Leveringen - 285760-2023

15/05/2023    S93

Nederland-Groningen: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2023/S 093-285760

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UMCG
Nationaal identificatienummer: 01131597
Postadres: Hanzeplein 1
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9700 RB
Land: Nederland
Contactpersoon: Bart Gringhuis
E-mail: b.h.j.gringhuis@umcg.nl
Telefoon: +31 655257974
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.umcg.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=220244
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=220244
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Los Interieur voor het Universitair Centrum Psychiatrie - UMCG

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

In deze tender staat informatie over de Europese aanbesteding voor het nieuw te leveren los interieur van het Universitair Centrum Psychiatrie ten behoeve van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De Aanbestedende dienst wenst een Overeenkomst te sluiten met 1 ondernemer.  De Aanbestedende dienst nodigt geïnteresseerden uit om een Inschrijving in te dienen op basis van de informatie in de Aanbestedingsstukken. Inschrijvers moeten voldoen aan de voorwaarden in dit Beschrijvend document. 

 

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdrachtomschrijving betreft levering van 3306 stuks los interieur voor het Universitair Centrum voor Psychiatrie.

Leveren van los interieur conform interieurboek, plaatsen van interieur inclusief montage van de verschillende onderdelen en gebruiksklaar op de juiste kamers, opleveren en nazorg;

Het leveren van Instructies daar waar instructie nodig is voor bepaalde interieuronderdelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2023
Einde: 01/03/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2023
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2023
Plaatselijke tijd: 13:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Postadres: Guyotplein 1
Plaats: Groningen
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2023