Diensten - 285303-2020

19/06/2020    S118

Denemarken-Copenhagen K: Verlening van deskundige bijstand met betrekking tot de activiteiten van het Europees Milieuagentschap ter ondersteuning van de ambitie “geen vervuiling“, met inbegrip van verbanden tussen milieu, gezondheid en chemische stoffen

2020/S 118-285303

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Milieuagentschap
Postadres: Kongens Nytorv 6
Plaats: Copenhagen K
NUTS-code: DK011 Byen København
Postcode: 1050 K
Land: Denemarken
Contactpersoon: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eea.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6575
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Milieuagentschap (EEA)
Postadres: Kongens Nytorv 6
Plaats: Copenhagen
Postcode: 1050 K
Land: Denemarken
E-mail: procurement@eea.europa.eu
NUTS-code: DK011 Byen København
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eea.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van deskundige bijstand met betrekking tot de activiteiten van het Europees Milieuagentschap ter ondersteuning van de ambitie “geen vervuiling“, met inbegrip van verbanden tussen milieu, gezondheid en chemische stoffen

Referentienummer: EEA/HSR/20/003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden gespecificeerd in de raamovereenkomst zullen bijdragen tot de rol van het EEA bij de ondersteuning van de lopende ontwikkeling en implementatie van de belangrijkste elementen van de Europese groene overeenkomst, met inbegrip van de ambitie “geen vervuiling“, alsook de strategie voor chemische stoffen. De werkzaamheden moeten met name de verwezenlijking van de overkoepelende doelstellingen ondersteunen die zijn vastgelegd in het meerjarig werkprogramma (MAWP) van het EEA 2014-2020 en de EEA/Eionet-strategie voor 2021-2030 (wordt momenteel afgerond), evenals het garanderen van de uitvoering van specifieke activiteiten in toekomstige jaarlijkse werkprogramma‘s. De EEA-beoordelingsactiviteiten zijn in toenemende mate gericht op de ontwikkeling van kennis over de systemische uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd en over de wijze waarop dit gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van de Europese bevolking. Vooruitkijkend naar de toekomst wordt een overgang naar een koolstofarme kringloopeconomie gepland en het is belangrijk te beoordelen hoe deze overgang het milieu, de gezondheid en het welzijn op een positieve of negatieve manier zal beïnvloeden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90710000 Milieubeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011 Byen København
Voornaamste plaats van uitvoering:

De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant en af en toe in de kantoren van het Bureau in Kopenhagen, afhankelijk van de vereisten van elke specifieke opdracht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geselecteerde inschrijver moet het EEA ondersteunen op de volgende deskundigheidsgebieden:

— het uitvoeren van beoordelingen van milieustressoren en in hoeverre deze de gezondheid en het welzijn van de mens beïnvloeden, zowel rechtstreeks als door de invloed op ecosysteemdiensten die de gezondheid ondersteunen,

— het toepassen van methodologiën voor de beoordeling van de blootstelling van de bevolking aan milieustressoren, met inbegrip van lawaai, luchtverontreiniging en individuele chemische stoffen, zowel afzonderlijk als in combinatie,

— deskundigheid op het gebied van gezondheid en epidemiologie voor het inschatten van de ziektelast als gevolg van blootstelling van de mens aan lawaai, luchtverontreiniging en individuele chemische stoffen, zowel afzonderlijk als in combinatie,

— het produceren van op bewijs gebaseerde beoordelingen met betrekking tot de gevolgen van verschillende milieustressoren op de gezondheid, zodat vergelijkingen tussen stressoren mogelijk worden,

— het verwerken en analyseren van milieugegevens voor verschillende gebieden, met inbegrip van lucht, lawaai, water en grond, alsook sociaaleconomische en demografische gegevens, om het verband te onderzoeken tussen blootstelling aan milieustressoren en sociale parameters, zoals inkomen, leeftijd en arbeidsstatus,

— het opstellen van beoordelingen met betrekking tot milieustressoren, waaronder drijfveren, druk, toestand en gevolgen voor het milieu en de gezondheid, ook op het niveau van de belangrijkste emissiebronnen,

— het beoordelen van de voordelen voor de gezondheid en het welzijn als gevolg van het milieu, waaronder op distaal niveau via ecosysteemdiensten en op proximaal niveau in termen van toegang tot groene en blauwe ruimten in stedelijke gebieden,

— het beoordelen van de wijze waarop chemische stoffen door productie- en consumptiesystemen stromen, wat leidt tot blootstelling aan het milieu en de mens, met inbegrip van de wijze waarop deze stromen kunnen veranderen in het kader van de overgang naar een kringloopeconomie,

— het faciliteren van vergaderingen en het ondersteunen van de betrokkenheid van belanghebbenden door het EEA bij te staan bij de organisatie van workshops, met inbegrip van het opstellen van agenda‘s en notulen en het ondersteunen van capaciteitsopbouw en kennisuitwisseling met vertegenwoordigers van het Eionet-netwerk en andere belanghebbenden van het EEA.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er wordt een raamovereenkomst voor diensten gegund aan de geselecteerde inschrijver voor een initiële looptijd van 24 maanden vanaf de datum van ondertekening door beide contractpartijen, met de mogelijkheid tot maximaal twee verlengingen voor een periode van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoals gespecificeerd in de secties 2.1 en 2.2.2.1 van de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 20/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twee maanden na de kennisgeving aan de klager (datum van ontvangst) of, bij ontbreken daarvan, de dag waarop de betrokken persoon in kennis werd gesteld van de relevante informatie, kan een beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 5-4303-2100
Internetadres: https://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2020