Diensten - 285730-2023

15/05/2023    S93

Nederland-Doorn: Diensten voor rioolreiniging

2023/S 093-285730

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Nationaal identificatienummer: 251670300
Postadres: Kerkplein 2
Plaats: Doorn
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3941 HV
Land: Nederland
Contactpersoon: C. Th. M. Rietveld
E-mail: inkoop@heuvelrug.nl
Telefoon: +31 343565600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.heuvelrug.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.heuvelrug.nl/ons-inkoop-en-aanbestedingsbeleid
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297432/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297432/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rioolreiniging en -inspectie 2023-2025 Utrechtse Heuvelrug

Referentienummer: 2023-011-BU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Rioolreiniging en -inspectie

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RROK Rioolreiniging en -inspectie 2023-2025 Utrechtse Heuvelrug

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000 Diensten voor rioolreiniging
90491000 Rioolonderzoeksdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Doorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie RROK

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/09/2023
Einde: 14/09/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie aanbestedingsdocument

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging looptijd

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsdocument

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Zie Bijlage 2 UEA

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Zie aanbestedingsdocument

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/06/2023
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/06/2023
Plaatselijke tijd: 13:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland (Locatie Utrecht)
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachten meldpunt
Postadres: kerkplein 2
Plaats: Doorn
Postcode: 3941 HV
Land: Nederland
E-mail: klachtenmeldpunt@heuvelrug.nl
Internetadres: http://www.gemeenteutrechtseheuvelrug.nl/ondernemer/klachtenmeldpunt_45351/.
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Contactpersoon van opdrachtgever
Plaats: Doorn
Land: Nederland
E-mail: inkoop@heuvelrug.nl
Internetadres: http://www.heuvelrug.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2023