Leveringen - 285825-2023

15/05/2023    S93

Nederland-Oirschot: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2023/S 093-285825

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bizob
Nationaal identificatienummer: 17159755
Postadres: Deken Frankenstraat 3
Plaats: Oirschot
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5688 AK
Land: Nederland
Contactpersoon: Tim Boemaars
E-mail: t.boemaars@bizob.nl
Telefoon: +31 629407605
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=219329
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=219329
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gecompenseerd gas en duurzame elektriciteit 2024 e.v. Zuidoost-Brabant

Referentienummer: BIZOB-2021-GEZ-TBO-00622
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit de levering van: duurzame elektriciteit, garanties van oorsprong (GvO's), gecompenseerd gas en emissiereductiecertificaten (VER's)

Bizob treedt op als aanbestedende dienst voor de aanbesteding namens de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Boxtel, Sint Michielsgestel, Werkorganisatie Mijngemeentedichtbij, gemeenten Cranendonck, Deurne, Eersel, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Veldhoven, Waalre en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten in Zuidoost-Brabant, zie opsomming aanbestedende diensten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst bestaat uit de levering van gecompenseerd gas en duurzame elektriciteit, inclusief GvO’s en VER’s.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal twee (2) jaar en maximaal zeven (7) jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2024.

De levering van duurzame elektriciteit en gecompenseerd gas bestaat uit vier aparte opdrachten: de levering van elektriciteit, de levering van Garanties van Oorsprong (GvO’s), de levering van gas en de levering van emissiereductiecertificaten (VER’s). Op de markt voor de levering van elektriciteit en gas zijn alleen energieleveranciers actief. Sommige leveranciers leveren alleen gas. Op de markt voor de levering van GvO’s en VER’s zijn in praktijk zowel energieleveranciers als handelaren/ brokers actief. Deze handelaren/ brokers kunnen in sommige gevallen worden aangemerkt als een MKB-bedrijf.

Hoewel deze opdrachten als vier losse percelen in de markt gezet zouden kunnen worden, heeft de Opdrachtgever besloten om alle opdrachten samen te voegen tot één opdracht. Dit heeft tot gevolg dat een aantal (MKB-)bedrijven die alleen actief zijn op de markt voor GvO’s/ VER’s en/ of gas niet (direct) in aanmerking kunnen komen voor de opdracht.

De belangrijkste reden om hiervoor te kiezen is dat in de huidige energiemarkt de kans groot is dat er geen inschrijvingen komen op een perceel met:

- alleen levering van elektriciteit (zonder GvO’s), omdat het aantal potentiële inschrijvers daarvoor momenteel zeer gering is. Dit beperkt het aantal potentiële inschrijvers. Inschrijvers kiezen er bovendien vrijwel allemaal voor alleen nog maar duurzame elektriciteit (dus elektriciteit inclusief de GvO’s) te willen leveren.

- alleen levering van gas (zonder VER’s), omdat het aantal potentiële inschrijvers daarvoor momenteel zeer gering is. Dit beperkt aantal potentiële inschrijvers. Inschrijvers kiezen er bovendien vrijwel allemaal voor kiest alleen nog maar tenminste gecompenseerd gas (dus gas inclusief VER’s) te willen leveren.

- alleen levering van gas (zonder elektriciteit), omdat het aantal potentiële inschrijvers daarvoor momenteel zeer gering is en de meerderheid van deze partijen er bovendien voor kiest om niet meer alleen gas te willen leveren, omdat ze daarmee fossiele bronnen in stand houden en dat niet meer past bij hun bedrijfsdoelstellingen.

Door het opsplitsen van de opdracht in percelen zou Opdrachtgever de levering van elektriciteit en gas aan de openbare voorzieningen in gevaar brengen en dat wil Opdrachtgever voorkomen.

Opdrachtgever is er zich van bewust dat de levering van duurzame elektriciteit op meerdere manieren ingevuld kan worden. Opdrachtgever weet dat er in het algemeen discussie is en waarschijnlijk voorlopig nog zal blijven over de rol die de GvO speelt bij het leveren van een bijdrage aan de energietransitie en/ of de klimaatdoelstellingen. Desondanks kiest Opdrachtgever bewust voor GvO’s van Nederlandse projecten. GvO’s zijn immers vrij verhandelbaar en zijn daarmee in principe voor iedere potentiële inschrijver te verkrijgen. Met een keuze voor Europese GvO’s wordt niet bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen binnen Nederland. Daarmee sluit Opdrachtgever aan bij de richtlijnen uit de MVI- criteriatool voor elektriciteit van PIANOo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2024
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Opdrachtgever is gerechtigd om de Overeenkomst te verlengen met een periode van maximaal vijf maal één kalenderjaar, mits Opdrachtnemer hiermee instemt. Partijen treden na start van de Levering in overleg over een eventuele verlenging. De optie tot verlenging dient uiterlijk op 15 januari voorafgaand aan de al dan niet tussentijds verlengde leveringsperiode te zijn ingeroepen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen en tevens de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken bij inschrijving aan te leveren. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

Op basis van het sanctiepakket van de EU, vastgelegd in de Verordening (EU) 2022/576 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren kan de opdracht niet aan Russische partijen worden gegund en kunnen geen inschrijvingen winnen waarbij een Russische partij met meer dan 10% van de waarde van opdracht deelneemt als onderaannemer of leverancier.

U wordt verzocht om bij uw inschrijving een rechtsgeldig ondertekende ‘Verklaring geen Russische betrokkenheid’ (zie bijlage 10 van het aanbestedingsdocument) bij te voegen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Daarnaast worden de navolgende bewijsstukken opgevraagd.

Inschrijver dient over voldoende technische vakbekwaamheid te beschikken en dient (een) verifieerbare referentie(s) bij te voegen van (een) soortgelijke referentieopdracht(en). Onder (een) soortgelijke opdracht(en) wordt een opdracht verstaan met een ‘Multisites’ karakter (mix van telemetrie- en profielaansluitingen) waarbij duurzame elektriciteit en gecompenseerd gas werd gefactureerd aan minimaal 500 aansluitingen binnen de gekozen referentieperiode van 24 maanden. De referentie heeft betrekking op de facturatie van duurzame elektriciteit in tenminste twee aaneengesloten kalenderjaren vanaf 2018. Onder correcte facturatie wordt verstaan het tijdig en volledig facturen van alle aansluitingen, waarbij de aansluitingen middels een gespecificeerde verzamelfactuur, eventueel opgedeeld in verschillende facturatie categorieën, zijn gefactureerd.

De referentie dient tenminste te bevatten:

- omschrijving van de opdracht;

- de naam van de opdrachtgever met vermelding van een contactpersoon

(vermelding van de naam van een contactpersoon van Opdrachtnemer is niet toege-staan)

- de omvang van de opdracht;

- de periode van uitvoering van de opdracht (ingangsdatum en looptijd).

Voor het aanleveren van de referentiegegevens dient gebruik gemaakt te worden van het standaard formulier zoals is opgenomen in bijlage 5: 'verklaring referentie' van het aanbestedingsdocument.

De inschrijver verleent door het indienen van de offerte toestemming aan opdrachtgever om, zonder tussenkomst van de inschrijver, bij betreffende referenties nadere informatie in te winnen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/07/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/08/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/07/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

N.v.t.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen op zo kort mogelijke termijn een proces verbaal van opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: ’s-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2023