Доставки - 285997-2016

18/08/2016    S158

Итaлия-Испра: Голямо превозно средство за реагиране при спешни ситуации за помощния екип за реагиране на обекта

2016/S 158-285997

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC)
Пощенски адрес: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Град: Ispra VA
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Лице за контакт: Desiree Marinescu, Finance and Procurement Unit — Ispra/Brussels
Електронна поща: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
Адрес на профила на купувача: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1605
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Изследване.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Голямо превозно средство за реагиране при спешни ситуации за помощния екип за реагиране на обекта.

Референтен номер: JRC/IPR/2016/R.I.4/5015/OC.
II.1.2)Основен CPV код
34144210 Пожарни коли
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на напълно оборудван пожарен камион за помощния екип за реагиране на обекта, осигуряване на обучение относно ежедневната употреба и поддръжка, както и осигуряване на гаранция и пълна поддръжка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 270 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Испра VA, Италия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Според информацията, достъпна на интернет адреса, посочен в раздел I.3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 270 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 54
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Бюджетните кредити за административни разходи на ЕС.
II.2.14)Допълнителна информация

Според информацията, достъпна на интернет адреса, посочен в раздел I.3.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Според информацията, достъпна на интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Според информацията, достъпна на интернет адреса, посочен в раздел I.3.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/09/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/09/2016
Местно време: 09:30
Място:

Европейска комисия, Joint Research Centre, reception building, first floor, room 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALY.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Максимум 2-ма упълномощени представители на всеки оферент могат да присъстват на заседанието по отваряне. Искането трябва да бъде изпратено доjrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu поне 3 работни дни преди отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

Според информацията, достъпна на интернет адреса, посочен в раздел I.3.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Според информацията, достъпна на интернет адреса, посочен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/08/2016