W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 285584-2023

Submission deadline has been amended by:  364150-2023
15/05/2023    S93

Polska-Łódź: Estry kwasu akrylowego

2023/S 093-285584

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny
Krajowy numer identyfikacyjny: 7272857474
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-570
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Lizińczyk
E-mail: zamowienia@lit.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 426163103
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lit.lukasiewicz.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lit
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: art. 4 ust. 1 pkt 3)
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność badawczo-naukowa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA ŚRODKA WIĄŻĄCEGO – WODNEJ DYSPERSJI POLIMERU ESTRÓW KWASU AKRYLOWEGO

Numer referencyjny: FO-Z/ŁIT/20/2023
II.1.2)Główny kod CPV
24323320 Estry kwasu akrylowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka wiążącego – wodnej dyspersji polimeru estrów kwasu akrylowego w łącznej ilości w okresie obowiązywania umowy 180 000 kg (zamówienie podstawowe) o parametrach:

Wodny roztwór żywicy akrylowej

- gęstość (20°C) 1,00-1,08 g/cm3

- lepkość (23°C) 15-300 mPa . s

- zawartość substancji stałej ca. 40-52 %

- pH 3,0-5,0

4.2. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwiać pełną identyfikację towaru, np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. – bez konieczności naruszania opakowania. Do każdej dostawy należy dołączyć świadectwo jakości lub dokument potwierdzający posiadanie systemu zapewnienia jakości.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 029 400.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka wiążącego – wodnej dyspersji polimeru estrów kwasu akrylowego w łącznej ilości w okresie obowiązywania umowy 180 000 kg (zamówienie podstawowe) o parametrach:

Wodny roztwór żywicy akrylowej

- gęstość (20°C) 1,00-1,08 g/cm3

- lepkość (23°C) 15-300 mPa . s

- zawartość substancji stałej ca. 40-52 %

- pH 3,0-5,0

4.2. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwiać pełną identyfikację towaru, np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. – bez konieczności naruszania opakowania. Do każdej dostawy należy dołączyć świadectwo jakości lub dokument potwierdzający posiadanie systemu zapewnienia jakości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 029 400.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

7. W okresie obowiązywania umowy po wykorzystaniu ilości przedmiotu zamówienia w podstawowym zakresie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji:

a) zamówienie w ramach opcji obejmuje sukcesywną dostawę produktu tożsamego z zaoferowanym przez Wykonawcę w postępowaniu, każdorazowo w ilości zgodnej z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, zgłoszonej Wykonawcy w czasie obowiązywania umowy. Łączna maksymalna wielkość zamówienia w ramach opcji – do 80% zamówienia podstawowego, co odpowiada 144 000 kg wodnej dyspersji polimeru estrów kwasu akrylowego,

b) skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, którego konsekwencją jest powstanie po stronie Wykonawcy obowiązku realizacji zamówienia opcjonalnego,

c) warunki realizacji sukcesywnych zamówień w ramach opcji, w tym przede wszystkim przedmiot dostawy, cena, termin i warunki dostawy, gwarancja, termin płatności są takie same jak dla zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Każda sukcesywna dostawa realizowana będzie w terminie zgodnym z treścią oferty Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 31 dni od daty złożenia zamówienia sukcesywnego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/06/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2023 r. o godz. 11:00 za pomocą Platformy - https://platformazakupowa.pl/pn/lit.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie wymaga złożenia (przed zawarciem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) Wydajność jednostkowa (W) - 80 %

b) Cena oferty brutto (Ce) - 10 %

c) Termin realizacji cząstkowych (jednostkowych) zamówień Ct– 40 %.

4. Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych określa pkt 10 SWZ.

5. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych określa pkt 4a SWZ.

6. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami oraz o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowana się z Wykonawcami zawiera pkt 11 SWZ.

7. Forma składanych dokumentów określa pkt 13 SWZ.

8. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty oraz dokumentów wymaganych w treści SWZ określa pkt 14 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale IX Ustawy Pzp.

2) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4) Odwołanie przysługuje na:

a. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej.

7) Odwołanie wnosi się w terminie:

a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 7)a.

8) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7) lit. a. i b. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023