Diensten - 285664-2018

03/07/2018    S125

Verenigd Koninkrijk-Warrington: Telecommunicatiediensten

2018/S 125-285664

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Your Housing Group
Postadres: 602 Aston Avenue, Birchwood
Plaats: Warrington
NUTS-code: UKD NORTH WEST (ENGLAND)
Postcode: WA3 6ZN
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Susan Duncan-Wood
E-mail: Susan.Duncan-Wood@yourhousinggroup.co.uk
Telefoon: +44 7458062841

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.yourhousinggroup.co.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA33473

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

YHG Procurement of Mobile Telephony Services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 600 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32250000 Mobiele telefoons
64212000 Mobieletelefoondiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD NORTH WEST (ENGLAND)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 600 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The initial contract term will be for 2 years with up to 4 optional I year extensions based on YHG strategy and performance of the contract, up to a maximum contract period of 6 years. Details of extension options are set out in the procurement documents.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/07/2018
Plaatselijke tijd: 08:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 07/08/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/07/2018