There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 286016-2023

15/05/2023    S93

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2023/S 093-286016

Muutosilmoitus

Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen muuttaminen sen voimassaoloaikana

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Puolustusministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0146010-5
Postiosoite: Eteläinen Makasiinikatu 8
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00130
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Anne Jaakkola
Sähköpostiosoite: anne.jaakkola@gov.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.defmin.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Asiantuntijaresurssien hankinta puolustusministeriön ulkomaalaisomistuksen valvonnan sähköisen asiointijärjestelmän toteuttamiseen, sopimusmuutosilmoitus

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Vuoden 2020 alussa tuli voimaan säädöskokonaisuus valtion kokonaisturvallisuuden parantamiseksi kiinteän omaisuuden siirroissa. Säädösmuutoksen myötä viranomaisilla on mahdollisuus valvoa nykyistä paremmin valtion turvallisuuden kannalta keskeisiä kiinteistönomistuksia, ehkäistä ennakolta kansallisen turvallisuuden näkökulmasta arveluttavaa kiinteistönomistusta sekä tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin kansallisen turvallisuuden näkökulmasta tarpeellisten alueiden lunastamiseksi valtiolle.

Hankinnan kohde on edellä mainittuihin viranomaistehtäviin liittyvä sähköinen asiointijärjestelmäkokonaisuus. Järjestelmä mahdollistaa sähköisen asioinnin niin asiakkaan kuin käsittelijänkin näkökulmasta. Lisäksi tulevaisuudessa tavoitteena on viranomaistiedon vaihtaminen turvallisesti taustaselvitysten osalta järjestelmää hyödyntäen. Järjestelmä on uusi ja vastaavaa järjestelmää ei ole ollut aikaisemmin käytössä, eikä sellaista ole saatavissa valmiina ratkaisuna. Tähän asti viranomaistyötä on tehty perinteisesti manuaalityönä ilman erillistä käsittelyyn soveltuvaa järjestelmää.

Järjestelmän kehittäminen toteutetaan ketterän kehittämisen menetelmällä, jossa suunnittelu- ja kehittämistyötä tehdään yhtä aikaa, järjestelmän toteuttajan ja käyttäjien yhteistyössä. Hankinnan kohteena on tästä syystä erikseen määritellyn tuotteen sijaan kehittämisen ja toteutuksen edellyttämät asiantuntijaresurssit. Toteutustapaa ja resurssien arvioitua tarvetta on selvitetty ennakkoon teknisen vuoropuhelun avulla yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa.

Järjestelmän kehittäminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana ja sopimuskausi kattaa vuodet 2022 – 2024, sisältäen myös ylläpito-, tuki- ja jatkokehittämis-tehtäviä. Sopimus sisältää myös optiomahdollisuuden järjestelmän jatkokehittämiseksi. Työ toteutetaan puolustusministeriön kiinteistö- ja ympäristöyksikön sekä tietohallintoyksikön ohjauksessa.

II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 07/04/2022
päättymispäivä: 31/12/2024
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2023/S 067-200290

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro: VN/149/2022
Nimi:

Hankintasopimus; Asiantuntijaresurssien hankinta ulkomaalaisomistuksen valvonnan sähköisen asiointijärjestelmän toteuttamiseen

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
07/04/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus/käyttöoikeussopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Twoday Oy
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Urakoitsija/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (sopimusta koskevan päätöksen hetkellä;ilman alv:tä)
Hankinnan kokonaisarvo: 825 000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/05/2023

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1)Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen
VII.1.1)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
VII.1.2)CPV-lisäkoodi(t)
VII.1.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
VII.1.4)Kuvaus hankinnasta:

Ulkomaalaisomisteisen kiinteistönvalvonnan sähköisen asiointijärjestelmä -hankkeen lisäresurssien hankinta tietojärjestelmän 1. vaiheen loppuun saattamiseksi.

VII.1.5)Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/05/2023
päättymispäivä: 31/12/2023
VII.1.6)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 412 500.00 EUR
VII.1.7)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Twoday
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Urakoitsija/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
VII.2)Tietoa muutoksista
VII.2.1)Muutosten kuvaus
Muutosten luonne ja laajuus (sekä ilmoitus sopimuksen mahdollisista aiemmista muutoksista):

Hankintalain 136 § 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Lisäksi kohdan 3 mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. Lisäksi hankintalain 136 § 3 momentissa todetaan, että ”edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. Tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla tämän lain säännösten kiertäminen.”

Nykyinen järjestelmätoimittaja Twoday Oy on tehnyt tarjouksen asiantuntijaresurssien lisähankinnasta ja vaadittavasta työmääräarviosta 1-vaiheen loppuunsaattamiseksi. Työmääräarvio 1-vaiheen loppuunsaattamiseksi on 750 htp, joka on 550,00 euron htp:n keskihinnalla laskettuna yhteensä 412500,00 euroa (alv. 0%) Huomioon ottaen hankinnan kokonaisarvo, sopimus- ja optiokausi yhteensä, 825.000,00 euroa (alv. 0%), hankintasopimuksen muutoksen arvo 412.500,00 euroa (alv. 0%) on 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.

VII.2.2)Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Ulkomaalaisomistuksen valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä –hanke on osoittautunut moniulotteisemmaksi ja laajemmaksi kokonaisuudeksi, kuin mitä hankkeen kilpailu-vaiheessa työmääräarvioksi määritettiin. Hankintasopimuksella sovittu (v. 2022-2024) työmääräarvio 900 henkilötyöpäivää tulee täyteen huhtikuussa 2023. Tietojärjestelmän rakentaminen on vielä kesken ja sähköinen asiointipalvelu ei ole käyttöönotettavissa keväällä 2023.

Integraatioiden ja rajapintojen rakentaminen on vaatinut tiivistä yhteistyötä sidosryhmäorganisaatioiden kanssa. Integraatioiden rakentaminen on ollut mittava prosessi ja työn eteneminen edellyttänyt laajaa perehtymistä kunkin integraation toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Lisäksi rajapintojen rakentamisessa ja teknisten riippuvuuksien yhteensovittamisessa on mennyt huomattavasti ennalta arvioitua enemmän aikaa ja projektille määritellyssä työmääräarviossa ei olla pysytty. Hanke on ollut myös riippuvainen sidosryhmien aikataulusta ja joutunut mukauttamaan omaa toteutustaan sen mukaisesti.

Toiminnallisia määrittelyjä eli käyttötapauskuvauksia on jouduttu projektin edetessä tarkentamaan, kun palvelupolussa tai toiminnallisuuksissa on huomattu puutteita. Toiminnallisten määrittelyjen lisäykset ja niistä aiheutuneet tekniset ratkaisut ovat osaltaan vaatineet projektitiimiltä lisätyötä.

VII.2.3)Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia (kun otetaan huomioon mahdolliset aiemmat sopimuksen muutokset ja hinnan mukauttamiset ja direktiivin 2014/23/EU tapauksessa kyseessä olevan jäsenvaltion keskimääräinen inflaatio)
Arvo ilman alv:tä: 825 000.00 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen
Arvo ilman alv:tä: 1 237 500.00 EUR