Služby - 285755-2023

Submission deadline has been amended by:  318637-2023
15/05/2023    S93

Česko-Kroměříž: Technické projektování

2023/S 093-285755

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Kroměřížská nemocnice a.s.
Národní identifikační číslo: 27660532
Poštovní adresa: Havlíčkova 660/69
Obec: Kroměříž
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 76701
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Janečková
E-mail: lenka.janeckova@nem-km.cz
Tel.: +420 737085935
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.nem-km.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/KMN
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00012624
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: RPS - I s.r.o.
Národní identifikační číslo: 29200407
Poštovní adresa: Vavrečkova 7074
Obec: Zlín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 76001
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Viktor Dynka
E-mail: vdynka@post.cz
Tel.: +420 777558439
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.nem-km.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/KMN
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/portal/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

KMN - Výstavba administrativní budovy R - zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a autorský dozor

Spisové číslo: VZ/2023/4/02/P
II.1.2)Hlavní kód CPV
71320000 Technické projektování
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení projekčních a inženýrských prací. Požadavky na rozsah předmětu plnění jsou podrobně a závazně specifikovány v příloze zadávací dokumentace č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky). Technickým podkladem pro zadání veřejné zakázky a pro zpracování nabídky je Architektonicko- dispoziční studie budovy „R“ v areálu Kroměřížské nemocnice, zpracována 11/2022 společností MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27697746. Studie je jako podklad přílohou č. 2 zadávací dokumentace - Technické podklady.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 417 779.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
71300000 Technicko-inženýrské služby
71248000 Dohled nad projektem a dokumentací
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž. Kód NUTS CZ072. AD bude vykonáván v místě provádění stavby.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení projekčních a inženýrských prací. Požadavky na rozsah předmětu plnění jsou podrobně a závazně specifikovány v příloze zadávací dokumentace č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky). Technickým podkladem pro zadání veřejné zakázky a pro zpracování nabídky je Architektonicko- dispoziční studie budovy „R“ v areálu Kroměřížské nemocnice, zpracována 11/2022 společností MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27697746. Studie je jako podklad přílohou č. 2 zadávací dokumentace - Technické podklady.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti Hlavního inženýra projektu / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 417 779.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 38
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje [§ 77 odst. 1 zákona].

- doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání - výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, a to na předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

není požadováno

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

není požadováno

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 12/06/2023
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/06/2023
Místní čas: 10:01
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Nabídky budou otevírány v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k elektronickému podání nabídek proběhne otevírání nabídek bez přítomnosti zástupců účastníků zadávacího řízení.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/05/2023