Bunuri - 285517-2023

15/05/2023    S93

România-București: Carburanţi de tip kerosen

2023/S 093-285517

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I.
Număr naţional de înregistrare: 24367374
Adresă: Strada: Calea Ion Zavoi, nr. 14
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013696
Țară: România
Persoană de contact: Alina Albu
E-mail: achizitie.ia@mai.gov.ro
Telefon: +40 21369874
Fax: +40 0213113909
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.aviatie.mai.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165830
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare Jet A1 in rezervoarele aeronavelor I.G.Av. pe aeroporturile Baia Mare, Targu Mures, Suceava si Oradea

Număr de referinţă: 24367374_2023_PAAPD1412700
II.1.2)Cod CPV principal
09131100 Carburanţi de tip kerosen
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de combustibil turboreactor Jet A1 în rezervoarele aeronavelor Inspectoratului General de Aviație la MAI pe aeroporturile Baia Mare, Targu Mures, Suceava si Oradea.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 17 310 460.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aeroportul Oradea

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09131100 Carburanţi de tip kerosen
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

aeroportul Oradea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 în rezervoarele aeronavelor din dotarea Inaspectoratului General de Aviație al MAI, pe aeroportul Oradea

CS minim 5 tone, maxim 100 tone

Acord- cadru minim 10 de tone, maxim 1000 tone

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 429.895,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 298 950.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aeroportul Baia Mare

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09131100 Carburanţi de tip kerosen
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Aeroportul Baia Mare

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de combustibil turoboreactor JET A1 în rezervoarele aeronavelor din dotarea Inspectoratului General de Aviație al MAI pe aeroportul Baia Mare.

CS minim 5 tone, maxim 100 tone

Acord-cadru minim 10 tone, maxim 1000 tone

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent:433.717,00 lei.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 337 170.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aeroportul Suceava

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09131100 Carburanţi de tip kerosen
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

aeroportul Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 în rezervoarele aeronavelor din dotarea Inaspectoratului General de Aviație al MAI, pe aeroportul Suceava

CS minim 5 tone, maxim 100 tone

Acord- cadru minim 10 de tone, maxim 1000 tone

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 433.717,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 337 170.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aeroportul Targu Mures

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09131100 Carburanţi de tip kerosen
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

aeroportul Targu Mures

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 în rezervoarele aeronavelor din dotarea Inaspectoratului General de Aviație al MAI, pe aeroportul Targu Mures

CS minim 5 tone, maxim 100 tone

Acord- cadru minim 10 de tone, maxim 1000 tone

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent:433.717,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 337 170.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv asociații/terții susținători/subcontractanții) au obligația de a completa DUAE cu informațiile aferente situației lor. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații/terții susținători/subcontractanții) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Aceste documente sunt:

a.certificate de atestare fiscal eliberat de organul fiscal central, respective unitățile subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) pe raza căreia societatea își are sediul social, valabile la momentul prezentării din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia;

b. certificate privind plata impozitelor și taxelor locale valabile la momentul prezentării din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia;

c. cazierul judiciar al operatorului economic

d.cazierul judiciar al operatorului economic şi cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

e. pentru sediile secundare/punctele de lucru: o declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate

f. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

g. Declarație privind evitarea conflictului de interese atât de ofertant, ofertant asociat, terț susținător și subcontractant (Formularul nr. 1). Declarația se va prezenta odată cu DUAE de către toți operatorii economici.

Persoanele care dețin funcție de decizie în cadrul Autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: DACHE Cătălin-Paul – Inspector General BĂDULESCU Andrei – Adjunct al Inspectorului General (șef al resurselor și inginer șef) MOSOR Sorin – Contabil șef BURTAN Marius – Șef Serviciu Dezvoltare, Reglementări Tehnice și Coordonare Mentenanță Aeronave REBEGEL Alexandra – Șef Birou juridic HÂRBU Garofița – D. Șef Serviciu Marketing și Achiziții Publice ALBU Alina Cristina – Responsabil achiziții TĂNASE Daniela – Responsabil tehnic CATINCA Andreea – Responsabil tehnic. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: acordul de subcontractare, acordul de asociere, Formularul de împuternicire (Formular 10) după caz. Dacă terţul/terţii se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 60, 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).

2. Informații privind asocierea. În cazul asocierii, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică, profesională cât și a cerințelor privind capacitatea economică și financiară. Cerinta minima poate fi demonstrată prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz membri grupului vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului. Acordul de asociere (Formularul nr. 5) va fi valabil pe perioada evaluării iar la momentul semnării acordului-cadru promitentul prestator va prezenta acordul de asociere valabil pe perioada derulării acordului-cadru, semnat de reprezentanții legali ai asociațiilor.

3. Capacitatea tehnică și/sau profesională precum și situația economică și financiară a operatorului economic pot fi susținute în conformitate cu art.182-185 din Legea nr.98/2016. În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formularul nr. 6). În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea acordului-cadru de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal.

i. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, inclusiv de către eventualii asociați/subcontractanți.

ii. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dețină autorizație privind calitatea de antrepozit fiscal conform Legii 227/2005. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acestă autorizație, pentru partea din contract pe care o realizează.

iii. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească calitatea de distribuitor pentru combustibil de aviație emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform OMT 1236/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenților aeronautici de handling RACR – AD –AAH, ed. 2/2015. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Aceeasi certificare este necesara și în cazul operatorilor economici straini, pentru a livra combustibil de aviație pe teritoriul României fiind necesar avizul Autorității Aeronautice Civile Române. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular, pentru partea din contract pe care o realizează.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri minimă anuală a ofertantului pe ultimii 3 ani (2022, 2021 si 2020) trebuie sa fie cel putin egală cu 433.717,00 lei pentru LOTUL I, 433.717,00 lei pentru LOTUL II, 433.717,00 lei pentru LOTUL III, 429.895,00 pentru LOTUL IV.

Loturile: 4Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri minimă anuală a ofertantului pe ultimii 3 ani (2022, 2021 si 2020) trebuie sa fie cel putin egală cu 429.895,00 pentru LOTUL IV.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu situația economică, corespunzător cerințelor autorității contractante. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței, bilanțurile contabile și conturile de rezultat patrimonial aferente exercițiilor financiare 2022, 2021 si 2020 înregistrate la organele competente sau alte documente din care să reiasă situația economică a ofertantului, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire.Echivalentul în lei al cifrei de afaceri (CA) va fi determinat la cursurile medii de schimb euro/leu comunicate de Banca Națională a României pentru anii 2022, 2021 și 2020. Pentru conversia altor monede în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către Banca Națională a României pentru monedele respective. În situația în care publicarea bilanțurilor nu este prevazută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic (OE) se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare, prin care să fie susținute informațiile prezentate în cadrul DUAE (de ex., raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar și contabil, scrisoare de bonitate din partea unei banci etc.). Toate documentele pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/ copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu situația economică, corespunzător cerințelor autorității contractante. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței, bilanțurile contabile și conturile de rezultat patrimonial aferente exercițiilor financiare 2022, 2021 si 2020 înregistrate la organele competente sau alte documente din care să reiasă situația economică a ofertantului, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.Echivalentul în lei al cifrei de afaceri (CA) va fi determinat la cursurile medii de schimb euro/leu comunicate de Banca Națională a României pentru anii 2022, 2021 și 2020. Pentru conversia altor monede în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către Banca Națională a României pentru monedele respective. În situația în care publicarea bilanțurilor nu este prevazută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic (OE) se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare, prin care să fie susținute informațiile prezentate în cadrul DUAE (de ex., raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar și contabil, scrisoare de bonitate din partea unei banci etc.). Toate documentele pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/ copie certificată pentru conformitate cu originalul.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie să fi furnizat în ultimii trei ani, calculați până la data limită de depunere a ofertelor stabilită inițial prin anunțul de participare, chiar dacă ulterior inițierii procedurii autoritatea contractantă va decala acest termen, produse similare în valoare cumulată de minim 433.717,00 lei pentru LOTUL I, 433.717,00 lei pentru LOTUL II, 433.717,00 lei pentru LOTUL III,

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareDeclarație pe propria răspundere cuprinzând partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze

Loturile: 4Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie să fi furnizat în ultimii trei ani, calculați până la data limită de depunere a ofertelor stabilită prin anunțul de participare produse similare în valoare cumulată de minim 429.895,00 lei

Loturile: 4Proportia de subcontractareDeclarație pe propria răspundere cuprinzând partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze

Loturile: 1,2,3Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertanții trebuie să dovedească implementarea unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau un sistem echivalent pentru activitatea principală care face obiectul acordului – cadru.

Loturile: 4Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertanții trebuie să dovedească implementarea unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau un sistem echivalent pentru activitatea principală care face obiectul acordului – cadru.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informatii referitoare la principalele furnizări de produse similare în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Prin produse similare se înțelege:Furnizare de combustibil de aviație furnizat de ofertant și recepționate de beneficiarul produselor în limitele acordului/contractului dintre furnizorul și beneficiarul produselor nominalizate de către ofertant în DUAE. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informații referitoare la principalele furnizări de produse similare în ultimii 3 ani, cu următoarele informații: - obiectul contractului invocat drept experință similară;- numărul şi data contractului, - beneficiarul acestuia;- valoarea și moneda;- ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA (dacă este cazul);- data şi numărul documentului de recepţie/a certificatului de predare-primire/a recomandării/a procesului -verbal de recepție/a documentului constatator sau ale oricărui alt document edificator echivalent emis de beneficiar care să ateste furnizarea produselor prin raportare, la contractele executate în trecut și invocate drept experiență similară în DUAE.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire. Contractul / părți din contract din care să reiasă informațiile declarate în DUAE. procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, numărul și data contractului invocat drept experiență similară, cantitatea/valoarea și perioada;  recomandări/certficari de bună executie/ certificate constatatoare sau orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat, din care sa reiasă îndeplinirea cerințelor minime.Pentru conversia altor monede în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de BNR pentru monedele respective pentru anii 2022, 2021 si 2020, respectiv cursurile de schimb comunicate de BNR, valabile în data publicării în SEAP a anunțului de participare pentru livrările din 2023, pentru monedele respective.

în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți.În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate odata cu DUAE:- acordul/acordurile de subcontractare (Formular 7)- documente justificative ale subcontractantului/subcontractanților.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informatii referitoare la principalele furnizări de produse similare în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Prin produse similare se înțelege:Furnizare de combustibil de aviație furnizat de ofertant și recepționate de beneficiarul produselor în limitele acordului/contractului dintre furnizorul și beneficiarul produselor nominalizate de către ofertant în DUAE. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informații referitoare la principalele furnizări de produse similare în ultimii 3 ani, cu următoarele informații: - obiectul contractului invocat drept experință similară;- numărul şi data contractului, - beneficiarul acestuia;- valoarea și moneda;- ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA (dacă este cazul);- data şi numărul documentului de recepţie/a certificatului de predare-primire/a recomandării/a procesului -verbal de recepție/a documentului constatator sau ale oricărui alt document edificator echivalent emis de beneficiar care să ateste furnizarea produselor prin raportare, la contractele executate în trecut și invocate drept experiență similară în DUAE.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire. Contractul / părți din contract din care să reiasă informațiile declarate în DUAE. procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, numărul și data contractului invocat drept experiență similară, cantitatea/valoarea și perioada;  recomandări/certficari de bună executie/ certificate constatatoare sau orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat, din care sa reiasă îndeplinirea cerințelor minime.Pentru conversia altor monede în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de BNR pentru monedele respective pentru anii 2022, 2021 si 2020, respectiv cursurile de schimb comunicate de BNR, valabile în data publicării în SEAP a anunțului de participare pentru livrările din 2023, pentru monedele respective.

în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți.În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate odata cu DUAE:- acordul/acordurile de subcontractare (Formular 7)- documente justificative ale subcontractantului/subcontractanților.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu situația lor, corespunzător cerințelor autorității contractante.-În cazul ofertei individuale, candidatul are obligația prezentării certificatului care probează implementarea standardului de management al calității sau a altor mijloace de probă privind sistemul de asigurare a calității.-În cazul unei oferte în asociere, fiecare dintre membrii asocierii, corespunzător părții sale de implicare, are obligația prezentării certificatului care probează implementarea standardului de management al calității sau a altor mijloace de probă privind sistemul de asigurare a calității.-În cazul unui candidat care se bazează pe capacitatea unui alte entități pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor de capacitate impuse în cadrul unei proceduri de achiziție: un certificat emis de un organism de certificare acreditat în favoarea terțului, nu poate fi luat în considerare, acesta nefiind o resursă transferabilă.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire. Documentele justificative sunt:1. Certificat emis de un organism de certificare acreditat, valabil la momentul prezentăriisau2. În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă ori nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantă.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu situația lor, corespunzător cerințelor autorității contractante.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: orice document emis de un organism de certificare prin care să dovedească îndeplinirea cerinței.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/06/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 13/09/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13/06/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evalaure a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare în mod consolidat, în termenul prevăzut la pct. II.1.4 din Fișa de date. . Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Versiunea electronica a DUAE este integrată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și va fi completat de către operatorii economici direct în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele

stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute anterior, comisia de evaluare întocmește un proces-verbal de evaluare a ofertelor, conform Anexei nr.1 la Ordinul Președintelul ANAP nr. 1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselorverbale intermediare de evaluare disponibil pe site-ul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, iar Servicul Marketing și Achziții Publice va introduce în Sistemul Electronic de Achiziții Publice rezultatul admis/respins conform deciziei comisiei de evaluare. După stabilirea ofertelor admisibile și aplicarea criteriului de atribuire, se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc depunerea documentelor-suport aferente DUAE, prin formularea unei întrebări în secțiunea dedicată din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, cu termen de răspuns de maxim 7 zile lucrătoare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii, conform Legii 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de acord-cadru/contract subsecvent. Clasamentul ofertelor se va stabili prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar acordurile-cadru vor fi atribuite ofertanților a căror propuneri financiare au prețul cel mai scăzut.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/05/2023