Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 285303-2020

19/06/2020    S118

Danmark-Copenhagen K: Levering af ekspertbistand til Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter til støtte for en nulforureningsmålsætning, inklusive forbindelser mellem miljø, sundhed og kemikalier

2020/S 118-285303

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
Kontaktperson: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6575
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
NUTS-kode: DK011 Byen København
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af ekspertbistand til Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter til støtte for en nulforureningsmålsætning, inklusive forbindelser mellem miljø, sundhed og kemikalier

Sagsnr.: EEA/HSR/20/003
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdet specificeret i rammeaftalen vil bidrage til EEA's rolle med hensyn til at støtte den igangværende udvikling og gennemførelse af centrale elementer i den europæiske grønne pagt, herunder om nulforureningsmålsætningen og kemikaliestrategien. Specifikt skal arbejdet støtte opfyldelsen af de overordnede mål, der er fastsat i EEA's flerårige arbejdsprogram 2014-2020 og EEA/Eionet-strategien for 2021-2030 (under udarbejdelse) samt sikre levering af specifikke aktiviteter i fremtidige årlige arbejdsprogrammer. EEA's vurderingsaktiviteter fokuserer i stigende grad på at udvikle viden om de systemiske udfordringer, som Europa står over for, og hvordan disse påvirker den europæiske befolknings sundhed og velfærd. Hvis vi ser fremad, er der planlagt en overgang til en cirkulær lavemissionsøkonomi, og det er vigtigt at vurdere, hvordan denne overgang kan påvirke miljøet, sundheden og velværet positivt eller negativt.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90710000 Miljøledelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Arbejdet skal hovedsageligt udføres i kontrahentens egne lokaler og lejlighedsvist i agenturets lokaler i København, afhængigt af kravene i hver specifik kontrakt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den valgte tilbudsgiver skal støtte EEA med følgende ekspertiseområder:

— foretagelse af vurderinger af belastende miljøfaktorer og deres indvirkning på menneskers sundhed og trivsel, både direkte og ved at påvirke de økosystemtjenester, der støtter sundheden

— anvendelse af metoder til vurdering af befolkningens eksponering for belastende miljøfaktorer, herunder støj, luftforurening og individuelle kemikalier, både individuelt og kombineret

— sundhedsmæssig og epidemiologisk ekspertise til vurdering af sygdomsbyrden som følge af menneskers eksponering for støj, luftforurening og individuelle kemikalier, både individuelt og kombineret

— udarbejdelse af evidensbaserede vurderinger af forskellige belastende miljøfaktorers indvirkning på sundheden med henblik på sammenligning på tværs af faktorer

— håndtering og analyse af miljødata for forskellige områder, herunder luft, støj, vand og jord, samt socioøkonomiske og demografiske data, med henblik på at undersøge forholdet mellem eksponering for belastende miljøfaktorer og sociale parametre såsom indkomst, alder og beskæftigelsesstatus

— udarbejdelse af vurderinger af belastende miljøfaktorer, der omfatter drivkræfter, belastninger, tilstand og indvirkninger på miljø og sundhed, herunder de vigtigste udledende kilder

— vurdering af miljøfordelene for sundhed og velvære, herunder på det distale niveau via økosystemtjenester og på det proksimale niveau med hensyn til adgang til grønne og blå områder i byområder

— vurdering af, hvordan kemikalier strømmer gennem produktions- og forbrugssystemer, og fører til miljømæssig og menneskelig eksponering, herunder hvordan sådanne strømme kan ændres i forbindelse med overgangen til en cirkulær økonomi

— formidling af møder og støtte til inddragelse af interessenter ved at bistå EEA med at tilrettelægge workshopper, herunder udarbejdelse af dagsordener og protokoller og støtte til kapacitetsopbygning og vidensdeling med repræsentanter fra EEA's Eionet-netværk og andre EEA-interessenter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den valgte tilbudsgiver vil blive tildelt en rammetjenesteydelseskontrakt for en indledende periode på 24 måneder, regnet fra datoen for underskrivelse af begge kontraherende parter, med mulighed for højst to forlængelser af en periode på 12 måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som anført i afsnit 2.1 og 2.2.2.1 i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/07/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/07/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives klage til Den Europæiske Unions Domstol senest to måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 5-4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2020