Dostawy - 286003-2020

19/06/2020    S118

Polska-Raszyn: Pakiety oprogramowania użytkowego

2020/S 118-286003

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Adres pocztowy: ul. Leśników 21C, Sękocin Stary
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Lachowski
E-mail: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
Tel.: +48 605205884
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zilp.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oprogramowania CheckPoint

Numer referencyjny: DZ.270.64.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. W ujęciu syntetycznym przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie (zwaną dalej DGLP w Warszawie) oprogramowania Check Point, zarejestrowanego u producenta na koncie klienta nr 6289517.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie (zwaną dalej DGLP w Warszawie) oprogramowania Check Point, zarejestrowanego u producenta na koncie klienta nr 6289517 (Dostawa pakietów serwisowych i rozbudowa licencji w środowisku Check Point PGL LP).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Wadium może być wniesione w formach wskazanych w rozdziale IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Kontrakt przewiduje dostawę dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy. Termin płatności 30 dni. Płatnikiem jest Zamawiający. Umowa nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania. Nie wymaga się, aby Wykonawca posiadał polisę OC na prowadzoną działalność. Dopuszcza się podwykonawstwo. Dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w granicach art. 144 Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Sękocin Stary, ul. Leśników 21C, 05-090 Raszyn, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Kolejne zamówienie w tym przedmiocie prawdopodobnie zostanie wszczęte pod koniec okresu wsparcia technicznego zakupionego w ramach przedmiotowego zamówienia.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ wraz z ofertą, natomiast w ramach procedury odwróconej od Wykonawcy ocenionego najwyżej Zamawiający będzie żądał:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Zamawiający uwzględni oświadczenie JEDZ w tym zakresie. Wezwanie zostanie wystosowane tylko wówczas, gdy oświadczenie JEDZ będzie budziło wątpliwości lub będzie wadliwe. Wówczas Zamawiający dla przedmiotowego oświadczenia zastosuje dyspozycję art. 26 ust. 3 ustawy Pzp);

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Zamawiający uwzględni oświadczenie JEDZ w tym zakresie. Wezwanie zostanie wystosowane tylko wówczas, gdy oświadczenie JEDZ będzie budziło wątpliwości lub będzie wadliwe. Wówczas Zamawiający dla przedmiotowego oświadczenia zastosuje dyspozycję art. 26 ust. 3 ustawy Pzp);

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) (Zamawiający uwzględni oświadczenie JEDZ w tym zakresie. Wezwanie zostanie wystosowane tylko wówczas, gdy oświadczenie JEDZ będzie budziło wątpliwości lub będzie wadliwe. Wówczas Zamawiający dla przedmiotowego oświadczenia zastosuje dyspozycję art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe warunki i terminy składania odwołania zawiera dział VI ustawy Pzp obowiązującej w Polsce.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020