Услуги - 285614-2023

Компактен изглед

Submission deadline has been amended by:  324396-2023
15/05/2023    S93

България-София: Услуги по поддържане на далекосъобщителна инфраструктура (мрежи и съоръжения)

2023/S 093-285614

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2009/81/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“
Национален регистрационен номер: 180742160
Пощенски адрес: ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6
Град: гр. София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Николай Стефанов Стайков
Адрес за електронна поща: nstaykov@e-gov.bg
Телефон: +359 24457739

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://iaieu.egov.bg

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/38694

Електронен достъп до информация: https://app.eop.bg/today/298378

Електронно подаване на оферти и заявления за участие: https://app.eop.bg/today/298378

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
I.3)Основна дейност
Друго: Изпълнение на държавната политика в областта на електронното управление, мрежовата и информационна сигурност
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Извънгаранционна сервизна поддръжка на опорни MPLS И DWDM мрежи
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Мястото на изпълнение на поръчката е територията на Р. България, в посочените от Възложителя локации/обекти.
Информацията, свързана с точното място на изпълнение на обществената поръчка (локациите за извънгаранционна поддръжка на оборудването), е държавна тайна, с ниво на класификация „Секретно“. В тази връзка тя ще бъде предоставена съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), само на кандидатите, които са получили покана от Възложителя, след проведен предварителен подбор, за подаване на оферта по процедурата.

код NUTS BG България  / Bulgaria

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
1. Осигуряване на извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационно оборудване от ЕЕСМ по Приложения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 на Техническата спецификация – Приложение 1 към документацията за поръчката.
2. Услуги по възстановяване, ремонт, подмяна, профилактика, техническа помощ и консултации, включващи:
- Възстановяване работоспособността на системата за наблюдение и управление и оборудването в Опорните възли, Агрегиращите възли и Възлите за достъп при възникване на аварии;
- Организиране на ремонта или подмяната на дефектирало оборудване или модули;
- Профилактични дейности съгласувани с Възложителя;
- Техническа помощ и консултации на техническия персонал на Възложителя с цел постигане на висока надеждност, устойчивост и непрекъсваемост на ЕЕСМ.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

50332000 Услуги по поддържане на далекосъобщителна инфраструктура (мрежи и съоръжения)

II.1.7)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Оферентът трябва да посочи в офертата всяка част от поръчката, която той евентуално предвижда да възложи на подизпълнители, и всеки предложен подизпълнител, както и обекта на частта от поръчката, за която е предложен този подизпълнител
Оферентът трябва да посочва всякакви промени на нивото на подизпълнителите по време на изпълнение на поръчката
Спечелилият оферент е длъжен да уточни каква част или части от поръчката предвижда да възложи на подизпълнители свръх изисквания процент и да посочи вече определените подизпълнители
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
1. Единната електронна съобщителна мрежа се състои от системи за наблюдение и управление, опорна DWDM преносна мрежа, MPLS мрежа, SDH преносна система и оптична кабелна инфраструктура. Активното оборудване от ЕЕСМ е разположено в помещения държавна собственост и съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП), в които са обособени опорни възли (ОВ), агрегиращи възли (АВ) и възли за достъп (ВД).
2. Опорна DWDM мрежа - изградената оптичната преносна DWDM система се състои от 32 DWDM сайта.
3. Опорна IP/MPLS мрежа на ИА „Инфраструктура на електронното управление“ (ИА ИЕУ) е реализирана на три слоя: опорен слой, агрегиращ слой и слой за достъп.
3.1. Опорният слой на IP/MPLS мрежата е реализиран с опорни маршрутизатори Cisco ASR 9006, ASR 9010, Cisco 7609.
3.2. Агрeгиращият слой на IP/MPLS мрежата е реализиран с агрегиращи комутатори Cisco ME-3800X, Cisco ASR 903, Cisco ASR 907.
3.3. Устройствата за достъп, които се използват са Cisco ME 3400G – 12 CS-A, Cisco ME 3400 – 24 ТS-A, ASR 920 и Cisco 3560.
4. В ЕЕСМ е внедрена единна централизирана система за отдалечено управление и наблюдение, която е изградена от няколко подсистеми:
• Системи за управление и наблюдение на мрежата;
• Сървърни системи за управление и наблюдение;
• Специализирана централизирана система за управление и контрол на политиките за достъп до комуникационните устройства;
• Специализирана централизирана система за синхронизиране по време и час.
Всички подсистеми от единната централизирана система за отдалечено управление и наблюдение са съобразени с архитектурата ЕЕСМ.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 5750000 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 36 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Преди подписване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата стойност на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Участникът, определен за Изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Всички условия по отношение на размера на гаранцията и начина на нейното представяне и освобождаване, са посочени в Проекта на договор - Приложение № 2 към документацията.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
1. Към момента на откриване на настоящата процедура, от страна на ИАИЕУ не е осигурено финансиране на обществената поръчка. В тази връзка договорът за поръчката ще се сключи при условията на чл. 114 от ЗОП.
Договорът за изпълнение на поръчката ще влезе в сила след подписването му от страните, от датата на регистрирането му в деловодната система на Възложителя. Изпълнението на дейностите по договора ще започне след осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде уведомен писмено.
2. В случай, че в срок от 3 (три) месеца от влизането в сила на договора, от страна на ИАИЕУ не е осигурено финансиране, всяка от страните ще може да поиска прекратяване на договора без предизвестие и без да дължи за това финансови или каквито и да било други компенсации или неустойки. Искането за прекратяване, става чрез изпращане на писмено „Уведомление за прекратяване“ до заинтересованата страна. В този случай договора ще се прекрати, на основание чл. 114 от ЗОП, въз основа на писменото „Уведомление за прекратяване“.
3. Заплащането на изпълнението на договора ще се извършва в български лева, с платежно нареждане, по банков път, съгласно реда и условията, определени в проекта на договор – Приложение № 2 към документацията.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като Изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
III.1.4)Други особени условия за изпълнението на поръчката, по-специално по отношение на сигурността на доставките и сигурността на информацията:
Възлагането и изпълнението на обществената поръчка включва, изисква и съдържа класифицирана информация, представляваща държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Нивото на класификация за сигурност на информацията е „Секретно“. Съдържанието на информацията е относима към интересите на Република България, свързани с националната сигурност. В тази връзка организирането и провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка, както и нейното изпълнение, ще бъде осъществено при спазване разпоредбите на ЗЗКИ, Правилника за прилагане на ЗЗКИ, Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност, Задължителните указания за прилагането на принципите и мерките в областта на индустриалната сигурност издадени от ДКСИ на основание чл. 10, т. 4 от ЗЗКИ.
Предвиждат се следните специални изисквания към кандидатите и изпълнителите, с които се цели гарантиране сигурността на класифицираната информация при организирането и провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка, както и при нейното изпълнение:
1. Кандидатите следва да притежават валидно Удостоверение за сигурност (УС) с ниво на класификация „Секретно“ или по-високо.
За доказване на посоченото изискване, кандидатът трябва да представи към заявлението за участие копие на валидно УС или Потвърждение, заверено от служителя по сигурността на информацията.
При подаване на заявлението за участие, кандидатът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва т. 1 от Декларация - Образец 9 и прилага указания документ.
Кандидатът представя попълнената и подписана Декларация Образец 9 и указаните документи, като прикачен файл, чрез бутон „Прикачване на файлове“, към част „Предварителен подбор“, раздел „Изисквания към кандидатите“, т. 1.3. „Изисквания за защита на класифицирана информация“, чрез използването на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП. Декларация Образец 9 е достъпна в електронната преписка на поръчката, раздел „Изисквания към кандидатите“, т. 1.3 „Изисквания за защита на класифицирана информация“.
Забележка: Възложителят признава УС или еквивалентен документ за достъп до класифицирана информация, издаден в съответствие със законодателството на държавата членка, в която кандидатът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. Възложителят признава Удостоверение за сигурност или еквивалентен документ за достъп до класифицирана информация след проверка и потвърждение от компетентния, според конкретния случай, орган. При условията и по реда на ЗЗКИ Възложителят може да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава членка.
Кандидатът трябва да поддържат валидността на своето УС, за целият срок на действие на договора. Ако по време на провеждане на процедурата за избор на изпълнител или при изпълнение на сключения договор валидността на УС изтича, кандидатът трябва да предприеме своевременни действия да поднови/удължи срока на неговата валидност.
2. Кандидатите следва да притежават валидни Разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) с ниво на класификация „Секретно“ или по-високо на лицата, на които ще бъдат възложени за изпълнение дейностите по изпълнение на договора и лицата, подробно описани в чл. 97, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗЗКИ, в това число и лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
За доказване на посоченото изискване, кандидатът трябва да представи към заявлението за участие, заверени от служителя по сигурността на информацията копия на валидни РДКИ или Потвърждения за лицата посочени по-горе.
При подаване на заявлението за участие, кандидатът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва т. 2 от Декларация – Образец 9 и прилага указаните документи.
Кандидатът представя попълнената Декларация Образец 9 и указаните документи по реда на т. 1.
3. Кандидатите следва да притежават валиден Сертификат за разкрита регистратура за класифицирана информация (РКИ) с ниво на класификация „Секретно“ или по-високо.
За доказване на посоченото изискване, кандидатът трябва да представи към заявлението за участие, заверено от служителя по сигурността на информацията, копие на валиден сертификат за разкрита регистратура за класифицирана информация.
При подаване на заявлението за участие, кандидатът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва т. 3 от Декларация - Образец 9 и прилага указания документ.
Кандидатът представя попълнената Декларация Образец 9 и указаните документи по реда на т. 1.
4. Кандидатите следва да притежават валиден Сертификат за сигурност на Комуникационна и информационна система (КИС) удостоверяващ, че в посочената КИС, изградена за нуждите на кандидата/участника, може да се създава, обработва, ползва, съхранява и обменя класифицирана информация в електронна форма с ниво на класификация за сигурност до „Секретно“ или по-високо включително.
За доказване на посоченото изискване, кандидатът трябва да представи към заявлението за участие, заверено от служителя по сигурността на информацията, копие на валиден сертификат за изградена КИС.
В случай на сертификат за сигурност на КИС, издаден по реда на чл.23 от НСКИС, се предоставя декларация, в която се посочва рег. номер на сертификата и ниво на класификация на информацията, която може да се обработва чрез КИС.
При подаване на заявлението за участие, кандидатът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва т. 4 от Декларация - Образец 9 и прилага указаният документ.
Кандидатът представя попълнената и подписана Декларация Образец 9 и указаните документи по реда на т. 1.
Важно: В приложимите случаи, посочените условия са в сила и ще се изискват от Възложителя и по отношение на обединения, подизпълнители, трети лица и чуждестранни лица.
III.1.5)Информация относно проучване за надеждност:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние
III.2.2)Икономически и финансови възможности

Критерии относно икономическото и финансово състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. За последните три приключили финансови години, кандидатите следва да са реализирали общ оборот, изчислен на база годишните обороти.
Документите, чрез които в указаните в закона случаи, се доказва съответствие с посочения критерий за подбор са:
- годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
- справка за общия оборот.
При подаване на заявлението си за участие, кандидатът декларира съответствието с поставения критерий за подбор, като попълва т. 1 от Декларация Образец 8 и прилага указаните документи.
Кандидатът представя попълнена и подписана Декларация Образец 8 и указаните документи, по реда на т. 1 на раздел III.1.4) от настоящото обявление.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Кандидатите следва да са реализирали минимум общ оборот, в размер на 13 800 000 лева с ДДС.
При участие в процедурата на обединения, подизпълнители и трети лица, важат и се прилагат всички относими разпоредби (включително в отбрана и сигурност и по отношение на заплащането) на ЗОП и ППЗОП.

Критерии относно икономическото и финансово състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: При участие в процедурата на обединения, подизпълнители и трети лица, важат и се прилагат всички относими разпоредби (включително в отбрана и сигурност и по отношение на заплащането) на ЗОП и ППЗОП.
III.2.3)Технически и/или професионални възможности

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Кандидатите трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението за участие. Под „дейност с предмет и обем, сходни с тези на настоящата процедура“ следва да се разбира: поддръжка на мрежа за пренос на данни с маршрутизатори и комутатори.
Документ, чрез който в указаните в закона случаи, се доказва съответствие с посочения критерий за подбор е:
- списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
При подаване на заявлението за участие, кандидатът декларира съответствието с поставените критерии за подбор като попълва т. 2 от Декларация Образец 8 и прилага указаният документ.
Преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.
2. Кандидатите следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, като удостоверяват това обстоятелство със сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „сходен с предмета на поръчката“ обхват, следва да се разбира покритие със сертификация на дейности и/или услуги, в сферата на информационните технологии и поддръжката на информационни и комуникационни системи.
Забележка:
Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидатът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи кандидатът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Документ, чрез който в указаните от закона случаи, се доказва съответствие с посочения критерий за подбор е:
- копие на валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент*.
При подаване на заявлението за участие, кандидатът декларира съответствието с поставения критерерий за подбор като попълва т. 3 от Декларация Образец 8 и прилага указания по-горе документ.
Забележки:
-При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението кандидат/участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на обединение, изискуемите от Възложителя доказателствени документи се представят само за членовете, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
-Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При количествено измерими критерии за подбор се изчислява съответната пропорция, а при количествено неизмерими или неделими критерии – напр. сертификат, регистрация и др., подизпълнителят следва да покрива и изпълнява изискването изцяло. Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
-Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът се позовава на техния капацитет. Когато кандидатът използва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Кандидатите могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности, като имат предвид, че използването на капацитета на трето лица при доказване на съответствие с критериите за подбор е практически изпълнимо само за прехвърляеми и материални ресурси (потвърдени от наложената константна практика на органите по обжалване).
Във връзка с гореописаното доказването на съответствието с поставените критерии за подбор следва да се извърши на регламентирания по закон за това етап съобразно вида на настоящата процедура - към заявлението и/или към офертата, и съобразно качеството на конкретното лице (кандидат/член на обединение/трето лице/подизпълнител), чрез предоставяне на относимите за лицето/а документи като, същите следва да са попълнени и подписани в съответствие с условията на ЗОП, ППЗОП.
Етапът е определен в чл. 106 от ППЗОП, предвид което декларацията по Образец 8 и доказателствата за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя по чл. 158 от ЗОП:
- за кандидат/член на обединение/трето лице са на етап подаване на заявление, по аргумент на чл. 106, ал. 1, т. 5 от ППЗОП;
- за подизпълнител/лите (когато е относимо) са на етап подаване на оферти, по аргумент на чл. 106, ал. 2, т. 2 от ППЗОП.
3. Изисквания за защита на класифицирана информация.
Възлагането и изпълнението на обществената поръчка включва, изисква и съдържа класифицирана информация, представляваща държавна тайна по смисъла на ЗЗКИ. При осъществяване на дейностите по организирането и провеждането на обществената поръчка, кандидатите/участниците и изпълнителите ще имат достъп до информацията в изготвената от Възложителя - Техническа спецификация, с ниво на класификация „Секретно”, на основание т. 14 от раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 2 от ЗЗКИ.
Съдържанието на информацията попада в т. 14 от раздел ІI на Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна - Приложение №1 към чл. 25 от ЗЗКИ, а именно: „Сведения за организационно-техническата и програмната защита на комуникационните и информационните системи на органите на държавна власт и местно самоуправление и техните администрации, както и на други техни системи за обработване на информация“. Нивото на класификация за сигурност на информацията е „Секретно“ на основание т. 14 от раздел II на Приложение №1 към чл. 25, във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 2 от ЗЗКИ и § 1, т. 15, буква „б“ от Допълнителни разпоредби на ЗЗКИ. Съдържанието на информацията е относимо към интересите на Република България, свързани с националната сигурност. Нерегламентираният достъп до посочената информация би застрашил във висока степен интересите на Република България, свързани с националната сигурност или би могъл да създаде опасност от възникване на трудно поправими или големи вреди, или да причини такива вреди в областта на националната сигурност. Оценката на значимостта на интересите и сериозността на причинените вредни последици се основава на чл. 28, ал. 2, т. 2 от ЗЗКИ, във връзка с § 1, т. 15, буква „б“ от Допълнителни разпоредби на ЗЗКИ.
При осъществяване на дейностите по изпълнението на обществената поръчка, изпълнителите ще имат достъп до информация която попада в приложното поле на т. 2 от Раздел I, т. 14 и т. 21 от Раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 2 от ЗЗКИ. Същата съдържа данни за местоположение, оборудване, поддържане, експлоатация и организация на охраната на пунктовете за управление на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт и на Въоръжените сили на Република България, предназначени за използване при положение на война, военно или друго извънредно положение, сведения за организационно-техническата и програмната защита на комуникационните и информационните системи на органите на държавна власт и местно самоуправление и техните администрации, както и на други техни системи за обработване на информация, както и информация за предназначението, планирането и снабдяването на обекти със специално предназначение, както и планове за тяхната отбрана и охрана. Нерегламентираният достъп до посочената информация би застрашил във висока степен интересите на Република България, свързани с националната сигурност или би могъл да създаде опасност от възникване на трудно поправими или големи вреди, или да причини такива вреди в областта на националната сигурност. Оценката на значимостта на интересите и сериозността на причинените вредни последици се основава на чл. 28, ал. 2, т. 2 от ЗЗКИ, във връзка с § 1, т. 13, т. 14 и т. 15, буква „б“ от Допълнителни разпоредби на ЗЗКИ.
Предметът на обществената поръчка съдържа класифицирана информация, представляваща държавна тайна, на основание т. 2 от Раздел I, т. 14 и т. 21 от Раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ.
Нивото на класификация за сигурност на информацията във връзка с организирането и провеждането на процедурата по възлагане на обществената поръчка, сключването и изпълнението на договора е „Секретно” на основание т. 2 от Раздел I, т. 14 и т. 21 от Раздел II на приложение № 1 към чл. 25 във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 2 от ЗЗКИ и §1, т. 13, т. 14 и т. 15, буква „б” от Допълнителни разпоредби на ЗЗКИ.
Въз връзка с гореизложеното, организирането и провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка, както и нейното изпълнение, следва да бъде осъществено при спазване разпоредбите на ЗЗКИ, Правилника за прилагане на ЗЗКИ, Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност (НОИГИС), Задължителните указания за прилагането на принципите и мерките в областта на индустриалната сигурност издадени от ДКСИ на основание чл. 10, т. 4 от ЗЗКИ и утвърдената от органа по чл. 95 от ЗЗКИ – Схема за класификация на етапите за сключване и изпълнение на договор.
Възложителят поставя следните специални изисквания към кандидатите/участниците и изпълнителите, с които се цели гарантиране сигурността на класифицираната информация:
3.1. Кандидатите следва да притежават валидно Удостоверение за сигурност (УС) или Потвърждение, издадено по реда на ЗЗКИ, с ниво на класификация „Секретно“ или по-високо.
При подаване на заявлението за участие, кандидатът попълва т. 1 от Декларация Образец № 9 и прилага копие на валидно УС или Потвърждение.
Преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.
3.2. Кандидатите следва да притежават валидни Разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) или Потвърждения с ниво на класификация „Секретно“ или по-високо на лицата, които заемат ръководни длъжности и които представляват дружеството, вкл. членовете на управителни и надзорни органи (всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП) и на лицата, работещи в административното звено по сигурност на информацията.
При подаване на заявлението за участие, кандидатът попълва т. 2 от Декларация Образец № 9 и прилага копия на валидни РДКИ или Потвърждения на лицата.
Преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.
3.3. Кандидатите следва да притежават валиден Сертификат за разкрита регистратура за класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“ или по-високо.
За доказване на посоченото изискване, кандидатът трябва да представи към заявлението за участие, копие на валиден сертификат за разкрита регистратура за класифицирана информация.
При подаване на заявлението за участие, кандидатът попълва т. 3 от Декларация Образец № 9 и прилага копия на валиден сертификат за разкрита регистратура за класифицирана информация.
Преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.
3.4. Кандидатите следва да притежават валиден Сертификат за сигурност на Комуникационна и информационна система (КИС) удостоверяващ, че в посочената КИС, изградена за нуждите на кандидата/участника, може да се създава, обработва, ползва, съхранява и обменя класифицирана информация в електронна форма с ниво на класификация за сигурност до „Секретно“ или по-високо включително.
Наличието на сертификат за сигурност на КИС издаден по реда на чл. 23 от Наредбата за сигурността на КИС се удостоверява с декларация, в която се посочва регистрационният номер на сертификата и ниво на класификация на информацията, която може да се обработва чрез КИС.
При подаване на заявлението за участие, кандидатът попълва т. 4 от Декларация Образец № 9 и прилага копие на валиден сертификат за изградена КИС.
Преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални
*Забележка: В приложимите случаи, изискванията по т. 3. са в сила и ще се изискват от Възложителя и по отношение на членове на обединения, подизпълнители, трети лица. Във връзка с гореописаното доказването на съответствието с поставените изисквания за защита на класифицирана информация следва да се извърши на регламентирания по закон за това етап съобразно вида на настоящата процедура - към заявлението и/или към офертата, и съобразно качеството на конкретното лице (кандидат/член на обединение/трето лице/подизпълнител), чрез предоставяне на относимите за лицето/а документи като, същите следва да са попълнени и подписани в съответствие с условията на ЗОП, ППЗОП.
Етапът е определен в чл. 106 от ППЗОП, предвид което декларацията по Образец 9 и доказателствата към нея:
- за кандидат/член на обединение/трето лице са на етап подаване на заявление, по аргумент на чл. 106, ал. 1 от ППЗОП;
- за подизпълнител/лите (когато е относимо) са на етап подаване на оферти, по аргумент на чл. 106, ал. 2 от ППЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а
1. Кандидатите трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата процедура през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението за участие. Под „дейност с предмет и обем, сходни с тези на настоящата процедура“ следва да се разбира: поддръжка на мрежа за пренос на данни с обем от минимум 30 броя маршрутизатора и 200 броя комутатора.
2. Кандидатите следва да разполагат с валиден към датата на подаване на заявление, сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „сходен с предмета на обществената поръчка“ обхват, следва да се разбира покритие със сертификация на дейности и/или услуги, в сферата на информационните технологии и поддръжката на информационни и комуникационни системи.
3. Кандидатите следва да притежават валидно Удостоверение за сигурност (УС) или Потвърждение, издадено по реда на ЗЗКИ, с ниво на класификация „Секретно“ или по-високо.
3.1. Кандидатите следва да притежават валидни Разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) или Потвърждения с ниво на класификация „Секретно“ или по-високо на лицата, които заемат ръководни длъжности и които представляват дружеството, вкл. членовете на управителни и надзорни органи (всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП) и на лицата, работещи в административното звено по сигурност на информацията.
3.2. Кандидатите следва да притежават валиден Сертификат за разкрита регистратура за класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“ или по-високо.
3.3. Кандидатите следва да притежават валиден Сертификат за сигурност на Комуникационна и информационна система (КИС) удостоверяващ, че в посочената КИС, изградена за нуждите на кандидата/участника, може да се създава, обработва, ползва, съхранява и обменя класифицирана информация в електронна форма с ниво на класификация за сигурност до „Секретно“ или по-високо включително.

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
При участие в процедурата на обединения, подизпълнители и трети лица, важат и се прилагат всички относими разпоредби (включително в отбрана и сигурност и по отношение на заплащането) на ЗОП и ППЗОП.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Предложена цена – П1. Тежест 40

2. Екип за изпълнение – П2 . Тежест 60

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.6.2023 - 23:59
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация:
1. В процедурата може да участва всяко лице българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на условието на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
2. Забранява се на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица пряко и/или косвено участие в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
3. Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.
Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по т. 3 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
4. Забранява се възлагането на изпълнението на настоящата обществена поръчка на:
а) руски гражданин, пребиваващо в Русия физическо лице или юридическо лице, образувание или орган, установени в Русия;
б) юридическо лице, образувание или орган, повече от 50 % от правото на собственост в което е пряко или непряко притежавано от образувание, посочено в буква а) или
в) физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ(о) от името или по указание на образувание, посочено в буква а) или б), включително, когато те представляват повече от 10 % от стойността на поръчката, на или със подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва по смисъла на директивите за обществените поръчки.
Предметът на настоящата обществена поръчка не попада в изключенията на чл. 5к, §2 от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, съответно възлагането ѝ не може да бъде разрешено на основание посочената разпоредба.
5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
7. Свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.
8. Кандидатите в процедурата се представляват от законните си представители, съгласно регистъра, в който са вписани (ако има такъв) или документите, удостоверяващи правосубектността им или от физически лица, представляващи участника по пълномощие, което се доказва с нотариално заверено пълномощно.
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ.
1. Възложителят отстранява от участие в процедура кандидат/участник, за когото са в сила основанията за отстраняване по чл. 157, ал. 1 и ал. 2 т. 1, 2, 4, 5 и 6 от ЗОП.
Основанията по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.
При прилагане на основанията за отстраняване по чл. 157, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП не могат да се прилагат мерките за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП.
Кандидатите декларират липсата на основания за отстраняване, чрез попълването и представянето на Заявление за участие Образец 1 и декларации Образец 4 и Образец 5.
Кандидатът представя попълнени и подписани Заявление за участие Образец 1 и декларации Образец 4 и Образец 5, като прикачен файл, чрез бутон „Прикачване на файлове“, към част „Предварителен подбор“, раздел „Изисквания към кандидатите“, т. 1.1. „Изисквания за лично състояние“, чрез използването на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.
Заявление за участие Образец 1 и Декларации Образец 4 и Образец 5 са достъпни в електронната преписка на поръчката, част „Предварителен подбор“, раздел „Изисквания към кандидатите“, т. 1.1. „Изисквания за лично състояние“.
2. Възложителят отстранява от процедурата кандидат/участник, който не е декриптирал документите по чл. 9л, ал. 1 от ППЗОП, в посочените в ал. 4 от същия правилник срокове.
3. Възложителят отстранява от процедурата кандидат/участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.
СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ.
1. Ограничения, за лица заемали висша публична длъжност, след освобождаването им от длъжност.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 69 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Основанието се прилага и за участник в който, лицето заемало висша публична длъжност, е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
2. Забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).
Основанието не се прилага при наличие на изключенията, регламентирани в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
3. Ограничения, за лица попадащи в обхвата на Регламент (EС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице някои от обстоятелствата по чл. 5к, §1 от Регламент (ЕС) № 833/2014. Предмета на настоящата обществена поръчка не попада в изключенията на чл. 5к, §2 от Регламент (ЕС) № 833/2014, съответно възлагането ѝ не може да бъде разрешено на основание посочената разпоредба.
Кандидатите декларират липсата на основанията за отстраняване, чрез попълването и представянето на декларации Образец 6, Образец 7, Образец 8.
Кандидатът представя попълнени и подписани декларации Образец 6, Образец 7 и Образец 8, като прикачен файл, чрез бутон „Прикачване на файлове“, към част „Предварителен подбор“, раздел „Изисквания към кандидатите“, т. 1.1. „Изисквания за лично състояние“, чрез използването на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.
Декларации Образец 6, Образец 7 и Образец 8 са достъпни в електронната преписка на поръчката, част „Предварителен подбор“, раздел „Изисквания към кандидатите“, т. 1.1. „Изисквания за лично състояние“.
ДРУГИ УСЛОВИЯ:
1. Преди подписване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата стойност на договора без ДДС. Участникът, определен за Изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение, съгласно чл. 111 от ЗОП. Всички условия по отношение на размера на гаранцията и начина на нейното представяне и освобождаване, са посочени в Проекта на договор.
2. След като предварителният подбор бъде проведен, покана за представяне на оферти ще получат само кандидатите, за които не са налице основания за отстраняване от процедурата и за които се установи, че отговарят на критериите за подбор и условията за защита на класифицирана информация.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10.5.2023