Dostawy - 285561-2023

15/05/2023    S93

Polska-Jaworzno: Wyroby gwintowane z żelaza lub stali

2023/S 093-285561

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: TAURON Wydobycie S.A.
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 37
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Lasoń
E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Tel.: +48 326185030
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tauron-wydobycie.pl
Adres profilu nabywcy: www.tauron.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.swoz.tauron.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej dla TAURON Wydobycie S.A.

II.1.2)Główny kod CPV
44531700 Wyroby gwintowane z żelaza lub stali
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są: "Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej dla TAURON Wydobycie S.A"

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy strzemion dwujarzmowych oszczędnościowych odmiany podstawowej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531700 Wyroby gwintowane z żelaza lub stali
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Górniczy SOBIESKI 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 6, ul. Sulińskiego

, Zakład Górniczy JANINA 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23,

Zakład Górniczy BRZESZCZE 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy strzemion dwujarzmowych oszczędnościowych odmiany wzmocnionej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531700 Wyroby gwintowane z żelaza lub stali
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Górniczy SOBIESKI 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 6, ul. Sulińskiego

, Zakład Górniczy JANINA 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23,

Zakład Górniczy BRZESZCZE 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy strzemion kabłąkowych odmiany podstawowej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531700 Wyroby gwintowane z żelaza lub stali
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Górniczy SOBIESKI 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 6, ul. Sulińskiego

, Zakład Górniczy JANINA 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23,

Zakład Górniczy BRZESZCZE 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

numeracja zgodna z SWZ: 4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 PZP, oraz spełniają warunki, określone na podstawie art. 112 ust. 1 PZP, które zgodnie z art. 112 ust. 2 PZP dotyczą:

4.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

4.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

4.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

4.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Łączna wartość brutto dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, musi być nie mniejsza niż:

- dla części nr 1 – 6 000 000,00 zł,

- dla części nr 2 – 13 000 000,00 zł,

- dla części nr 3 – 1 600 000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość brutto wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przez Wykonawcę nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę..

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku Wykonawca dostarczy Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Numeracja zgodna z SWZ:

5.1.1. Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu, składa przez Platformę JEDZ.

5.1.1.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia dostępnego na Platformie lub ESPD https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5.2.2. Dokumenty i oświadczenia do wykazania braku podstaw do wykluczenia:

5.2.2.1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg oświadczenia w Załączniku nr 3 do SWZ;

5.2.2.2. Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą – wg oświadczenia w Załączniku nr 1 do SWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6.1. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku „Prawo geologiczne i górnicze” (tj. Dz. U. z 2020r. pozycja 868 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi oraz wymaganiami zawartymi w aktach wykonawczych wydanych

z delegacji tej ustawy.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) aktualny certyfikat dobrowolny wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że oferowane produkty będące przedmiotem

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

dostawy spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku „Prawo geologiczne i górnicze” (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1064) oraz wymaganiami zawartymi w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy,

lub

2) aktualny certyfikat dobrowolny wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający zgodność oferowanych produktów z wymaganiami normy PN-G-15011:2011

Wykonawca składając ofertę jednoznacznie określi której części zamówienia dotyczą złożone certyfikaty dobrowolne.

W przypadku braku ważności certyfikatu na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca dostarczy do magazynu Zamawiającego w Jaworznie, w Libiążu i w Brzeszczach z miesięcznym wyprzedzeniem certyfikat, ważny na pozostały okres zamówienia. Dostarczony w czasie realizacji przedmiotu zamówienia certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie.

6.2. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe określone w Opisie przedmiotu zamówienia i spełniał wymagania normy PN-G-15011:2011.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) wyciąg z dokumentacji techniczno-ruchowej bądź dokumentacji konstrukcyjnej, zawierający co najmniej cechy, które posiada produkt w zakresie parametrów technicznych, bezpieczeństwa i wymiarów, w tym rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia umożliwiający identyfikację wymiarów (z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania normy PN-G-15011:2011 oraz wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia);

2) instrukcję bezpiecznego stosowania, zawierającą między innymi warunki stosowania wyrobu, sposób montażu, parametry techniczne, zalecaną wartość momentu siły dokręcenia nakrętek strzemion w złączu.

Wykonawca składając ofertę jednoznacznie określi której części zamówienia dotyczą złożone dokumenty techniczne.

6.3. Wymaga się aby udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50%.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca złoży wraz z ofertą Oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

Jeżeli wykonawca nie złożył tych środków wraz z ofertą lub są one niekompletne lub zawierają błędy Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

Złożone na wezwanie Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

6.4. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

3.6.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości:

Część nr 1: 135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);

Część nr 2: 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych);

Część nr 3: 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu dostawy sukcesywnej przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 PZP.

8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

8.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:

8.3.1. Jakiego Postępowania dotyczy;

8.3.2. Jakie podmioty występują wspólnie;

8.3.3. Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;

8.3.4. Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

8.4. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

8.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum, z Wykonawcą reprezentującym wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), którego dane należy wpisać zgodnie z Oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

8.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 12:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast. Pzp (dział IX), tj. odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023