Radovi - 285926-2023

15/05/2023    S93

Hrvatska-Zagreb: Radovi na obnovi

2023/S 093-285926

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Nacionalni registracijski broj: 38583303160
Poštanska adresa: Trg Republike Hrvatske 14
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Duić
E-pošta: ana.duic@pravo.hr
Telefon: +385 14564303
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pravo.unizg.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0020470
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova

Referentni broj: OP 6/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45454100 Radovi na obnovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izvođenje svih radova potrebnih za cjelovitu obnovu od potresa zgrade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Ćirilometodska 4, u sklopu provedbe Operacije „Cjelovita obnova zgrada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Ćirilometodska 4, broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZO.054

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 417 393.17 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45454100 Radovi na obnovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ćirilometodska 4, 10000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je izvođenje svih radova potrebnih za cjelovitu obnovu od potresa zgrade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Ćirilometodska 4, u sklopu provedbe Operacije „Cjelovita obnova zgrada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Ćirilometodska 4, broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZO.054 u skladu s Projektnom dokumentacijom (mape 1-5)/Troškovnikom

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: IS1 – iskustvo stručnjaka 1 – glavni inženjer gradilišta - broj projekata, max 2 / Ponder: 0 10 20
Kriterij kvalitete - Naziv: IS2 – iskustvo stručnjaka 2 – inženjer gradilišta - broj projekata, max 2 / Ponder: 0 10 20
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 417 393.17 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Cjelovita obnova zgrada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Ćirilometodska 4, broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZO.054

II.2.14)Dodatni podaci

/

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Temeljem članka 257. stavak 1. ZJN gospodarski subjekt obvezan je dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana. Nakon potpisa ugovora, naručitelj će izvoditelju radova izdati nalog za početak izvođenja radova.

Rok izvođenja radova je 18 mjeseci te počinje teći od dana uvođenja izvođača u posao (30 dana), uz mogućnost produljenja roka.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/06/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 02/11/2023
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/06/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Trg republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/05/2023