji startowych tj. HARD Historyczny, HARD I, HARD II, Sprint i Sprint Historyczny, Team oraz Team Sprint. Na zakończenie imprezy przeprowadzony zostanie Bieg Morskiego Komandosa „Operacja Rekrut” oraz Bieg Małego Komandosa. W ciągu dwóch dni planuje wystartować ponad 1000 osób z całej Polski. Bieg Morskiego Komandosa stał się marką samą w sobie. Jego formuła oraz unikatowy charakter pozwalają stwierdzić, iż ta wyjątkowa, emocjonująca impreza będzie doskonałą formą promocji Miasta Gdyni jako miasta, w którym warto jest spędzać wolny czas oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12/08/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Sylwia Szulwach Adventures
Adres pocztowy: ul. Bernadowska 1
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-553
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 30 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/08/2016