Dostawy - 285524-2023

15/05/2023    S93

Polska-Poznań: Prasy hydrauliczne

2023/S 093-285524

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7781128625
Adres pocztowy: Al. Marcinkowskiego 29
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-967
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Pakulska
E-mail: joanna.pakulska@uap.edu.pl
Tel.: +48 519850852
Adresy internetowe:
Główny adres: https://uap.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup prasy hydraulicznej półkowej z dzielonym stołem jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19”

Numer referencyjny: UAP/WRPO_1/2023
II.1.2)Główny kod CPV
42636100 Prasy hydrauliczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Dostawa obejmuje zakup prasy hydraulicznej półkowej z dzielonym stołem, transport urządzenia i umieszczenie w laboratorium obróbki drewna prototypowni przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu, przygotowanie do uruchomienia i pracy oraz przeszkolenie 2 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i serwisu prasy. Alternatywnym miejscem dostawy (ze względu na toczące się prace budowlane w prototypowni) może być magazyn UAP w Robakowie.

2. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Szyperska 8 w Poznaniu

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa obejmuje zakup prasy hydraulicznej półkowej z dzielonym stołem, transport urządzenia i umieszczenie w laboratorium obróbki drewna prototypowni przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu, przygotowanie do uruchomienia i pracy oraz przeszkolenie 2 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i serwisu prasy. Alternatywnym miejscem dostawy (ze względu na toczące się prace budowlane w prototypowni) może być magazyn UAP w Robakowie.

2. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (J) / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez współpracę z przemysłem i biznesem w ramach nowoutworzonej prototypowni”, który jest współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki, numer projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Klauzula informacyjna dotycząca RODO oraz informacje o ograniczeniach w zakresie stosowania przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 4 ustawy Pzp, zawarte zostały w rozdziale XX SWZ.

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz wymagania techniczne dla postępowania zostały określone w rozdziale IX SWZ.

3. Sposób oraz termin składania ofert został określony w rozdziale XIV SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w § 11 wzoru umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

3. Warunki dotyczące rozliczenia finansowego zostały określone w § 5 wzoru umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Po upływie terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający za pośrednictwem platformy e-zamówienia dokonuje czynności automatycznej deszyfracji ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Identyfikator prowadzonego postępowania: ocds-148610-8b30392f-ee6e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2. Zamawiający przewiduje w prowadzonym postępowaniu zastosowanie tzw. procedury odwróconej, tzn. zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość żądania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, a także Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargą wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej" Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023