Prekės - 285622-2019

19/06/2019    S116

Lenkija-Katowice: Pramoniniai grąžtai

2019/S 116-285622

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 106-260016)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Beata Wituś
El. paštas: b.witus@pgg.pl
Telefonas: +48 327161489
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa noży kombajnowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-9

Nuorodos numeris: 701902701-1
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
43611200 Pramoniniai grąžtai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:

https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę noży kombajnowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-9. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 7. Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 18 970 sztuk noży.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/06/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 106-260016

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 18.6.2019 r. o godz. 11:00 w:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 pokój nr 115, I piętro, POLSKA

Turi būti:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 9.7.2019 r. o godz. 11:00 w:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, POLSKA - pokój nr 115, I piętro

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 18/06/2019
Vietos laikas: 10:45
Turi būti:
Data: 09/07/2019
Vietos laikas: 10:45
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 18/06/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 09/07/2019
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija: