Roba - 285276-2016

Prikaži smanjeni prikaz

17/08/2016    S157    - - Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Umag: Električna energija

2016/S 157-285276

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Umag
84097228497
G. Garibaldi 6
Služba(e) za kontakt: Ured gradonačelnika
Na pažnju (osoba za kontakt): Margareta Itrić
52470 Umag
Hrvatska
Telefon: +385 52702913
E-pošta: margareta.itric@umag.hr
Telefaks: +385 52702919

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0018064

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: U.O. za komunalni sustav
Trg slobode 1
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivica Plećković
Umag
Hrvatska
Telefon: +385 52702938
E-pošta: ivica.pleckovic@umag.hr
Telefaks: +385 52741559

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Objedinjena nabava za opskrbu električnom energijom.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Umag.
Mjesta isporuke predmeta nabave podložna su promjenama tijekom važenja Okvirnog sporazuma. Točan broj mjesta, kao i točne lokacije isporuke predmeta nabave utvrditi će se prilikom sklapanja pojedinačnih godišnjih ugovora o javnoj nabavi.

NUTS kod HR036

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 4

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 030 400 HRK
Učestalost i vrijednost ugovora koji će se sklapati: Korisnici će s odabranim ponuditeljem sklopiti pojedinačne godišnje ugovore o javnoj nabavi opskrbe električnom energijom sukladno svojim potrebama i uvjetima okvirnog sporazuma.
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Objedinjena nabava za opskrbu električnom energijom.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09310000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Predviđene količine definirane su troškovnikom za period od 4 godine. Navedene količine određene su na temelju prikupljenih podataka o potrošnji svih korisnika objedinjene nabave.
Sukladno članku 5. stavku 6. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine broj 10/2012), ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 030 400 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje isporučene robe obavljati će se prema ispostavljenim mjesečnim računima, u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Sukladno točki 3.1.1. Dokumentacije za nadmetanje
Sukladno točki 3.1.2. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Sukladno točki IV.1. Dokumentacije za nadmetanje
Sukladno točki IV.2. Dokumentacije za nadmetanje
Sukladno točki IV.3. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
06-11/16-VV
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
22.9.2016 - 13:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 60 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 22.9.2016 - 13:00

Mjesto:

Gradska vijećnica Grada Umaga, G. Garibaldi 6, HR-52470 Umag.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, na adresu: Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom uz dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Ured gradonačelnika
Hrvatska
Telefon: +385 52702913
Telefaks: +385 52702919

VI.5)Datum slanja ove objave:
12.8.2016