Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dostawy - 285749-2020

Submission deadline has been amended by:  342147-2020
19/06/2020    S118

Polska-Łódź: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2020/S 118-285749

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: Sienkiewicza 112
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-363
Państwo: Polska
E-mail: cbmm@cbmm.lodz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cbmim.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://cbmim.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://cbmim.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja naukowo-badawcza
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”

Numer referencyjny: TZ/28-D/7/UE/20
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”:

— pakiet nr 1 – Dostawa spektrometru NMR 400 MHz z dodatkowym wyposażeniem,

— pakiet nr 2 – Dostawa magnesu nadprzewodzącego oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego spektrometru NMR Bruker Avance III 500 MHz,

— pakiet nr 3 – Dostawa spektrometru mas wyposażonego w źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym,

— pakiet nr 4 – Dostawa systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego,

— pakiet nr 5 – Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego do badań preparatów polikrystalicznych z możliwością badań SAXS/WAXS wraz z urządzeniem do wstępnej klasyfikacji badań/próbek.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1 – Dostawa spektrometru NMR 400 MHz z dodatkowym wyposażeniem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, ul. Sienkiewicza 112, Łódź, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru NMR 400 MHz z dodatkowym wyposażeniem. Szczegółowy opis zamówienia określa „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: „Aktywne składniki leków, ich formacją, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMIM PAN” realizowany w ramach programu Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 – Dostawa magnesu nadprzewodzącego oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego spektrometru NMR Bruker Avance III 500 MHz

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, ul. Sienkiewicza 112, Łódź, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa magnesu nadprzewodzącego oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego spektrometru NMR Bruker Avance III 500 MHz. Szczegółowy opis zamówienia określa „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: „Aktywne składniki leków, ich formacją, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMIM PAN” realizowany w ramach programu Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3 – Dostawa spektrometru mas wyposażonego w źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, ul. Sienkiewicza 112, Łódź, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru mas wyposażonego w źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym. Szczegółowy opis zamówienia określa „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: „Aktywne składniki leków, ich formacją, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMIM PAN” realizowany w ramach programu Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

4) Pakiet nr 4 – Dostawa systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego,

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, ul. Sienkiewicza 112, Łódź, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego. Szczegółowy opis zamówienia określa „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: „Aktywne składniki leków, ich formacją, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMIM PAN" realizowany w ramach programu Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 5 – Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego do badań preparatów polikrystalicznych z możliwością badań SAXS/WAXS wraz z urządzeniem do wstępnej klasyfikacji badań/próbek

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, ul. Sienkiewicza 112, Łódź, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dyfraktometru rentgenowskiego do badań preparatów polikrystalicznych z możliwością badań SAXS/WAXS wraz z urządzeniem do wstępnej klasyfikacji badań/próbek. Szczegółowy opis zamówienia określa „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: „Aktywne składniki leków, ich formacją, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMIM PAN” realizowany w ramach programu Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa tego warunku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21);

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 6 do SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 15);

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 7 do SIWZ; (art. 24 ust. 1 pkt 22)

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (art. 24 ust. 5 pkt 1);

e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8);

f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (art. 24 ust. 5 pkt 8);

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – załącznik nr 8 do SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 8);

h) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa tego warunku.

Na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca złoży:

a) dokument potwierdzający posiadanie przez zaoferowaną aparaturę parametrów wyspecyfikowanych w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumentem tym może być np. karta katalogowa, dokumentacja techniczna, specyfikacja jakościowa udostępnione przez producenta, dystrybutora, z których jednoznacznie musi wynikać, że oferowana aparatura posiada parametry zaoferowane przez Wykonawcę w „Specyfikacji technicznej” i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pakiet nr 1 – Dostawa spektrometru NMR 400 MHz z dodatkowym wyposażeniem

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 dostawę polegające na: dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu spektrometru NMR z magnesem nadprzewodzącym o wartości co najmniej 1 000 000 PLN.

Pakiet nr 2 – Dostawa magnesu nadprzewodzącego oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego spektrometru NMR Bruker Avance III 500 MHz

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 dostawę polegające na: dostarczeniu i montażu magnesu nadprzewodzącego w spektrometrze NMR lub dostawa kompletnego spektrometru NMR o wartości co najmniej 1 000 000 PLN.

Pakiet nr 3 – Dostawa spektrometru mas wyposażonego w źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 dostawy polegające na: dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu spektrometru mas o wartości co najmniej 400 000 PLN każda.

Pakiet nr 4 – Dostawa systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 dostawę polegające na: dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego o wartości co najmniej 1 500 000 PLN.

Pakiet nr 5 – Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego do badań preparatów polikrystalicznych z możliwością badań SAXS/WAXS wraz z urządzeniem do wstępnej klasyfikacji badań/próbek

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 dostawę polegające na: dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu dyfraktometru rentgenowskiego o wartości co najmniej 1 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:

a) wykaz dostaw dla każdego pakietu oddzielnie, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – załącznik nr 4 do SIWZ.

b) dowody określające czy te dostawy wskazane w Wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Wykaz dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie należy złożyć dla każdego pakietu, na który Wykonawca składa ofertę.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy określa dla danego pakietu:

— załącznik 9A do SIWZ – projekt umowy dla pakiety 1 i 2,

— załącznik 9B do SIWZ – projekt umowy dla pakietu 3, 4, 5.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na warunkach i zasadach opisanych w § 8 projektu umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 16:00
Miejsce:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

— pakiet nr 1 – Dostawa spektrometru NMR 400 MHz z dodatkowym wyposażeniem – w wysokości 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych PLN),

— pakiet nr 2 – Dostawa magnesu nadprzewodzącego oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego spektrometru NMR Bruker Avance III 500 MHz – w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN),

— pakiet nr 3 – Dostawa spektrometru mas wyposażonego w źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym – w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN),

— pakiet nr 4 – Dostawa systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych PLN),

— pakiet nr 5 – Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego do badań preparatów polikrystalicznych z możliwością badań SAXS/WAXS wraz z urządzeniem do wstępnej klasyfikacji badań/próbek – w wysokości 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych PLN).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera rozdział XIV SIWZ.

4. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę w przedmiotowym postępowaniu, która powinna zawierać w szczególności:

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

2) specyfikacja techniczna – załącznik nr 2 do SIWZ,

3) JEDZ – załącznik nr 3 do SIWZ,

4) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (jeżeli wadium nie zostało wniesione w formie pieniężnej),

5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę i oświadczenia składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik,

6) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

7) zobowiązanie innego podmiotu – jeśli dotyczy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: owolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020