Доставки - 285642-2023

15/05/2023    S93

България-Русе: Медицински консумативи

2023/S 093-285642

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД
Национален регистрационен номер: 117505556
Пощенски адрес: ул."НЕЗАВИСИМОСТ" №.2
Град: гр. Русе
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Пощенски код: 7002
Държава: България
Лице за контакт: Ина Христова Иванова
Електронна поща: ina.hivanova@hospitalruse.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://umbal.ruse.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1097
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/297879
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/297879
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология, за съдова хирургия и за неврохирургия"

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

"Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология, за съдова хирургия и за неврохирургия"   разделена  на 19 обособени позиции  и включени в тях номенклатурни единици,  подробно описани в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 292 414.48 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 1

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1Обособена позиция 1  

1.01Периферен водач 0,014   190см/235см/300см с ACT ONE технология  натоваврнае на върха 3.00гр. Pre-shaped  връх  с дължина на пружината 3см, рентгенопозитивна част 3 см, 10 см хидрофилно покритие  и 10 см polymer jacket .брой30

1.02Периферен водач 0.018  190см/235см/300см с ACT ONE  технология  , натоварване на върха 3.00гр  Pre-shaped връх  ,дължина на пружината 4,5см . Рентгенопозитивна част 4.5см  и 10 см хидрофилно покритие и 10см polymerjacketброй50

1.03Периферен водач ,диаметър 0.018 към 0.008''; натоварване на върха 7.5G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300см; брой50

1.04Периферен водач с хидрофилно покритие,диаметър 0.014 и 0.018"; натоварване на върха 12G., прав и J вариант обща дължина - 200/235/300см;брой50

1.05Периферен водач, полимерно покритие, диаметър 0.014 и 0.018; натоварване на върха 3G и 4G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300см;брой50

1.06Периферен водач, диаметър 0.018''; рентгенопозитивен койл с дължина - 15см; натоварване на върха 30 грама ; обща дължина - 180/300см; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъканиброй50

1.07Периферен водач с хидрофилно покритие, диаметър 0.014 към 0.008''; рентгенопозитивен койл с дължина - 17см; натоварване на върха 40G.; обща дължина - 200/300см; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъканиброй50

1.08Ангиографски водач 0.035 150см/180см/200см/220см/260см/300см с хибридно покритие на шафта (дистален шафт силиконово покритие 15см   , среден шафт хидрофилно  покритие 65см проксимален шафт силиконово покритие )ACT ONE технология, натоварване на върха 0.8 гр.  Ъглов  или J връх, рентгенопозитивна част 16смброй50

1.09Интродюсър за аортни процедури с хидрофилно покритие, заключващ механизъм и ренгеноконтрастна маркерна лента, съвместим с водач 0.035 с дължина 28 см и вътрешен диаметър 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 френча.брой20

1.10Балон за периферна ангиопластика, съвместим с водач 0.035. Диметър на балона 4,5,6 и 7мм; дължина 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250 и 300мм; хидрофилно покритие. Дизайн на катетъра OTW, дължина на шафта 90 и 130см.брой100

1.11Балон за периферна ангиопластика, съвместим с водач 0.018. Диметър на балона 4, 5 ,6 и 7мм; дължина 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250 и 300мм; хидрофилно покритие. Дизайн на катетъра OTW, дължина на шафта 90 и 130см.брой100

1.12Периферен катетър за добра опора при стенози и оклузии, съвместим с водач на 0.035", 0,018'' и 0,014'' с дължини 65-90-135-150 см, конусовиден връх, 3 платина-иридум маркериброй100

1.13Инфузионен катетър с Cragg-микроклапа; диаметър 4/5 F, дължина на катетъра 40/65/100/135cm; дължина на инфузионния участък 5/10/20cm за 4F и 5/10/20/30/40/50cm за 5F; съвместими с водач 0,035''(4F) и 0,038''(5F); рентгенопозитивни маркери в проксималната и дисталната част на инфузионния участъкброй100

1.14Саморазтварящ се нитинолов венозен стент с отворен дизайн на клетката "open lattice". Рентгенопизтивните маркери са разположени проксимално и дистално. Предназначен е за употреба във феморална и илиачна вена, съвместим с 0.035" водач и 9F дезиле. Широка гама от размери, покриващи различните анатомични осбенности , дължина на стента: 40мм; 60мм; 80мм; 100мм120мм и 150мм , диаметър:10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм и 20мм. Работна дължина на шафта - 90смброй5

1.15Ендовенова радиочестотна аблация (RFA) катетър с Работна  Дължина60 , 100  (см): Нагревателен елемент Дължина 7,3 (см) съвместим с водач  0.025”брой30

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 334 145.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 2

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

2Обособена позиция 2  

2.01Екстра твърд водач за комплексни васкуларни и интервенционални процедури. Материал: неръждаема стомана с PTFE покритие. Връх - флексибилен, прав и извит. Диаметър: 0.035“. Дължина на флексибилния прав връх: 4 см и 7 см. Дължина на флексибилния ангулиран връх - 4 см и радиус на кривката  – 3 мм. Дължини на водача: 145 и 180 см.бр.10

2.02Водач с PTFE покритие от неръждаема стомана дължина 260 и 300 см с диаметър 0,035". Дължина на флексибилния връх - 15 см. Прав, извит, двойно извит и с удължена двойна извивка.бр.15

2.03Сет интродюсери с вътрешен диаметър - 10.0 Fr и 12.0 Fr.,  дължина – 13 см Интродюсери с дължина: 30 см и вътрешен диаметър -  7.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0 Fr; 45 см и вътрешен диаметър - 10.0/12.0/14.0 и 16.0 Fr; 70 см и вътрешен диаметър 16 Fr; 80 см и вътрешен диаметър - 12.0/14.0 и 16.0 Fr. Наличие на дистален рентгеноконтрастен маркер, без водач. бр.10

2.04Емболизираща спирала за артериални и венозни съдове. Материал – инконел и синтетични фибри. Диаметър на платформата - 0.035" и 0.038". Диаметър на емболията –  3/4/5/6/7/8/10/12/15/20 мм при 0.035",  и 3/4/5/8/10/30/45 мм при 0.038".бр25

2.05Емболизираща спирала. Материал – платина и синтетични фибри. Налични за доставяне на платформа - 0.018" и 0.035" инча. Диаметър на емболията –  2/3/4/5/6/8/10 при 0.018" и 3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20 мм при 0.035"бр25

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 3

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

3Обособена позиция 3  

  Специализиран консуматив за периферия  

3.01Периферен водач с диаметър 0.014".  Сърцевина от сплав сцитаниум и неръждаема стомана. Полимерна обвивка с ICE хидрофилно покритие. Работни дължина: 182 см. и 300 см.  Връх: прав и извит.  Дължината на върха – къс осигуряващ 6 гр.  натоварване и дълъг осигуряващ 3 гр.  натоварване. Радиоконтрастен връх- 2 см. Брой15

3.02Периферен водач с диаметър 0.018". Сърцевина от сплав сцитаниум и неръждаема стомана; Прав рентгеноконтрастен връх, подлежащ на оформяне; тефлоново покритие по дължината на водча и с ICE хидрофилно покритие;  При дължина на върха 8 см и натоварване на върха 8 г- дължина на водача в см – 110 см, 150 см, 200 см, 300 см;  При дължина на върха 12 см и натоварване на върха 6 г, дължина на водача - 150 см, 200 см, 300 см. В комплект с торкер.Брой30

3.03Периферен водач с диаметър 0.014", предназначен да пробие и да премине през калцифицирани лезии, твърди плаки или  хронични тотални оклузии. Хидрофилно дистално покритие. Дължини в см: 195 ; 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 г,18 г, 25 г , 30 г;Брой5

3.04Периферен водач с диаметър 0.018", предназначен да пробие и да премине през калцифицирани лезии, твърди плаки или  хронични тотални оклузии. Хидрофилно дистално покритие. Дължини в см: 195 ; 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 г,18 г, 25 г , 30 г;Брой5

3.05Периферен ангиографски катетър- флъш, селективен церебрален и селективен висцерален . 4 и 5 F, съвместим с 0.035" и 0.038" водачи. Рентгеноконтрастен връх. Форми на върха при флъш - Tennis Racquet, Pigtail, прав и контралатерален и дължини - 65 см, 90 см и 100 см. Форми на върха при селективен церебрален - ST, GEN, Barn, Bern, Wein, H1, H3, H1H, H3H, JB1, JB2, JB3, SIM1, SIM2, SIM3, HN1, HN2, HN3, HN4, HN5 и дължини - 40 см, 65 см, 100 см. Форми на върха при селективен висцерален - CHGB, CHGC, CHG2.5, Contra 2, C1, C2, C3, Train, MIK, HK1.0, SHK0.8, SHK1.0, RC1, RC2, RDC и дължини - 40,65,100 см.Брой30

3.06Периферен съпорт катетър с ултра нисък ентри профил 0.022" (0.56 мм),съвместим с 4F въвеждаща система и водач 0,018 "; Заострен връх в пурпурен цвят за по-добра видимост. Материал найлон. Три рентгеноконтрастни маркера разположени през 15 мм; Хидрофилно покритие в дисталната част. Ентри профил в дисталния край - 1,7 F ;Проксимален край - 4  F; Прав; Три дължини:90, 135 и 150 см;Брой5

3.07Периферен съпорт катетър с ултра нисък ентри профил 0.037" (0.95 мм),съвместим с 5F въвеждаща система и водач 0,035 "; Заострен връх в пурпурен цвят за по-добра видимост. Материал найлон; Три рентгеноконтрастни маркера разположени през 50 мм; Хидрофилно покритие в дисталната част; Ентри профил в дисталния край-  2,84  F ;Проксимален край - 5,1  F; Прав; Четири дължини: 65,90, 135 и 150 см;Брой5

3.08Eмболизационна спирала 0.46 мм (0.018") изработена от сплав  от платина -  волфрам, с тромбогенни влакна от PET (Полиетилентерефталат) . Механизмът за освобождаване -механичен, чрез избутване, презареден интродюсер със скоба ; стилет за избутване в микрокатетърра; рентгеноконтрастен маркер в дисталната част. Осигурява структура около стената на съда. Диаметри: 4 мм,6 мм,7 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм Налични дължини: 4 мм,6 мм,10 мм,12 мм,14 мм,17 мм. Дължини в интродюсера: 20 до 70 мм.Брой5

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38 700.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 4

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

4Обособена позиция 4  

 ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ  

4.01Диагностични катетри  с оптимален контрол на усукването, трислойни с голям вътрешен лумен, оплетка с плосък дизайн от найлон - пебакс сплав.Съвместими за употреба с водач до 0,038“, диаметър 4fr , 5 fr , 6 fr , с кривки : JL , JR , AL , AR , PIGTAIL, BERN, HOOK, Internal Mammary, Multipurpouse, VERTEBRAL, COBRA,NEWTON, SIMMONS, BENTSON.брой2000

4.02Диагностични катетри  - Материал – найлон (vestan); три-степенна найлоновата конструкция – тяло – оплетен найлон за стабилност и предаване на въртенето/ проксимален сегмент – не-оплетен найлон за максимална флексибилност и дистален връх – мек и ретгенопозитивен найлон; THRULUMEN® дизайн;Максимално налягане – 1200 PSI, водач до 0.038”брой300

4.03Диагностични катетри  - Материал – полиуретан  (DUCOR®); три-степенна полиуретанова конструкция – тяло – оплетен полиуретан за стабилност и предаване на въртенето/ проксимален сегмент – не-оплетен полиуретан за максимална флексибилност и дистален връх – мек и ретгенопозитивен полиуретан; THRULUMEN® дизайн;  Максимално налягане – 1200 PSI, водач до 0.038”брой60

4.04Диагностични катетри за периферия – тяло от оплетен найлон с неонов волфрамов рентгенопозитивен връх; до 1200psi налягане; SLX покритие; 4/5 F;дължина от 65 см. до 125 см.брой100

4.05Селективен ангиографски катетър - висцерален и церебрален. Оплетка от неръждаема стомана позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и тласкаемост. Наилонов материал, издържащ при дълго използване на катетъра. Размери: 4Fr/ 5Fr; Съвметим с водач .035"/.038". Конфигурации: JB1/JB2/JB3/DAV/H1/VERT/SIM1/SIM2/VTK/WNBG/KMP/TEGT/MPA/C1/C2/C3/RC1/RC2/RIM). Дължини според конфигурация:65/80/90/100/125/cmброй200

 ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ  

4.06РТА супер твърд водач за периферни процедури с къс и флексибилен връх J тип, дължина 190 и 300 см.брой50

 ДЕЗИЛЕТА  

4.07Хемостатична SLIX клапа с шест платна;  халка с конец за подсигуряване;полиетиленово покритие за оптимален баланс на хемостаза и фрикционност ;дължина – 5,5 см., 11 см., 23 см.брой50

4.08Комплект от радиален интродюсер с дължина 6,5, 10 или 20 см/ 4,5 и 6 F с хидрофилно покритие; съдов дилататор; хидрофилен мини водач; IV канюлаброй50

 ВОДЕЩИ КАТЕТРИ  

4.09Водещи катетри – Дилатационни  водещи коронарни катетри с вътрешен диаметър по цялата дължина , както следва : 5 fr -0.57” , 6fr-0.70” , 7 fr – 0.78” , 8 fr – 0.88” и следните кривки : JR , JL , AL , AR, SBS , IM.брой400

4

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 428 343.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 5

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 5  

 Коронарни катетри  

5.01Диагности+B67:E73чен катетър  4Fr (1.40 mm), 5 Fr (1.70 mm), 6 Fr (2.00 mm), вътрешен диаметър 4Fr - 1.03mm, 5Fr - 1.20mm, 6Fr - 1.30mm, съвместим с водач до 0.038" (0.97 mm), със SUS-brade/усилена оплетка/, хидрофилно покритие, мек заоблен връх. Максимално инжекционно налягане 4Fr-750psi; 5Fr и 6Fr-1000psi. Да вклюва криви за 4Fr: Amplatz Left(AL-1;AL-2;AL-3), Amplatz Right(AR-1,AR-2), Judkins Left(JL-3.5, JL-4.0,Jl-5.0), Judkins Right(JR-3.5,JR-4.0,JR-5.0), Multipurpose(MP-2.5,MP-3.0,MP-3.5,MP-4.0), Straight(ST), Internal Mammary(IM), Internal Mammary JP-type, Radial Jacky-3.5, Sarah-4.0, Straight Pigtail; за 5Fr: Amplatz Left(AL-1,AL-2,AL-3), Amplatz Right(AR-1,AR-2,AR-3,AR-JP), Judkins Left(JL-3.5,JL-4.0,JL-4.5,JL-5.0,JL-6.0), Judkins Right(JR-3.5,JR-4.0,JR-5.0), Multipurpose(MPA-2.5, MPA-3.5, MPA-4.0), Internal Mammary(IMA), Bypass JL, Bypass JR, Radial Tiger I - 4.0, 4.5, Radial Tiger II - 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, Radial BLK, Radial Jacky - 3.5, Radial Sarah - 4.0, Straight Pigtail; за 6Fr: Amplatz Left(AL-1, AL-2,AL-3), Amplatz Right (AR-1, AR-2), Judkins Left(JL-3.5, JL-4.0, JL-4.0, JL-4.5, JL-5.0,JL-6.0), Judkins Right(JR-3.5,JR-4.0,JR-4.5,JR-5.0), Multipurpose(MPA-3.5,MPA-4.0), Internal Mammary(IMA), Bypass JL, Bypass JR, Radial Tiger I - 4.0, 4.5, Radial Tiger II - 3.5, 4.0, 5.0, Radial Jacky - 3.5, Radial Sarah - 4.0, Straight Pigtail.Брой240

5.02Хидрофилен ангиографски катетър с Мcoat технология за доставка на контраст, емболизационен материал, водачи и микрокатетри - 4 Fr /вътр. лумен 0.041"/ и 5 Fr /вътр. лумен 0.043"/. Единична оплека за 5 Fr и двойна за 4 Fr. Устойчив към високо налягане 750psi за 4Fr и 1000psi за 5Fr. Yashiro 3Д форма за по-лесен достъп на tr. celliacus, COE 2, JB 1, JB 2.  Дължини за 4Fr: 65, 70, 80, 100, 110, 120 и 150 см и за 5Fr: 40, 65, 70, 80, 90 и 100см; Специални криви: за 4Fr - Straight; Multipurpose, Cobra 2 Middle, J curve large, Cobra 3 large, Cobra 1 small, Vertebral, Bentson-Hanafee-Wilson 1, Mani, Bentson-Hanafee-Wilson 2;  за 5Fr - Straight, Cobra 2 Middle, J curve large, Cobra 3 large, Cobra 1 small, Vertebral. Брой60

5.03Водещ катетър с диаметри 5 Fr = 0.058”; 6 Fr= 0.071” , 7 Fr= 0.082”; 8 Fr=0.091". Вградена плоска оплетка, нишка 2х2 с висока здравина, осигуряваща устойчивост срещу прегъване и усукване, дистален мек атравматичен връх, хидрофилно покритие с изключение на дисталните 7 см и проксималните 25 см, странични отвори налични при размери 6, 7 и 8Fr. Специални криви: за 5Fr. - Radial TIG; IMA, Judkins Left; Multipurpose; Bypass Left; Bypass Right; Extra Backup Left; Extra Backup Right; Hockey Stick; Amplatz Right; Judkins Right; Amplatz Left с дължина на катетъра 100см; за 6Fr. - Radial TIG; IMA; Judkins Left; Multipurpose; Bypass Left; Bypass Right; Extra Backup Left; Judkins Right; Extra Backup Left; Hockey Stick с дължина на катетъра 100см, за вариант MPA - 125см; за 7Fr. - IMA; Judkins Left; Multipurpose; Bypass Left; Bypass Right; Extra Backup Left; Judkins Right; Extra Backup Left; Hockey Stick с дължина на катетъра 100см; за 8Fr. - Judkins Left; Extra Backup Left; Extra Backup Right; Amplatz Right; Judkins Right; Amplatz Left за дължина на катетъра 100см.Брой60

5.04Водещ катетър, ID 5 Fr = 0.059”; 6 Fr = 0.071”, 7 Fr = 0.081”, Zone технология, вътрешна /стоманени нишки - SUS braid double mesh технология/ за устойчивост при усукване,  максимално налягане 700 psi, дължина 100 см. Криви за 5Fr. - IMA; Jutkins Left; MPA; Back up Left; Bypass Left; Bypass Right; Ikary Curve Left; Ikari Curve Right; Amplatz Right; Judkins Right; Amplatz Left; Криви за 6Fr. и 7Fr. - IMA; Jutkins Left; MPA; Back up Left; Bypass Right; Ikary Curve Left; Ikari Curve Right; Amplatz Right; Judkins Right; Amplatz Left.Брой30

5.05Водещ катететър, ID 5 Fr = 0.059”;  Zone технология, вътрешна /стоманени нишки - SUS braid double mesh технология/ за устойчивост при усукване, дължина 120 см, предназначен за СТО техника 5 във 6Fr.Брой2

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 045 152.70 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 6

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 6  

6.01Двулуменен катетър за емболектомия, оклузия или дистална иригация, с възможност за въвеждане чрез водач. Материал на изработка: балон – натурален латекс, катетър – полиамид. Размери от 3Фр до 7Фр.брой10

6.02Катетър за осигуряване на постоянен достъп за хемодиализа, хемоперфузия и афереза. Материал: рентгенопозитивен полиуретан. Размер: 14,5Фр., дължина 24 см. Дебит до 500 мл/мин. Сет за въвеждане.брой100

6.03Катетър за осигуряване на постоянен достъп за хемодиализа, хемоперфузия и афереза. Материал: рентгенопозитивен полиуретан. Размер: 14,5Фр., дължина 28 см. Дебит до 500 мл/мин. Сет за въвеждане.брой100

6.04Сет за осигуряване на дългосрочен достъп за хемодиализа, включващ двулуменни катетри от полиуретан, 14F, прави,24см, въвеждаща игла G18 -7см, нитинолов водач .035" - 70см , скалпел, 2 съдови дилататора, интродюсер с клапа. Дебит - 400мл/мин.брой50

6.05Сет за осигуряване на дългосрочен достъп за хемодиализа, включващ двулуменни катетри от полиуретан, 14F, прави,28см, въвеждаща игла G18 -7см, нитинолов водач .035" - 70см , скалпел, 2 съдови дилататора, интродюсер с клапа. Дебит - 400мл/мин.брой50

6.06Катетър за емболектомия. Материали на изработка: балон - натурален латекс,  катетър - полиамид, стилет - жица от  неръждаема стомана и хъб от полиамид. Предлагани размери -  диаметър 2F с дължина 60см; диаметър 3F; 4F;5F;6F и 7F с дължина 80см. Максимален инфлационен капацитет - 0.20мл за катетри 2F и 3F; 0.75мл за катетри 4F; 1.50мл за катетри 5F; 2.00мл за катетри 6F; 2.50мл за катетри 7F.брой100

6.07Имплантируем постоянен венозен порт, еднолуменен  ChronoFlex полиуретанов  катетър тип "отворен край", който не е предварително прикачен към порта. Размери: Порт- височина: 11,7мм, ширина: 22,6мм х 28,2мм. Катетър - диаметър 6F и 8F. Материал на порта: Медицинска пластмаса. Набор за перкутанна апликацияброй50

6.08Инфлационно устройство за надуване до свръхвисоко налягане - 40 Атм.  Спринцовка с обем  30 см³. 17" дължина на тръбата.брой50

6.09Периферен балон - дилатационен катетър за употреба при перкутанна транслуминална ангиопластика на съдове с голям диаметър. Тип - неразтеглив,  съвместим с  0.035" водач и 7- 12F интродюсер. Номинално налягане на раздуване - 4-6 Aтм. Налягане на разкъсване - 12-18 Атм.Широк диапазон на работното налягане - от 6 до 18 Атм / за балон - катетри с размер 14мм  х 40мм /. Къси рамена ( опори ) на балона - 21мм ( за балони с размер 18мм х 40мм ) . Размери - диаметър - 12мм, 14мм, 16мм, 18мм с дължина 2см,4см и 6см;  и 20мм, 22мм, 24мм и 26мм с дължина 2см и 4см. Дължина на шафта - 80см или 120 см.брой10

6.10Балон - катетър за периферна ангиопластика. Материал на балона - полиамид. Ти - полуразтеглив. Два платинени рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране.  Гъвкави точки Checker, които да позволявт преминаване на балона при силно извити съдове. Двойно хидрофилно покритие на балона - вътрешен устойчив слой и външен лубрикантен слой, позволяващ намаляване на триенето. Подсилен вътрешен лумен, позволяващ преминаването през силно стеснени съдове. Доставящ катетър - OTW - тип, двулуменен, съвместим с 4F - 6F интродюсер и 0.018" водач. Размери : диаметър -  2.0мм, 2.5мм, 3.0мм,3.5мм, 4.0мм, 5.0мм,6.0мм,7.0мм,8.0мм  и 9.0мм; дължина - 20мм,40мм,60мм,80мм,100мм, 150мм,200мм,250мм и 300мм . Полезна дължина на системата - 75см, 130 см и 150 см.брой10

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 175 450.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 7

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 7  

7.01Коронарен балон катетър за PTCA , подходящ за хронични тотални оклузии. Диаметри:1,25 мм и 1,5 мм Дължини 10 мм, 15 мм и 20 мм, non-compliant, 1 централно разположен рентгенопозитивен  маркер, нископрофилен дизайн, профил на входа на лезията 0,016  инча, RBP (максимално допустимо налягане) до 18 атм. Номинално налягане 10 атм. Хидрофилно покритие. Материал на балона COMAX II. Проксимален шафт 1,9 F, дистален шафт 2,5 F, дължина 145 см, брахиален § феморален маркер:100 §110 см, Съвместим с водещ катетър: 5 F, при kissing balloon техника с  6 F; съвместимост с водач 0,014 инча, профил вариращ от 0.023” до 0.026”, rapid exchange система на поставяне, Коронарен балон катетър за PTCA Диаметри:2 мм, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm,  3мм , 3,5 mm, 4 mm.Дължини 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 mm. 30 mm, semi-compliant, 2  рентгенопозитивни маркери, нископрофилен дизайн, профил на входа на лезията 0,016  инча, RBP (максимално допустимо налягане) до 14 атм. Номинално налягане 6 атм. Хидрофилно покритие. Материал на балона COMAX II. Проксимален шафт 1,9 F, дистален шафт 2,5 F, дължина 145 см, брахиален § феморален маркер:100 §110 см, Съвместим с водещ катетър: 5 F, при kissing balloon техника с  6 F; съвместимост с водач 0,014 инча, профил вариращ от 0.023” до 0.026”, rapid exchange система на поставяне

брой200

7.02Пункционна игла за феморален достъп, съвместима с водачи до 0,035 ", 18G, диаметър 1,3 мм, дължина 70 ммброй300

7.03Y-конектор , единичен, лумен 9,5 F, с ротиращ адапторброй100

7.04Ротатор за PTCA, луминисцентен, за водачи с диаметри до 022"брой50

7.05Линия за високо налягане- до 70 бара (1000 psi), от гъвкав PVC,  с ротиращ адаптор, дължина 75 смброй100

7.06Спринцовка за ръчно инжектиране на контраст, хепарин и физиологичен разтвор, с поликарбонатно бутало, 20 мл, червен, жълт, син, зелен цвятброй500

7.07Спринцовка за ръчно инжектиране на контраст, хепарин и физиологичен разтвор, с поликарбонатно бутало, 10 мл, червен, жълт, син, зелен цвятброй500

7.08Флотинг балон катетри за измерване на пулмокапилярно налягане тип Сван Ганц, F5, F6. F7брой20

7.09Манифолд с ротатор двупътен, off- версия, за високо налягане 70 бара, брой200

7.10Манифолд с ротатор трипътен, off- версия, за високо налягане 70 бара, брой200

7.11Трансдюсер за еднократна употреба, съвместим с CF клас монитори, прекалибриран сенсор, чипова технологияброй50

7.12Инфлаторна спринцовка, 20 мл/30 atm.брой100

7.13Сет за перикардиоцентеза, дренаженброй30

7.14Пункционна игла за перикардиоцентеза 18 G, 120 mmброй30

7.15Биполярна временна сонда за трансвенозна катетърна стимулация, материал на катетъра антитромбогенен полиуретан, с балон, F5, дължина на електрода 3мм, отстояние между електродите 10 ммброй30

7.16Инфлатор за високо налягане - Инфлация на балона максимум до 40 бараброй150

7.17Y-конектор, единичен, лумен 9.5F, с ротиращ адапторброй100

7.18Дискофикс + 25 см.брой500

7.19Удължител за перфузорна спринцовка - лайтунгброй2000

7.20Миниспайкброй2000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 101 459.10 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 8

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 8  

8.01Водещ катетър за РТСА

Размери при 5F - 0.058"; 6F - 0.071"; 7F - 0.081"; 8F - 0.090". Вградена гладка метална оплетка с Full-Wall технология за по-добър контрол при въртене, мек връх. Широк лумен. Vest-Tech Nylon технология за повишена рентгенова видимост. Пълна гама от коронарни и периферни кривки. Дължини на шафта: 55 см, 90 см, 100 см, 118 см.брой600

8.02Полусъвместим катетър за бърза смяна за балонна дилатация, диаметър на балона 1.25мм. Материал за балон XRZFT. Покритие - Selective DuraTrac. Дизайн на върха FasTrac. С технология Zerofold- без обвивка на балона и рамената, за нисък профил. Профил на лезията 0,016". Пресичащ профил 0,020". С единична Micro-Brite нископрофилна маркерна лента. Дължини на балона 6, 10, 12, 15 и 20ммброй100

8.03Коронарен балон катетър за дилатация, рапид ексчейндж смяна.  Дължина на катетъра 142 см. Материал на балона Fulcrum Lite. Покритие - Selective DuraTrac. Профил на лезия 0.016". Съвместим с 6F въвеждащ катетър. Номинално налягане - 8atm. Номинално RBP налягане - 14atm.  Маркери от иридий и платина. Сгъвки на балона MiniWrap: при диаметър 1.5 мм - 2 сгъвки, при диаметри 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25 и 3.5 мм- 3 сгъвки; при диаметри 3.75 и 4.0 мм - 5 сгъвки. Размери на диаметър - 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,50; 3,75; 4.0 мм; на дължина - при диаметър 1,5 мм- 6, 10, 12, 15, 20 мм, при диаметри 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 и 4,0мм-6, 10, 12, 15, 20, 25 и 30 мм, при диаметър - 2,25 мм- 6, 10, 12, 15, 20, 25 мм, при диаметър - 2,75 мм - 6, 12, 15, 20 и 25 мм, при диаметри 3,25 и 3,75 мм- 12, 15 и 20 мм. Проксимален шафт за всички диаметри- 2,1F, дистален шафт за диаметри от 1,5мм -3,5мм - 2,5F, за диаметри 3,75мм- 4,00мм- 2,7F.                                                                                                                                          брой200

8.04NC коронарен балон катетър, рапид ексчейндж смяна. Дължина на катетъра 142 см. Профил на лезия 0.015". Материал на балона - патентован на основата на найлон. Покритие - Selective DuraTrac. Два маркера от платина и иридий. Сгъвки на балона MiniWrap- при балони с диаметри 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5 и 3.75 мм- 3 сгъвки; при диаметри 4.0; 4.5 и 5.0 мм- 5 сгъвки.  Размери: диаметър - 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.00; 4.5 и 5.0 мм; дължина - при диаметър 2.0 - 6; 8; 12; 15 ;20 мм; при диаметър 2.25 - 6; 12 и 20 мм; при диаметри 2.5, 3.0; 3.5 и 4.0мм- 6; 8; 12; 15; 20 и 27 мм; при диаметри 2.75, 3.25 и 3.75 - 6; 8; 12; 15 и 20 мм; при диаметър 4.5 - 8; 12; 15 и 20мм; при диаметър 5.0 - 8; 12 и 15мм. Номинално налягане - 12 atm; RBP - 20 atm. Проксимален шафт за всички диаметри- 2,1F. Дистален шафт при размери 2.0мм-3.75мм - 2.5F, при размери  4.0мм-5.0мм - 2,7 F.                                                                                                                                                                               брой200

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 579 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 9

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 9  

 ПЕРИФЕРНИ  ВОДАЧИ  

9.01Периферени водачи 0.018". Материал - неръждаема стомана,Core - to -tip дизайн. 1.Workhorse GW с голям съпорт на тялото, мек връх и полимерно покритие. 8мм. Хидрофилно покритие, 3 см ренгенопозитивни намотки на върха, диаметър на върха - 0.018", сила на проникване - 17 ; 2. водач за извити съдове, калцифицирани и трудни за преминаване стенози  с флексибилно тяло и по-твърд връх, 35см хидрофилно полимерно покритие,3 см. рентгенопозитивен връх. Преформиране на върха, сила на проникване - 52; 3. водач, подходящ при хронични, стенотични лезии, с подпомагащо тяло и твърд заострен връх. 33 см. хидрофилно покритие, 10 см. рентгенопозитивни койлове на върха, сила на проникване 30г.брой40

9.02Периферен водач за хронични оклузии. Диаметър -014", дурастил материал. Хидрофилно дистално покритие и хидрфобно - проксимално, Core - to -tip дизайн с 5мм. Койлове на върха.3 см. рентгенопозитивни койлове. Диаметър на върха за различните видове - 0.12" и 0.009", твърдост на върха - 4.8, 9.7, 13гр.. Дължина - 190см.,300 см. прав връхброй20

9.03Периферен водач  .018" с  мек, атравматичен връх с възможност за преформиране. Изработен е от рентгенопозитивни платинени намотки. MICROGLIDE покритие за намаляване на съпротивлението. Проксимални маркери за определяне мястото на водача спрямо интрадюсера. Дължина на водача -190 и 300см. прав и J връх. Дължина на рентгенопозитивния връх - 5 см.брой20

9.04Периферен водач  .014”. CORE-TO-TIP дизайн. Мек, атравматичен връх с възможност за преформиране. PTFE покритие на шафта до дисталните 7 см. MICROGLIDE покритие. ШАФТ от неръждаема стомана. Два варианта  - 5 и 10 см. дължина на средния сегмент. Дължина на водача -130,190 и 300СМ"брой20

 ХИБРИДНИ  ВОДАЧИ  

9.050.018" хибридни водачи, прав връх и наличие на двойна метална технология, комбинираща предимствата на неръждаема стомана  и нитинол. Два варианта на дължината на нитиноловата част 10см и 25см. Патентована непрекъсната спойка за прецизно въртене, параболично ядро. Рентгено позитивно полимерно хидрофилно покритие за по-лесно преминаване и визуализация. Твърдост на върха – 4гр. Преформиращ се връх от нитинол, 3 см. рентгено позитивни платинени коилове. Дължина на водача 210 см. и 300 см.брой20

 УСТРОЙСТВА ЗА ЗАТВАРЯНЕ  

9.06Перкутанно устройство за затваряне на съдов достъп на феморална артерия при интервенционални и диагностични процедури. Постигане на хемостаза чрез механично съшиване на съда с използване на предварително подготвен възел. За затваряне на съдов достъп с размер от 5 F до 21 Fброй10

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21 350.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 10

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция  10  

 Специализирани покривни сетове  

10.01Ангиографски сет за радиален и феморален достъп, "Т-образно" подсилен - малък. Ангиографски сет за радиален и феморален достъп със съдържание: 1 бр. покривен чаршаф за операционна маса 150х190 см, с екстра абсорбираща зона, 1 бр. ангиографски чаршаф с "Т-образна" подсилена зона 240х355 см, с два радиални отвора и два феморални отворабр.200

10.02Ангиографски сет за радиален и феморален достъп, "Т-образно" подсилен  - стандартен. Ангиографски сет за радиален и феморален достъп със съдържание: 1 бр. покривен чаршаф за операционна маса 150х190 см, с екстра абсорбираща зона, 1 бр. абсорбираща подложка 48х40 см; 1бр. тризонов адхезивен чаршаф 50х50 см; 1 бр. ангиографски чаршаф с "Т-образна" подсилена зона 240х355 см, с два радиални отвора и два феморални отвора; 1 бр.покривало за апаратура 150х75 см.бр.200

10.03Ангиографски сет за радиален и феморален достъп, "Т-образно" подсилен, с престилки. Ангиографски сет за радиален и феморален достъп със съдържание: 1 бр. покривен чаршаф за операционна маса 150х200 см, с екстра абсорбираща зона, 1 бр. адхезивна лента 9х51 см, 1 бр. ангиографски чаршаф с "Т-образна" подсилена зона 230х350 см, с два радиални отвора и два феморални отвора; 2 бр.покривало за апаратура 90х80 см, 2 бр. калъф за дистанционно управление, 2 бр. стандартни хирургични престилки, SMS материал, размер Lбр.100

10.04Ангиографски сет за радиален и феморален достъп, "Т-образно" подсилен, с престилки  и купа. Ангиографски сет за радиален и феморален достъп със съдържание: 1 бр. покривен чаршаф за операционна маса 150х200 см, с екстра абсорбираща зона, 1 бр. адхезивна лента 9х51 см, 1 бр. ангиографски чаршаф с "Т-образна" подсилена зона 230х350 см, с два радиални отвора и два феморални отвора; 2 бр.покривало за апаратура 90х80 см, 2 бр. калъф за дистанционно управление, 2 бр. стандартни хирургични престилки, купа 1000 мл., SMS материал, размер Lбр.100

10.05Ангиографски сет за радиален и феморален достъп, "Т-образно" подсилен, с престилки  и Майо. Ангиографски комплект: 1 бр.чаршаф за маса 150 х 200 см., 1бр. ангио - чаршаф 230х350 см., с 2 радиални отвора 7х5 см. и с 2 феморални отвора 7х10 см., с два странични прозрачни панела и централна подсилена зона, 1 бр. чарашаф тип Майо 75х150 см,  1 бр. стандартна хирургична престилка, размер XL, 1 бр. стандартна хирургична престилка, размер L, 4 бр. целулозни кърпи 30х34 см.бр.100

10.06Aнгиографски комплект за диагностика, съдържащ: 1 бр. чаршаф за маса 150 х 200 см., с подсилена зона по средата,  1 бр. радиален ангио - чаршаф 230х350 см., с 2 радиални отвора 7х5 см. и с 2 феморални отвора 7х10 см., с два странични прозрачни панела и централна подсилена зона, 1 бр. покривало за апаратура 90х80см., 1 бр. покривало за апаратура - кръгло 75х38см., 2 бр. стандарни хирургични престилки- размер L, 4 бр. целулозни кърпи 30x34 см., 1 бр. купа-250 мл., 1 бр. купа-1000 мл.,  1 бр. единично трипътно кранче, 1 бр. линия-мека  с луер връзка-30 см.бр.20

10.07Aнгиографски комплект за дилатация, съдържащ: 1 бр. чаршаф за маса 150 х 200 см., с подсилена зона по средата, 1 бр. радиален ангио - чаршаф 230х350 см., с 2 радиални отвора 7х5 см. и с 2 феморални отвора 7х10 см., с два странични прозрачни панела и централна подсилена зона, 1 бр. покривало за апаратура 90х80см., 1 бр. покривало за апаратура - кръгло 75х38см., 2 бр. стандарни хирургични престилки- размер L, 4 бр. целулозни кърпи 30x34 см., 1 бр. купа-250 мл., 1 бр. купа-1000 мл.,1 бр. тройно трипътно кранче, 1 бр. торкер, 1 бр. линия-твърда  с луер връзка-60 см, 1 бр. специална игла- 21Gx95мм., 1 бр. ръчна спринцовка-10 мл. с луер връзка,  1 бр. инфузионна система,  1 бр. Y-конектор с луер връзка.бр.20

10.08Еднократен стерилен операционен чаршаф от материал, възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, за поставяне на катетър, с 8 адхезивни отвора Размер: 200х280бр.100

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 920.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 11

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция  11  

 Комбинирани сетове   

11.01Ангиографски сет за феморален и радиален достъп съдържащ:Ангиографски чаршаф с четири отвора за феморален и радиален достъп  240x340см, подсилени хирургични престилки  XL- 2 броя, чаршаф за операционна маса 150x200см., чаршаф с адхезив 50x50см., абсорбиращи кърпи 40x40см.- 4 броябр.200

11.02Стерилен ангиографски сет за феморален и радиален достъп от  нетъкан трислоен материал, съдържащ: 1 ангиографски чаршаф с четири отвора за феморален и радиален достъп 230 x 380 см., 1 пластмасова купичка 1000 мл., 1 прозрачно покривало за апаратура 80 x 90см., 1 прозрачно покривало за апаратура 75 x 120см., 1 чаршаф за маса 150 x 200 см. ,1 чувал за инструментална маса 75x150 см., абсорбиращи кърпи 40 x 40см.- 4 броя., подсилени хирургични престилки L- 2 броябр.200

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 12

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция  12  

 Общоболничен консуматив съобразен с нуждите на инвазивна кардиология и съдова хирургия   

12.01 Система за вливане на инфузионни разтвори с метална игла и филтър за течности, Luer lоckброй2000

12.02 Система за вливане на инфузионни разтвори с  регулатор на потока, Luer lоck .Тръбата от дисталния край до капковата камера трябва да бъде не по- малка от 1500 мм.прозрачна, с възможност наблюдаването на въздушния мехур.брой500

12.03Система за вливане на светлочувствителни разтвори /Инфузионен сет за вливане на фоточувствителни медикаменти  от мономерен PVC пластификатор, защитната капачка срещу свободно изтичане/брой200

12.04Система за преливане на кръв и кръвни сътавки с метална игла, Luer lock  да доставя не по-малко от 500 мл. кръв/кръвни съставки за две минути под налягане 30 кРа над атмосферното.брой1000

12.05Инжекционна спринцовка,трисъставна, 1,0 мл.,с конус тип Luer Slip/Luer Lock,; уплътнение от синтетичен каучук, неалергенноброй300

12.06Инжекционна спринцовка,трисъставна,2,0 мл.,с конус тип Luer Slip/ или винт Luer Lock брой5000

12.07Инжекционна спринцовка,трисъставна,3,0 мл.,с конус тип Luer Slip/ или винт Luer Lock брой2000

12.08Инжекционна спринцовка,трисъставна,5,0 мл.,с конус тип Luer Slip/ или винт Luer Lockброй2000

12.09Инжекционна спринцовка,трисъставна,10,0 мл.,с конус тип Luer Slip /или винт Luer Lockброй10000

12.10Инжекционна спринцовка,трисъставна,20,0 мл.,с конус тип Luer Slip/ или винт Luer Lock брой10000

12.11Инжекционна спринцовка,трисъставна,50,0 мл.,с конус тип Luer Slip/ или винт Luer Lock брой1500

12.12Инжекционна спринцовка тип катетър,трисъставна,60,0 мл.,с конус тип Luer Slipброй1500

12.13Инжекционна спринцовка тип катетър,трисъставна,100,0 мл.,с конус тип Luer Slipброй500

12.14Инжекционна игла за спринцовка с луер конус ;материал на иглата - аустенитна неръждаема стомана. N:16-N:27брой10000

12.15Инжекционна инсулинова педиатрична спринцовка 0,5 мл., U100 с иглаброй300

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 443.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 13

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция  13  

 Микрокатетри и саморазширяващи стентове  

13.01Микрокатетър с гъвкав дистален обсег - 20 см и хидрофилно покритие от 80 см в дисталния край. Радиопозитивен маркер на 1.3 см проксимално от дисталния край. С swan neck дизайн. Различни извивки на върха: прав, 45 градуса, swan. Размери:  2.8F заострен към 2,1F, 2,4F, 2,8F или 2,9F; дължина- 110, 130, 150 см.Брой10

13.02Микрокатетър - лесно управляем на 180°. С възможност за зaключване на позицията. Хидрофилно покритие на дисталните 80 см. Радиопозитивни маркери, разположени на 13.5 мм един от друг. Шафт с волфрамова оплетка. Дължина 125 см. Външен диаметър: проксимален - 2.9F; дистален - 2.4F.Брой10

13.03Венозен саморазширяващ се стент от нитинол с отворен клетъчен дизайн, с голяма флексибилност и устойчивост

- устройство за поставяне с визуализиращи се маркери

- размер на стента: диаметър 10 - 18 мм / дължина 60 -150 мм

- електро-полирана повърхност и атравматичен мек връх;

- атравматични заоблени ъгли

- Вплетена външна обвивка                                                                       Адаптиран за 035" водачБрой5

13.04Венозен репозициониращ се стент от нитинол с 10 F устройство за поставяне с визуализиращи се маркери

- наклонен хибриден дизайн, позволяващ поставянето на стента директно на бифуркация.

-размер на стента: диаметър 14 - 16 мм / дължина 80 -150 мм

- електро-полирана повърхност и атравматичен мек връх;

- атравматични заоблени ъгли

- Вплетена външна обвивка                                                                       Адаптиран за 035" водачБрой5

13.05Саморазширяващ се стент (подходящ за Аорта и Вена Кава):

- Изработен от нитинол със отворен клетъчен дизайн и anti-jump технология

- 10F устройство за поставяне, 100 см дължина

- Размер на стента: диаметър 14 - 24 мм / дължина 40 - 160 мм

- Визуализиращи се маркери

- Атравматичен мек връх

- Вплетена външна обвивка                                                                       Адаптиран за 035" водачБрой5

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 89 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 14

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция  14  

 Консумативи необходими за работа с апарат  за вътресъдова ултразвукова диагностика Philips Volcano / наличен при възложителя /  

14.01Водач за вътресъдова ултразвукова диагностика чрез измерване на налягане в съдовете, подходящ за работа с платформа осигуряваща измерването на интракоронарното налягане при сведена до минимум употреба на Папаверин и Аденозин ( IFR)

Прав и „J“ рентгеноконтрастен връх- 3см. Хидрофилно покритие и line clip конектор за подобряване на връзката.

Сензор за налягане на 3 см от върха. PTFE покритие на проксималния край. Диаметър – 0,014“.

Работна дължина 185 и 300 см.брой10

14.02Водач за вътресъдова ултразвукова диагностика чрез измерване на налягане в съдовете, подходящ за работа с платформа осигуряваща измерването на интракоронарното налягане при сведена до минимум употреба на Папаверин и Аденозин ( IFR)

OmniWire е навигационен направляващ водач, снабден със сензор за налягане на 3 см близо до върха, предлага се в два вида форма на върха, прав връх и J-връх. Устройството има диаметър 0,36 мм, както и гъвкава и работна дължина съответно 40 см и 185 см.

Дисталната част е направена от супер еластична, здрава пластмаса. Проксималната част на водача е изработена от високоякостна кобалтова сплав с хидрофобно покритие. Твърда сърцевина с включени вградени специализирани проводящи ленти във външния си полимерен слой за предаване на информация за налягането.

Дистално ядро от нитинол позволяващо увеличаване на издръжливостта и възстановяването на формата.брой10

14.03Катетър за вътресъдова ултразвукова диагностика на съдовете.

Минималeн водещ катетър: 5F (I.D. ≥ 0,056 "). Максимален водач: 0,014 ".

Максимален Imaging Диаметър 20мм. Заострен връх OD 0.019“.

Трансдюсер – 3,5 F

Ro маркери – 3 бр.

Брахиален и феморален шафт маркер Честота: 20 MHz.

Работна дължина – 150см.брой10

14.04Периферен катетър за интервенционални процедури, проектиран специално за визуализация на периферни съдове - ренални и илиячни. Дигитален IVUS катетър.Оценява съдовата морфология в кръвоносните съдове. Минималeн водещ катетър: 6F (I.D. ≥ 0,064")брой10

14.05Периферен катетър за интервенционални процедури, проектиран специално за визуализация на периферни съдове - ренални и илиячни. Дигитален IVUS катетър.Оценява съдовата морфология в кръвоносните съдове. Минималeн водещ катетър: 6F (I.D. ≥ 0,064")брой10

14.06Периферен катетър за интервенционални процедури,проектиран специално за визуализация на периферни съдове – торакална дисекираща аорта, особено при EVAR/TEVAR, ренални вени и лява ренална артерия, илиачни артерии и хипогастраничен клон. Дигитален IVUS катетър.Оценява съдовата морфология в кръвоносните съдове. Максимален imaging диаметър: 60mm за GW – 0.035.

Ro маркери за по-малки количества на контраст, особено важно за пациенти с бъбречна недостатъчност. Честота: 20 MHz Minimum sheet size 8.5F.

Работна дължина: 90 cmброй10

 Напълно нова стент графт система даваща възможност за лечение при трудна съдова анатомия. Подобрява възможностите за лечение на инфра ренални абдоминални аортни аневризми. Има В-модуларен дизайн и се състой от основно тяло и контралатерално краче, благодарение на аортния и илиачен удължител, системата може да бъде индивидуално адаптирана. Налична аортно- уни илиак конфигурация.

Основното тяло се състои от лазарно срязан стент с активно фиксиране както и специално разработен уплътняващ стент.

Асиметричната конфигурация на пружината в комбинация с мекият и флексибилен полиестер дава на стент графта максимум флексибилност и адаптивност.

Радиоактивните маркери на различни позиции на стента.  Катетърът за доставяне е с хидрофилно покритие.

  

14.07Основно тяло: Диаметър Проксимална част: 23-38 mm; Дистална -13-19 mm Trunk дължина -85;100мм. Въвеждаща система : 18, 20Fброй1

14.08Аортно удължение: Диаметър: 23-38 mm; Покрита дължина: 50 mm; Въвеждаща система : 18, 20Fброй1

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 186 162.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 15

Обособена позиция №: 15
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция  15  

 ИНЦИЗИОННО ФОЛИО  

15.01Инцизионно фолио за оперативно поле с размер 60 см. / 45 см.брой160

15.02Инцизионно фолио за оперативно поле с различни размери 90 см. / 60 см.брой120

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 752.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 16

Обособена позиция №: 16
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция  16  

 Централни венозни катетри ЦВК за постоянен съдов достъп, двулуменни  

16.01Постоянни двойнолуменни "слепени" юголарни катетри с 28 см до HUB (23 см до маншона) диаметър 14,5 Fброй100

16.02Постоянни двойнолуменни "слепени" юголарни катетри с 24 см до HUB (19 см до маншона) диаметър 14,5 Fброй100

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 92 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 17

Обособена позиция №: 17
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция  17  

 ЕЛЕКТРОД ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ  

17.01Транвенозен електрод за временна кардиостимулация 4 F ; 5 F с дясна кривка    брой15

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 050.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 18

Обособена позиция №: 18
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция  18  

18.01Заплатка за реконструкция на съдова стена произведена от полиестеруретан с размери 1х7; 2х9;3х4 см 5 бр в кутия.брой50

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 19

Обособена позиция №: 19
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека УМБАЛ Канев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция  19  

 Консумативи за Неврохирургия  

19.01Външен вентрикулен дренаж с дренажна торба 700 мл със скала за налягане. Стерилен сет за еднокатна употреба, включващ дренажна торба с вместимост 700 мл със скала за налягане; прозрачен силиконов катетър с рентгеноконтрастни маркери. Избор на дължини на катетъра 220 мм, 250 мм и 350 мм брой2

19.02Клапна система  за хидроцефалия с фиксирано налягане в комплект с прав церебрален вентрикуларен катетър с дължини 23,5 см или 15 см, със стилет, перитонеален катетър с дължини 102 см или 90 см, иригационна тръбичка. Избор от 4 вида налягане - много ниско, ниско, средно и високо. Вариант за новородени, деца и възрастни.   брой1

 Синтетични дура  

19.03Синтетична, резорбируема, регенеративна дура /заместител на мозъчна обвивка/ изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа, с размери 30х40ммброй2

19.04Синтетична, резорбируема, регенеративна дура /заместител на мозъчна обвивка/ изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа, с размери 40х60ммброй10

19.05Синтетична, резорбируема, регенеративна дура /заместител на мозъчна обвивка/ изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа, с размери 60х60ммброй10

19.06Синтетична, резорбируема, регенеративна дура /заместител на мозъчна обвивка/ изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа, с размери 60х80ммброй2

19.07Синтетична, резорбируема, регенеративна дура /заместител на мозъчна обвивка/ изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа, с размери 80х80ммброй4

19.08Синтетична, резорбируема, регенеративна дура /заместител на мозъчна обвивка/ изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа, с размери 60х140ммброй1

 Титаниеви импланти за краниопластика  

19.09Титаниева мрежа 50x50 мм с 4 винта. Мрежа за краниопластика от титаниева сплав  с дебелина 0,6 мм с размери 50х50 мм с разстояние между дупките 0,9 см с 4 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробивни с дължини 3 мм, 4 мм и 5 мм  брой5

19.10Титаниева мрежа 100х100 мм с 8 винта. Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,6 мм с размери 100х100 мм с разстояние между дупките 0,9 см с 8 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробивни с дължини 3 мм, 4 мм и 5 мм.брой5

19.11Титаниева мрежа 100х150 мм с 10 винта. Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,6 мм с размери 100х150 мм с разстояние между дупките 0,9 см с 10 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробивни с дължини 3 мм, 4 мм и 5 мм.брой1

19.12Титаниева мрежа 150х150 мм с 10 винта. Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,6 мм с размери 150х150 мм с разстояние между дупките 0,9 см с 10 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробивни с дължини 3 мм, 4 мм и 5 мм.брой1

19.13Титаниева мрежа 200х200 мм с 12 винта. Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,6 мм с размери 200х200 мм с разстояние между дупките 0,9 см с 12 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробивни с дължини 3 мм, 4 мм и 5 мм.брой1

 Система вертебропластика в комплект с костен цимент  

19.14Система вертебропластика в комплект с  костен цимент - 20 гр. съдържаща херметично затварящ се миксер за костен цимент с възможност за директно свързване със системата; инжектор с бутон за отключване на буталото, въртящо се бутало, позволяващо инжектиране на 0,8 сс с един оборот; спринцовка 10 сс; удължител 200 мм; в комплект с костен цимент  състоящ се от течен мономер 8,5 гр. метил-метакрилат  и 20 гр. прахообразен полимер полиметил-метакрилат. брой1

 Антиадхезионен гел и бариера  

19.15Антиадхезионен гел  1,5 мл. Гелообразна субстанция, състояща се 20 mg Натриев хиалуронат, 9 mg Натриев хлорид, 1,4-бутандиол диглицидилов етер и дестилирана вода, биосъвместим, биоразградим, биорезорбиращ, непирогенен с удължено действие.  брой1

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 113 386.68 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството

на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо

пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с

медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия,

издаден от компетентен орган на съответната държава. Участниците трябва да притежават валидно разрешение за

търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци,

или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган

на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е производител, установен на

територията на Република България съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ.

.

Деклариране: Всички участници следва да посочат в раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от

ЕЕДОП следната информация: посочване на номер на разрешението за производство/ за търговия на едро с

медицински изделия. . Тази информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за органите

от база данни в държава членка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата

на възложителя информация.

Документи за доказване: За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на Разрешение

за производство/търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга

държава-членка.

Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е при необходимост за

законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за обществена поръчка, на

основание чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП.

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри

съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице се прилагат разпоредбите на чл.59, ал.6 от ЗОП.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на изискванията съгласно

чл. 66 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участници

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участници

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, независимо за колко позиции участва, която да е

идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от

датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите.

Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира доставка на медицински изделия.

* Под "изпълнени дейности" се разбират такива, които са приключили в горепосочения три годишен период,

считано от датата на подаване на офертата.

Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, идентични или сходни с

предмета на поръчката като попълни изискуемата информация в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, 1б от

ЕЕДОП.

Доказване: За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на доставките, с посочване

на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, съгласно чл.64,

ал.1, т.2 от ЗОП.

Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е при необходимост за

законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за обществена поръчка, на

основание чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП.

2. Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2015 или по-нов или

еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата.

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочване на

валиден сертификат за въведена система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на поръчката,

издаден на името на участника в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т.

„тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС“ – там отбелязва

„да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя информация.

Доказване: За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на съответния Сертификат

и/или друг удостоверителен документ в съответствие с чл.64, ал.5-8 от ЗОП.

Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е при необходимост за

законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за обществена поръчка, на

основание чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП.

При участие на обединение, което не е юридическо лице се прилагат разпоредбите на чл.59, ал.6 от ЗОП.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на изискванията съгласно

чл. 66 от ЗОП.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, същите следва да отговарят на изискванията съгласно чл. 65

от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, независимо за колко позиции участва, която да е

идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от

датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите.

Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира доставка на медицински изделия.

* Под "изпълнени дейности" се разбират такива, които са приключили в горепосочения три годишен период,

считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2015 или по-нов или

еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/06/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/06/2023
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е на лице което и да е от обстоятелствата по

чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.

На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните специфични национални основания за

изключване:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54,

ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6

от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54,

ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна

обществена поръчка (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните

действителни собственици;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото

имущество

Процедурата се провежда по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП (т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане - оценката на техническите и ценовите предложения на участниците се извършва преди провеждане на предварителен подбор).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за

откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване

на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2023