Tjenesteydelser - 285230-2023

12/05/2023    S92

Danmark-Køge: Indsamling af affald

2023/S 092-285230

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Bjerre
E-mail: torben.bjerre@koege.dk
Telefon: +45 56676899
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364048&B=KOEGE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364048&B=KOEGE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud - Indsamling og transport af affald i Køge Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90511000 Indsamling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indsamling og transport af affald i Køge Kommune. Kontrakter udbydes i to delaftaler:

Delaftale 1: indsamling af mad- og restaffald

Delaftale 2: Indsamling af papir, pap, plast, glas, metal og mad- og drikkevarekartoner (MDK).

Tilbudsgiver kan byde på en delaftale og begge delaftaler.

Samme tilbudsgiver kan tildeles begge delaftaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 220 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delkontrakt 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90511000 Indsamling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

4600 Køge

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indsamling og transport af mad- og rest affald der indsamles fra følgende:

• 17.000 enfamilieboliger

• 10.000 flerfamilieboliger

• 350 kommunale institutioner og kommunale ejendomme

• 140 sommerhuse

• 3 kolonihaveforeninger

i Køge Kommune.

Kontrakten skal påbegyndes den 1. januar 2025

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan fra Køge Kommunes side forlænges med 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delkontrakt 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90511000 Indsamling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indsamling og transport af papir, pap, plast, glas, metal og drikkevarekartoner (MDK) under eet kaldes disse fraktioner (affaldstyper) de genanvendelige fraktioner, der skal indsamles fra:

• 17.000 enfamilieboliger

• 10.000 flerfamilieboliger

• 350 kommunale institutioner og kommunale ejendomme

• 140 sommerhuse

• 3 kolonihaveforeninger

I Køge Kommune.

Indsamling og transport skal påbegyndes den 1. januar 2025.

For denne delaftale gælder det, at de medarbejdere der er beskæftiget og ansat i Køge Kommune med indsamling af disse fraktioner i Køge Kommune på nuværende tidspunkt skal virksomhedsoverdrages.

Køge Kommune afgiver kontrolbud på denne delaftale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges fra Køge Kommunes side med 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD i sit tilbud - up load i EU Supply. ESPD’et skal indeholde de oplysninger, der kræves i pkt. 10.1 til 10.3.

Oplysningerne danner grundlag for Ordregivers vurdering af, om Tilbudsgiver er udelukket fra at deltage i udbuddet, og om Tilbudsgiver er egnet til at udføre den udbudte opgave.

10.1 Tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og §136 samt følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde:

• Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137 stk. 1. nr. 1

• Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidations behandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 2

Vindende Tilbudsgiver vil blive anmodet om at fremsende dokumentation i form af en serviceattest eller tilsvarende af en national myndighed udstedt attest. Denne dokumentation må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

• Tilbudsgiver skal oplyse sin nettoomsætning for de tre seneste regnskabsår, hvor nettoomsætningen for de tre seneste regnskabsår skal være minimum 30 mio. dkk. i gennemsnit.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”

Vindende Tilbudsgiver vil blive anmodet om at fremsende dokumentation i form af de tre seneste reviderede regnskaber.

Nystartede virksomheder skal på anden måde godtgøre deres økonomiske og faglige formåen. Ordregiver vil foretage en konkret vurdering i forhold om Tilbudsgiver har redegjort tilstrækkeligt for deres økonomiske og faglige formåen i forhold til Tilbudsgiver er egnet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Tilbudsgiver skal angive tre referencer, på indsamling af dagrenovation og/eller genanvendelige materialer i beholdere på hjul i fast rute fra minimum 10.000 husstande/boliger, udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de angivne referencer.

• Tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation for at Tilbudsgiver har og opretholder en for branchen sædvanlig produkt- og ansvarsforsikring. Dækning skal som minimum være 5 mio. kr.

Som dokumentation skal den vindende Tilbudsgiver fremsende en oversigt over referencer med angivelse af kontaktperson, mailadresse og tlf. nummer og en kopi af en forsikringspolice.

Nystartede virksomheder skal på anden måde godtgøre deres økonomiske og faglige formåen. Ordregiver vil foretage en konkret vurdering i forhold om Tilbudsgiver har redegjort tilstrækkeligt for deres økonomiske og faglige formåen i forhold til Tilbudsgiver er egnet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udkast til kontrakt der er et bilag til udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/06/2023
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang for tilbudsgivere til at overvære åbning af indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/05/2023