Dostawy - 286006-2020

19/06/2020    S118

Polska-Kraków: Odczynniki laboratoryjne

2020/S 118-286006

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Kopernika 36
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok 20 A, 31-501 Kraków
E-mail: dobochenek@su.krakow.pl
Tel.: +48 124247046
Faks: +48 124247120

Adresy internetowe:

Główny adres: www.su.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa różnego rodzaju odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi mat. zużyw. do oznaczania par. krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (5 szt.) i stacją uzdatniania wody (3 szt.)

Numer referencyjny: DFP.271.75.2020.DB
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (5 sztuk) i stacją uzdatniania wody (3 sztuki). Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

W części 1 przedmiotem zamówienia jest:

— pozycja A: dostawa odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (3 sztuki) i stacją uzdatniania wody (2 sztuki),

— pozycja B: dostawa odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (2 sztuki) i stacją uzdatniania wody (1 sztuka).

W części 2 przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych (Zakład Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki NSSU, ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków budynek D II piętro).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 756 921.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
38434580 Analizatory testów immunologicznych
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
71356300 Usługi wsparcia technicznego
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W części 1 przedmiotem zamówienia jest:

Pozycja A: dostawa odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (3 sztuki) i stacją uzdatniania wody (2 sztuki) dla Zakładu Diagnostyki NSSU ul. M.Jakubowskiego 2 Kraków, Zakładu Diagnostyki ul. Kopernika 15b, Kraków:

1. PT (układ odczynnikowy z tromboplastyną)-235000 ozn.;

2. APTT -215000 ozn.;

3. Fibrynogen-38000;

4. D-Dimer-25000 ozn.;

5. TT (czas trombinowy)-500 ozn.;

6. Antytrombina -aktywność (test przesiewowy bazujący na Fxa)-5000 ozn.;

7. Białko C -aktywność (met. chromogenna)-4000 ozn.;

8. C1-Inhibitor- aktywność (met. chromogenna)-700 ozn.;

9. Czynnik VIII-150 ozn.;

10. Anty Xa-150 ozn.;

11. Fibrynogen -antygen-100 ozn.;

12. Antytrombina -antygen-100 ozn.

Pozycja B: dostawa odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (2 sztuki) i stacją uzdatniania wody (1 sztuka) dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i genetyki ul. Kopernika 17, Kraków:

1. PT (układ odczynnikowy z tromboplastyną)-35000 ozn.;

2. PT (układ odczynnikowy z rekombinowaną tromboplastyną)-3000 ozn.;

3. Fibrynogen-15000 ozn.;

4. APTT (o normalnej wrażliwości na LA)-2500 ozn.;

5. APTT (o dużej wrażliwości na LA)-20000 ozn.;

6. APTT (niewrażliwy na LA)-20000 ozn.;

7. czas reptilazowy-200 ozn.;

8. TT-2500 ozn.;

9. AT III (test bazujący na trombinie)-300 ozn.;

10. AT III (test przesiewowy bazujący na Fxa)-4000 ozn.;

11. D-Dimer-500 ozn.;

12. Czynnik VIII (met. chromogenna)-500 ozn.;

13. Czynnik VIII-15000 ozn.;

14. Czynnik IX-3000 ozn.;

15. Czynnik XI-2000 ozn.;

16. Czynnik XII-2000 ozn.;

17. Czynnik VII-700 ozn.;

18. Czynnik V-700 ozn.;

19. Czynnik X- 2000 ozn.;

20. Czynnik II -700 ozn.;

21.Czynnik XIII aktywność-600 ozn.;

22. Białko C (met. chromogenna)-6000 ozn.;

23. Białko C (met. krzepnięciowa)-200 ozn.;

24. Białko S (met. krzepnięciowa)-400 ozn.;

25. Białko S-stężenie wolnej frakcji-5000 ozn.;

26. Plazminogen-300 ozn.;

27. α2-antyplazmina-300 ozn.;

28. Heparyna (Anty Xa)-1000 ozn.;

29. Czynnik von Willebranda (aktywność kofaktor ristocetyny)-6000 ozn.;

30. Czynnik von Willebranda (aktywność)-2000 ozn.;

31. Czynnik von Willebranda (antygen)-3000 ozn.;

32. Antykoagulant tocznia test przesiewowy-12000 ozn.;

33.Antykoagulant tocznia test potwierdzenia-5000 ozn.;

34. Bezpośrednie inhibitory trombiny Monitorowanie Dabigatranu-100 ozn.;

35. Monitorowanie heparyny drobnocząsteczkowej i niefrakcjonowanej-100 ozn.;

36. ETP (potencjał endogennej trombiny)-100 ozn.;

37. Bezpośrednie inhibitory trombiny (Dabigatran)-300 ozn.;

38. Bezpośrednie inhibitory czynnika Xa (Rivaroxaban, Apixaban)-100 ozn.;

39. Czynnik V Leiden (APC-R)-180 ozn.;

40. Berichrom® PAI-200 ozn.;

41. Berichrom® C1-Inhibitor-300 ozn.;

42. CH-komplement-50 ozn.

Dostawy i podłączenie do laboratoryjnej sieci informatycznej analizatorów wraz ze stacją uzdatniania wody (dotyczy części 1):

Pozycja A: dostawa analizatora podstawowego (1 sztuka) oraz analizatora back up (1 sztuka) wraz ze stacja uzdatniania wody (1 sztuka) do Zakładu Diagnostyki NSSU, ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków oraz dostawa analizatora (1 sztuka) wraz ze stacja uzdatniania wody (1 sztuka) na ul. Kopernika 15b, Kraków.

Pozycja B: dostawa analizatorów (2 stuki) wraz ze stacja uzdatniania wody (1 sztuka) do Zakł. Diagn. Hem.i Gen.ul. Kopernika 17, Kraków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1 a, 1b, 1c do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 36 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku lub zmniejszenia zapotrzebowania na dany asortyment.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 045 921.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla części 1 wynosi: 76 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W części 2 przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych (Zakład Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki NSSU, ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków budynek D II piętro) tj. Jakościowy test do diagnostyki in vitro, służący do wykrywania alleli czynnika II i czynnika V w diagnozowaniu osób z podejrzeniem trombofilii – 450 opakowań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1 a, 1b, 1c do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 36 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku lub zmniejszenia zapotrzebowania na dany asortyment.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 711 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla części 2 wynosi: 17 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarte zostały w wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się po uzyskaniu przez Zamawiającego dostępu do złożonych plików, w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, pok. 20A, POLSKA. Kanał elektronicznej komunikacji: (http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji (JEDZ). Oświadczenie musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2. odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dok. potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dok.potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych;

9. dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w specyfikacji. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie dodatkowe). Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020