Dienstleistungen - 2860-2015

Kompaktansicht anzeigen

Diese Bekanntmachung wurde annulliert von:  79789-2015
03/01/2015    S2

Polska-Wrocław: Usługi publicznego transportu kolejowego

2015/S 002-002860

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Stanisława Małachowskiego 9
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-084
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Czubaszewska
E-mail: prwrzp@p-r.com.pl
Tel.: +48 782452349
Faks: +48 717175509

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.przewozyregionalne.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Wynajem autobusów szynowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 18: Usługi transportu kolejowego
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo dolnośląskie.

Kod NUTS PL51 Dolnośląskie

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem umowy jest udostępnienie, utrzymanie i obsługa spalinowych pojazdów trakcyjnych – autobusów szynowych dla realizacji transgranicznych regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w bezpośredniej relacji Dresden Hauptbahnhof – Wrocław Główny – Dresden Hauptbahnhof.
2. Wykonawca udostępnia PR (Zamawiającemu) sprawne technicznie i przygotowane pod względem sanitarnym autobusy szynowe dla zapewnienia obsługi pociągów na odcinku Granica Państwa – Zgorzelec – Wrocław Główny kursujących zgodnie z rozkładem jazdy pociągów stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Udostępnione PR autobusy szynowe będą wykorzystywane przez VBG do obsługi pociągów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy na odcinku Granica Państwa – Görlitz – Dresden Hauptbahnhof na podstawie umów o podwykonawstwie przewozów.
4.Przewozy realizowane będą autobusami szynowymi jednego typu, dla których Wykonawca jest dysponentem zgodnie z zapisem w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR), posiadającymi świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego /UTK/, świadectwa sprawności technicznej oraz spełniają wymagania określone w załączniku nr 7.
5. Szczegółowy zakres realizacji zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60210000 Usługi publicznego transportu kolejowego

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.3.2015 Zakończenie 12.12.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wykonawca fakturuje swoje należności związane z udostępnieniem pojazdów do obsługi pociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz zasadami określonymi w § 6 ust. 3 – 7 Umowy, po wykonaniu usługi.
2.W przypadkach opisanym w § 6 ust 8 Umowy PR wystawi fakturę.
3. Sporządzone faktury będą przesyłane drugiej Stronie Umowy w dniu ich wystawienia na adresy elektroniczne i pocztowe podane w załączniku nr 7 do Umowy.
4. Szczegółowe informacje na temat sposobu rozliczenia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – projekt umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wspólne działanie Wykonawców:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielnie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w § 6 ust. 1 SIWZ winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada status przewoźnika na terenie Republiki Federalnej Niemiec (RFN) w zakresie przewozów osób z VBG na podwykonawstwo przewozów osób na odcinku Granica Państwa – Görlitz – Dresden Hbf, według rozkładu jazdy stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, tymi samymi autobusami szynowymi, które zostały udostępnione Zamawiającemu dla wykonywania przewozów na odcinku Granica Państwa – Zgorzelec – Wrocław Główny. Zamawiający dokonana oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 SIWZ.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi oświadczyć, że spełnia niżej określone warunki:
2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada status przewoźnika na terenie Republiki Federalnej Niemiec (RFN) w zakresie przewozów osób z VBG na podwykonawstwo przewozów osób na odcinku Granica Państwa – Görlitz – Dresden Hbf, według rozkładu jazdy stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, tymi samymi autobusami szynowymi, które zostały udostępnione Zamawiającemu dla wykonywania przewozów na odcinku Granica Państwa – Zgorzelec – Wrocław Główny. Zamawiający dokonana oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 SIWZ;
2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia - opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum jedną usługę w zakresie przewozów osobowych na terenie RFN o wielkości pracy eksploatacyjnej 176 tys. pociągokilometrów, Zamawiający dokonana oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 SIWZ.
3. Dla potwierdzenia spełnienia warunku, określonego w § 5 ust. 1 SIWZ Wykonawca powinien przedłożyć:
3.1 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ);
3.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.3 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.4 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.5 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.6 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.7 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
4. Dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w § 5 ust. 2 SIWZ Wykonawca musi przedłożyć:
4.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
4.2 Licencję na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie przewozu osób wydaną według obowiązujących przepisów krajowych wdrażających dyrektywę Rady 95/18/WE z 16.6.1995.
4.3 Certyfikat bezpieczeństwa część A potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą nr 2004/49/WE oraz przepisami krajowymi.
4.4 Certyfikat bezpieczeństwa część B potwierdzający akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywanych przewozów na danej sieci zgodnie z dyrektywą nr 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi w zakresie linii kolejowych na terenie RFN zarządzanych przez DB Netz A.G.
4.5 Umowę przedwstępną zawartą z VBG na podwykonawstwo przewozów osób na odcinku Granica Państwa – Görlitz – Dresden Hbf, według rozkładu jazdy stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, tymi samymi autobusami szynowymi, które zostały udostępnione Zamawiającemu dla wykonywania przewozów na odcinku Granica Państwa – Zgorzelec – Wrocław Główny.
4.6 Wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
4.7 Dowody, że usługi o których mowa w ust. 4.6 zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4.8 Dowodami, o których mowa w ust. 4.7 mogą być:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a.
4.9 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 4.6, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 4.7.
4.10 Wykaz pojazdów kolejowych, o których mowa w § 5 ust. 3 SIWZ, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
5. W przypadku Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w ust. 3. winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.
Dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę lub podmiot, którego dokumenty dotyczą, zgodnie z § 7 ust. 2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz.231).
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
7.1.1. ust. 3 pkt 3.2, 3.4, 3.5, 3.6. - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
7.1.2. ust. 3.1 pkt 3.3 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp.
7.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 7.1.1. litera a i c oraz w ust. 7.1.2. winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7.1.1. litera b winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.1.1. i 7.1.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 7.2. stosuje się odpowiednio.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski.
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
10. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, według zasady: spełnia/nie spełnia.
11. Pozostałe dokumenty:
11.1 wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Zamawiający dokonana oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 6 pojazdami kolejowymi jednakowego typu spełniającymi warunki określone w załączniku nr 7, wpisanymi do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) dopuszczonych do eksploatacji w jednym z państw należących do Unii Europejskiej prowadzonego według decyzji nr 2007/56/WE Komisji Europejskiej zmienionej decyzją nr 2011/107/EW, posiadającymi świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Polsce (UTK) i Federalny Urząd Kolejowy w Niemczech (EBA) oraz ważne świadectwa sprawności technicznej każdego pojazdu kolejowego. Zamawiający dokonana oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Termin płatności. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PRN-251/06/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Opłata za przekazanie Wykonawcy SIWZ w formie pisemnej. Przekazanie SIWZ nastąpi po uprzednim wniosku i wpłacie Wykonawcy.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.2.2015 - 10:30
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.2.2015 - 11:00

Miejscowość

Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu ul. S. Małachowskiego 9, 50-084 Wrocław (Sekretariat pok. 204).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Grudzień 2015.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

SIWZ jest dostępna BEZPŁATNIE na stronie internetowej Zamawiającego www.przewozyregionalne.pl Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz ewentualne informacje o środkach ochrony prawnej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
2.1 odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;
2.2 odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
2.3 odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
2.4 odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się:
— w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp -
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
d) w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
e) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
2.5 W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem".
2.6 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana Specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2.7 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
2.8 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze Stron.
2.9 Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
2.10 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.12.2014