Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 285303-2020

19/06/2020    S118

Danemarca-Copenhagen K: Furnizarea de asistență de specialitate pentru activitățile Agenției Europene de Mediu de sprijinire a obiectivului de poluare zero, inclusiv legăturile între mediu, sănătate și produse chimice

2020/S 118-285303

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Mediu
Adresă: Kongens Nytorv 6
Localitate: Copenhagen K
Cod NUTS: DK011 Byen København
Cod poștal: 1050 K
Țară: Danemarca
Persoană de contact: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.eea.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6575
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
Adresă: Kongens Nytorv 6
Localitate: Copenhagen
Cod poștal: 1050 K
Țară: Danemarca
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Cod NUTS: DK011 Byen København
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.eea.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Mediu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de asistență de specialitate pentru activitățile Agenției Europene de Mediu de sprijinire a obiectivului de poluare zero, inclusiv legăturile între mediu, sănătate și produse chimice

Număr de referinţă: EEA/HSR/20/003
II.1.2)Cod CPV principal
90713000 Servicii de consultanţă în probleme de mediu
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Activitățile specificate în contractul-cadru vor contribui la rolul AEM în susținerea dezvoltării și punerii în aplicare continue a elementelor-cheie ale Acordului Verde European, inclusiv cu privire la obiectivul de poluare zero și strategia privind substanțele chimice. Mai precis, activitățile vor sprijini atingerea obiectivelor generale stabilite în programul de lucru multianual al AEM (MAWP) pentru perioada 2014-2020 și în Strategia AEM / Eionet pentru perioada 2021-2030 (în prezent în curs de finalizare), precum și asigurarea realizării activităților specifice în viitoarele programe de lucru anuale. Activitățile de evaluare ale AEM se axează din ce în ce mai mult pe dezvoltarea cunoștințelor privind provocările sistemice cu care se confruntă Europa și modul în care acestea afectează sănătatea și bunăstarea populației europene. Privind în perspectivă, se prevede o tranziție către o economie circulară cu emisii scăzute de dioxid de carbon și este important să se evalueze modul în care această tranziție ar putea influența pozitiv sau negativ legătura dintre mediu, sănătate și bunăstare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90710000 Management de mediu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DK011 Byen København
Locul principal de executare:

Activitățile vor fi executate în principal la sediul contractantului și, ocazional, la sediul agenției din Copenhaga, în funcție de cerințele fiecărui contract specific.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ofertantul câștigător va sprijini AEM prin următoarele domenii de expertiză:

— realizarea de evaluări ale factorilor de stres din mediu și ale modului în care aceștia afectează sănătatea și bunăstarea umană, atât direct, cât și prin impactul asupra serviciilor ecosistemice care susțin sănătatea;

— aplicarea de metodologii pentru evaluarea expunerii populației la factorii de stres din mediu, inclusiv zgomotul, poluarea aerului și substanțele chimice individuale, atât individual, cât și în combinație;

— expertiză epidemiologică și în materie de sănătate pentru estimarea poverii bolilor care rezultă din expunerea umană la zgomot, poluare atmosferică și substanțe chimice individuale, atât individual, cât și în combinație;

— realizarea de evaluări bazate pe dovezi privind impactul diferiților factori de stres din mediu asupra sănătății pentru a permite compararea factorilor de stres;

— manipularea și analizarea datelor de mediu pentru diferite domenii, inclusiv aerul, zgomotul, apa și solul, precum și a datelor socioeconomice și demografice, pentru a explora relația dintre expunerea la factori de stres pentru mediu și parametrii sociali, cum ar fi venitul, vârsta și statutul profesional;

— elaborarea de evaluări care să abordeze factorii de stres din mediu, care să acopere stimulii, presiunile, starea și impactul asupra mediului și sănătății, inclusiv la nivelul principalelor surse generatoare de emisii;

— evaluarea beneficiilor pentru sănătate și bunăstare oferite de mediu, inclusiv la nivel distal prin intermediul serviciilor ecosistemice și la nivel proximal în ceea ce privește accesul la spațiile verzi și albastre din zonele urbane;

— evaluări ale modului în care substanțele chimice curg prin sistemele de producție și consum, ducând la expunerea mediului și a omului, inclusiv ale modului în care aceste fluxuri se pot schimba în contextul tranziției către o economie circulară;

— facilitarea reuniunilor și sprijinirea implicării părților interesate prin asistarea AEM în organizarea de ateliere, inclusiv elaborarea agendelor și a proceselor-verbale și sprijinirea consolidării capacităților și a schimbului de cunoștințe cu reprezentanții rețelei Eionet a AEM și cu alte părți interesate ale AEM.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Ofertantului câștigător îi va fi atribuit un contract-cadru de servicii pentru o perioadă inițială de 24 luni, începând de la data semnării de către ambele părți contractante, cu posibilitatea a maximum două reînnoiri pentru o perioadă de 12 luni fiecare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se specifică în secțiunile 2.1 și 2.2.2.1 din caietul de sarcini al licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură competitivă cu negociere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.5)Informaţii privind negocierea
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/07/2020
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
Data: 20/07/2020
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de două luni de la notificarea reclamantului (data primirii) sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante, se poate introduce o cale de atac la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 5-4303-2100
Adresă internet: https://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/06/2020