Servicii - 285818-2023

15/05/2023    S93

România-Reșița: Servicii de transport rutier specializat de pasageri

2023/S 093-285818

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN RESITA
Număr naţional de înregistrare: 1061626
Adresă: Strada: fagarasului, nr. 18
Localitate: Resita
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Cod poștal: 320210
Țară: România
Persoană de contact: andreia craciun
E-mail: compartimentachizitii@gmail.com
Telefon: +40 255227830
Fax: +40 0255218760
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitaluljudeteanresita.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165841
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: unitate sanitara cu paturi
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru privind prestarea serviciilor de „Transport sanitar neasistat al pacientilor hemodializati”

Număr de referinţă: 1061626_2023_PAAPD1407551
II.1.2)Cod CPV principal
60130000 Servicii de transport rutier specializat de pasageri
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia se deruleaza pentru progresul in ceea ce priveste calitatea actului medical. Astfel, se propune incheierea unui acord-cadru de servicii medicale ’’Transport sanitar neasistat al pacientilor hemodializati’’ de catre

Spitalul Judetean de Urgenta Resita de la domiciliul pacientului la centrul de hemodializa si retur. Termenele in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare solicitate de operatorii economici interesati: în a 11-a zi inainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor, este de 18 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 593 476.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de urgenta Resita Centrul de Hemodializa Resita str.fagarasului nr.18

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul procedurii de achiziţie publica îl constituie achizitia : Acord cadru servicii „ Transport sanitar neasistat al pacientilor hemodializati ” necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale specifice Spitalului Judetean de Urgenta. Contractele subsecvente acordului cadru vor fi atribuite de doua ori pe an, fără reluarea competiției, în conformitate cu art 118, alin (1), lit a) din Legea nr. 98/2016.

Estimările cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum şi ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului cadru .

Achizitia se deruleaza pentru progresul in ceea ce priveste calitatea actului medical.

Astfel, se propune incheierea unui acord-cadru de servicii medicale ’’Transport sanitar neasistat al pacientilor hemodializati’’ de catre Spitalul Judetean de Urgenta Reșița de la domiciliul pacientului la centrul de hemodializa si retur.

Termenele in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare solicitate de operatorii economici interesati: în a 11-a zi inainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor, este de 18 zile:

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.59-60, art. 164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE in conformitate cu art.193 alin.1 din Legea 98/2016 de catre operatorii economici participanti/terțul susținător/subcontractantul la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

Operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

5. in cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Note:

1. In cazul ofertelor depuse in asociere, toti asociatii trebuie sa respecte cerinta de calificare.

2. In cazul in care se declara subcontractanti, toti subcontractantii trebuie sa respecte cerinta de calificare.

3. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere, toti tertii sustinatori trebuie sa respecte cerinta de calificare.

4. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

5. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

6. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

7. Documentele vor fi valabile la data solicitării acestora de către autoritatea contractantă.

8. Odată cu DUAE se va depune o împuternicire, daca este cazul, în sensul prezentarii dovezii calitatii de reprezentant (persoana indicată in Formularul DUAE să reprezinte operatorul economic).

9. Împreună cu DUAE se va depune o declaratie/un acord privind acceptul/ refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal a asociatilor/administratorilor etc. conform Legii 190/2018.

Persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante: Manager – Stancovici Alina, 2.Director Financiar-Contabil – Miloș Adina, 3.Director Medical – Beg Gheorghe 4..Director Ingrijiri- Tulbure Dana , 5.Aviz Juridic – Belcea Cătălina, 6. Sectia Hemodializa – dr.Codoșpan Elisaveta, 7.Sectia Hemodializa – As.sef Velican Daniela , 8.Sef Serviciu Achizitii Publice-Aprovizionare – Crăciun Andreia 9. Șef Serviciu Tehnic Administrativ Popovici Cristian.

La finalizarea evaluarii ofertelor, documentele de mai sus vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.

Toate documentele trebuie scanate in format PDF, si semnate electronic cu semnatura extinsa.

Cerinta A :Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel puțin informațiile legate de: structura acționarilor și a reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare și funcționare al operatorului economic, împrejurarea dacă societatea se află în stare de dizolvare, lichidare sau insolvență. Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la momentul depunerii acestuia.

Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziție European), conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, în mod corespunzător de către fiecare participant în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie să fie autorizat să desfășoare activitățile aferente contractului de achiziție publică, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care să rezulte competența acestora de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract.

Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în condițiile legii din țara de rezidență, din care să rezulte că operatorul economic este adecvat constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii și că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerințele mai sus menționate și reglementările aplicabile în țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit.

În cazul participării la procedură cu ofertă comună și/sau în situația în care ofertantul intenționează să subcontracteze părți din contract, cerințele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în condițiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016.

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului.

Cerinta B: Furnizorul de servicii medicale de transport sanitar trebuie sa aiba activitatea organizata, acreditata si autorizata in conformitate cu OMS nr.545/2004 privind acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca si a furnizarilor de transport medical si OMS nr.1519/2009 privind autorizarea furnizorilor de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport sanitar.

Cerinta C:

Autorizatie de utilizare pentru dispozitive medicale aflate in dotarea unitatilor mobile de interventie emisa de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) în baza Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul VII Medicamentul.

Modalitatea de indeplinire: -completare DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv avizele/autorizațiile urmeaza sa fie prezentate cu informații actualizate la momentul prezentarii documentului, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatii privind obtinerea avizului ANMDMR pot fi obtinute accesand https://www.anm.ro/dispozitive-medicale/avize-defunctionare/.

În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii economici implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în DUAE (răspuns), dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a prestat servicii similare. Prin servicii de tipul specificat (similare) se face referire la transport sanitar de pacienti, utilizate in acelasi scop ca serviciile care fac obiectul prezentei proceduri, fiind permise si prestari de servicii superioare din aceeasi gama

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Compleatare DUAE urmând ca documentele justificative respectiv copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;-certificate de predare-primire;- recomandări;-procese-verbale de recepţie;-certificări de bună execuţie;-certificate constatatoare certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/06/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12/09/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/06/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

membrii comisiei de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

I. DUAE este configurat de autoritatea contractanta direct în SEAP, ofertanții vor completa DUAE în SEAP în mod direct, după autentificare, de fiecare participant. Ofertanții vor completa DUAE avand în vedere Notificarea privind utilizarea DUAE in procedurile

desfasurate exclusiv prin mijloace electronice din 02/07/2019.

II. Ofertanții vor depune în SEAP și următoarele documente cu semnătură electronică extinsă

1) Garanția de participare

2) Declarație privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) - Formular nr.1

3) Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Formular nr.2

4) Formular Propunerea Tehnica - Formular nr. 5

5) Declarație privind privind respectarea condițiilor de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă (inclusiv subcontractantii) - Formular nr.6 si Formular nr. 7

6) Formular de oferta- Formular nr.8

7) Scrisoarea de Ofertă - Formular nr.9

8) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri] - Formular nr.10

9) Odată cu DUAE se va depune o împuternicire, daca este cazul, Formular nr.11, în sensul prezentarii dovezii calitatii de reprezentant (persoana indicată in Formularul DUAE să reprezinte operatorul economic).

10) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea financiară a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic/ Ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură I. DUAE este configurat de autoritatea contractanta direct în SEAP, ofertanții vor completa DUAE în SEAP în mod direct, după autentificare, de fiecare participant. Ofertanții vor completa DUAE avand în vedere Notificarea privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice din 02/07/2019.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art.8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/05/2023