Leveringen - 285620-2019

19/06/2019    S116    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Toruń: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2019/S 116-285620

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 028-063543)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postadres: Sienkiewicza 24/26
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-100
Land: Polen
Contactpersoon: Mikołaj Stefański
E-mail: zampub@mzk.torun.pl
Telefoon: +48 566225504
Fax: +48 566555339

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mzk.torun.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specjalnych pojazdów technicznych

Referentienummer: MZK.D-251-12/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa dwóch następujących specjalnych pojazdów technicznych:

1) specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych;

2) dwudrogowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-063543

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 18/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 18/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 03/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ, w tym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, realizacji przeglądów gwarancyjnych podwozia pojazdu specjalnego oraz wzoru umowy - szczegóły na stronie postępowania na platformie: http://mzk-torun.ezamawiajacy.pl/.

Dodatkowo, Zamawiający zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę treści załączników:

— nr 7a – kompletacja oferowanego pojazdu: specjalny pojazd samochodowy do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic (plik o nazwie: Załącznik nr 7a – kompletacja oferowanego pojazdu specjalnego do czyszczenia rozjazdów, kanałów torowiska (12.6.2019)),

— nr 7b – kompletacja oferowanego pojazdu: dwudrogowy specjalny pojazd do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej (plik o nazwie: Załącznik nr 7b – kompletacja oferowanego dwudrogowego pojazdu specjalnego do czyszczenia rowków szyn (12.6.2019)),

— nr 8 – klauzula obowiązek informacyjny RODO (plik o nazwie: Załącznik nr 8 - klauzula_obowiazek_informacyjny_RODO) - uwzględniono obowiązek Zamawiającego wynikający z art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczący poinformowania o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz w art. 97 ust. 1a ww. ustawy),

które w zmienionej postaci zostały udostępnione na stronie postępowania.