Доставки - 285310-2017

22/07/2017    S139    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Габрово: Трактори

2017/S 139-285310

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Габрово
000215630
пл. „Възраждане“ № 3
Габрово
5300
България
Лице за контакт: Николай Димитров
Телефон: +359 66818382
Електронна поща: n.dimitrov@gabrovo.bg
Факс: +359 66809371
код NUTS: BG322

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.gabrovo.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/378-

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на 1 брой нов трактор и прикачен инвентар за нуждите на ОЗ „Озеленяване“ гр. Габрово“.

II.1.2)Основен CPV код
16700000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на процедурата касае доставка на:

— Нов трактор — 1 бр.;

— Багерно устройство съвместимо с оферирания трактор — 1 бр.;

— Челен товарач с кофа 4 в 1 съвместим с оферирания трактор — 1 бр.;

— Косачка с бункер съвместима с оферирания трактор — 1 бр.;

— Косачка плоска съвместима с оферирания трактор — 1 бр.

— Мулчър съвместим с модел Iseki TS1910 F — 1 бр.;

— Косачка плоска съвместима с модел Iseki TS1910 F — 3 бр.

Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 73 725.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
16700000
16800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Гр. Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на процедурата касае доставка на:

— Нов трактор — 1 бр.;

— Багерно устройство съвместимо с оферирания трактор — 1 бр.;

— Челен товарач с кофа 4 в 1 съвместим с оферирания трактор — 1 бр.;

— Косачка с бункер съвместима с оферирания трактор — 1 бр.;

— Косачка плоска съвместима с оферирания трактор — 1 бр.

— Мулчър съвместим с модел Iseki TS1910 F — 1 бр.;

— Косачка плоска съвместима с модел Iseki TS1910 F — 3 бр.

Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Предложен гаранционен срок за оферирания трактор / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Цена за транспортните разходи, разходите за труд, материали и консумативите необходими за правилното функциониране и сервизиране на трактора предписани от произв. му за първите 2 000 моточаса, вкл. / Тежест: 20
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 085-165183
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 576-ОЗЛ-17
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/07/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Сатнет“ ЕООД
115787627
ул. „Юмрукчал“ № 20, вх. Б, ет. 2, ап. 3
Карлово
4300
България
Телефон: +359 888111777
Електронна поща: mitak@satnet.bg
Факс: +359 33597000
код NUTS: BG421
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 73 725.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 73 725.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/07/2017