Leveringen - 285798-2023

15/05/2023    S93

Nederland-Leiden: Computerapparatuur

2023/S 093-285798

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: mboRijnland
Nationaal identificatienummer: 571977528
Postadres: Bètaplein 18
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2321 KS
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
E-mail: post@inkoopmeesters.nl
Telefoon: +31 413745084
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mborijnland.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297348/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297348/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT Hardware

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:

• Het leveren van ICT Hardware (laptops, desktops, monitoren, tablets) en toebehoren (muizen, toetsenborden, et cetera) ten behoeve van Opdrachtgever.

• Het leveren van laptops ten behoeve van studenten van Opdrachtgever in het kader van de minimaregeling.

• Het afhandelen van garantie en het verlenen van service op eindgebruikers hardware.

• Het optioneel uitpakken, plaatsen, graveren, registreren en/of stickeren van eindgebruikers hardware.

• Het voorzien in een gebruiksvriendelijke webshop voor het bestellen en accorderen van bestellingen.

Specifieke ICT-middelen voor ICT-opleiding Techniek & ICT en ergonomische middelen vallen buiten de scope.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ICT Hardware

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden en Gouda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is maximaal €5.000.000 inclusief btw. De omvang van de opdracht is zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Indien de opgegeven omvang eerder wordt gerealiseerd dan de einddatum van de raamovereenkomst wordt de opdracht (voortijdig) opnieuw aanbesteed. Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Verplichte uitsluitingsgronden,

- Faillissement of Surseance van betaling

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetenties

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/06/2023
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/06/2023
Plaatselijke tijd: 00:04

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's Gravenhage
Plaats: den haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2023