Diensten - 285094-2019

19/06/2019    S116    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Wasserij- en stomerijdiensten

2019/S 116-285094

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Postadres: ul. Ujejskiego 75
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL
Postcode: 85-168
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Jurak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój nr 018
E-mail: przetargi@biziel.pl
Telefoon: +48 5236-55-296
Fax: +48 5236-55-752

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.biziel.umk.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pranie bielizny Zamawiającego oraz najem bielizny od Wykonawcy wraz z praniem najmowanej bielizny.

Referentienummer: NZZ/08/P/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.) świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakresie prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, odzieży fasonowej, bielizny i odzieży operacyjnej, bielizny i odzieży noworodkowej oraz materiałów do sprzątania (ścierki, nakładki na mopy) będących własnością Zamawiającego, zwanych w dalszej części „bielizną szpitalną”,

2.) wynajem, pranie i dezynfekcja bielizny pościelowej oraz odzieży, a także bielizny i odzieży operacyjnej zwanych w dalszej części „bielizną Wykonawcy”

3.) Świadczenie serwisu bieliźniarskiego obejmującego:

1. odbiór i transport bielizny szpitalnej oraz bielizny Wykonawcy czystej i brudnej we wskazanych terminach zgodnie z określonym harmonogramem, bezpośrednio do użytkownika (oddziałów i klinik łóżkowych, bloku operacyjnego oraz magazynu bielizny obiegowej Zamawiającego),

2. usługi szwalniczo- naprawcze bielizny szpitalnej i bielizny Wykonawcy,

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 595 491.60 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98315000
98311000
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego i potencjał Wykonawcy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cd. z sekcji II.1.4

3. opatrzenie chipami metodą RFID całości asortymentu bielizny Wykonawcy będącej przedmiotem najmu, pełen jej monitoring w pralni z udostępnieniem systemu (oprogramowania) pod potrzeby komórek Zamawiającego w zakresie dostępu on-line do programu we wszelkich wskazanych komórkach w zakresie zamawiania i kontroli stanów bielizny szpitalnej,

4. wyposażanie bloku operacyjnego Zamawiającego w odzież operacyjną niepylącą za pośrednictwem i użytkowaniem urządzenia vendingowego stanowiącego własność Zamawiającego,

5. zapewnienie dostaw bielizny i odzieży w ilościach zabezpieczających potrzeby komórek organizacyjnych Szpitala, z uwzględnieniem niedziel i świąt.

6. prowadzenie pełnego monitoringu odzieży operacyjnej będącej w obiegu

Opis zamóweinia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia - * II.1.4) Krótki opis

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena techniczna- Gramatura wynajmowanej odzieży operacyjnej / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin – czas dostarczenia czystej bielizny najmowanej w sytuacjach pilnych poza harmonogramem). / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-154769
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pranie bielizny Zamawiającego oraz najem bielizny od Wykonawcy wraz z praniem najmowanej bielizny.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cito Net Bydgoszcz S. A. - lider konsorcjum
Postadres: ul. Wyścigowa 7
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL
Postcode: 86-740
Land: Polen
E-mail: bartosz.gerc@tzmo.com.pl
Telefoon: +48 566123578
Fax: +48 566123508

Internetadres: www.citonet.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. – Członek konsorcjum
Postadres: ul. Żółkiewskiego 20/26
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL
Postcode: 87-100
Land: Polen
E-mail: bartosz.gerc@tzmo.com.pl
Telefoon: +48 566123578
Fax: +48 5661235708

Internetadres: WWW.TZMO-GLOBAL.COM

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 609 760.80 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 595 491.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2019