Lieferungen - 285622-2019

19/06/2019    S116

Polen-Katowice: Industrielle Bohrmeißel

2019/S 116-285622

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 106-260016)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Wituś
E-Mail: b.witus@pgg.pl
Telefon: +48 327161489

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa noży kombajnowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-9

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902701-1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43611200 Industrielle Bohrmeißel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:

https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę noży kombajnowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-9. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 7. Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 18 970 sztuk noży.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 106-260016

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 18.6.2019 r. o godz. 11:00 w:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 pokój nr 115, I piętro, POLSKA

muss es heißen:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 9.7.2019 r. o godz. 11:00 w:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, POLSKA - pokój nr 115, I piętro

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 10:45
muss es heißen:
Tag: 09/07/2019
Ortszeit: 10:45
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 09/07/2019
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: