Diensten - 285679-2022

27/05/2022    S102

Nederland-Rotterdam: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

2022/S 102-285679

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Nationaal identificatienummer: 40342087
Postadres: Henegouwerplein 14
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3021PM
Land: Nederland
Contactpersoon: Albert Teveer
E-mail: aj.teveer@cvo.nl
Telefoon: +31 102171353
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cvo.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=193111
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Accountantsdiensten CVO Rotterdam

Referentienummer: 2022-001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79200000 Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

CVO wil één Opdrachtnemer contracteren die de gevraagde accountantsdiensten kan leveren:

De dienstverlening dient te bestaan uit: 

1. De jaarrekeningcontrole; 

2. De controle van de leerlingenadministratie; 

3. De controle van de subsidieverantwoording. 

Deze drie onderdelen van de dienstverlening voert de accountant uit tegen een vaste prijs per jaar. 

De werkzaamheden die de accountant uitvoert in het kader van de natuurlijke adviesfunctie ten behoeve van de Raad van Toezicht en de Auditcommissie van de Raad van Toezicht, de Raad van  Bestuur en de organisatie verdisconteert de accountant in de vaste prijs van deze drie onderdelen. 

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van drie (3) jaar met de mogelijkheid de overeenkomst voor nogmaals twee (2) maal een periode van twee (2) jaar te verlengen. De maximale looptijd van deze overeenkomst bedraagt zeven (7) jaar. Het streven is om de overeenkomst in te laten gaan per 1 juni 2022.

 

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 665 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79200000 Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam en omstreken

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CVO Rotterdam heeft behoefte aan accountantsdienstverlening. De omschrijving van de opdracht bevat de volgende elementen:

1. De jaarrekeningcontrole;

2. De controle van de leerlingenadministratie;

3. De controle van de subsidieverantwoording.

Deze drie onderdelen van de dienstverlening voert de accountant uit tegen een vaste prijs per jaar. De werkzaamheden die de accountant uitvoert in het kader van de natuurlijke adviesfunctie ten behoeve van de Raad van Toezicht en de Auditcommissie van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de organisatie verdisconteert de accountant in de vaste prijs van deze drie onderdelen.

Daarnaast voert de accountant de volgende werkzaamheden uit op basis van vastgestelde uurtarieven:

4. Specifieke ondersteuning aan de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de organisatie;

5. Verantwoording van specifieke (bouw)projecten;

6. Reviews van het ministerie;

7. Additionele controle opdrachten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit (zie aanbesteding) / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Casus (zie aanbesteding) / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 033-084960
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022-001
Benaming:

Europese aanbesteding Accountancy 2022

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Astrium Accountants BV
Nationaal identificatienummer: 01166534
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
Internetadres: www.astriumaccountants.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 665 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 665 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072AK
Land: Nederland
Telefoon: +31 883616161
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/05/2022