Доставки - 286042-2023

15/05/2023    S93

България-София: Изпитателни стендове

2023/S 093-286042

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121683408
Пощенски адрес: ул. "Житница" № 21
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Лице за контакт: Стефка Янчева Доковска
Електронна поща: dokovska.stefka@gmail.com
Телефон: +359 29554132
Факс: +359 29554067
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sofiabus.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2306
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/295116
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/295116
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на 3 устройства за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на периодични техн.прегледи в 3-те АП-та на Стол.автотр.ЕАД по 2 об.п.“

II.1.2)Основен CPV код
34328100 Изпитателни стендове
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е доставка и монтаж на 3 устройства за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на периодични технически прегледи в трите автобусни поделения на Столичен автотранспорт ЕАД по 2 обособени позиции.

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва всички дейности по ​​​​​​​доставка и монтаж на 3 устройства за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на периодични технически прегледи в трите автобусни поделения на Столичен автотранспорт ЕАД по 2 обособени позиции, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация по всяка от обособените позиции (Приложение № 1.1 и Приложение № 1.2, неразделна част от настоящата документация).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на 1 устройство за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на периодични технически прегледи в АП „Малашевци“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34328100 Изпитателни стендове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е доставка и монтаж на 1 устройство за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на периодични технически прегледи в АП „Малашевци“, съгласно Техническата спецификация (Приложение № 1.1), неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на 2 устройства за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на периодични технически прегледи в АП „Земляне“ и АП „Дружба“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34328100 Изпитателни стендове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Франкировка – до обектите на Възложителя, както следва: Автобусно поделение „Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21 и Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Л

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е доставка и монтаж на 2 устройства за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на периодични технически прегледи в АП „Земляне“  и АП „Дружба“, съгласно Техническата спецификация (Приложение № 1.2), неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си в размер, както следва: За Обособена позиция № 1: 24 500 лв. без ДДС и за Обособена позиция № 2: 35 500 лв. без ДДС.

Под „обхват на поръчката” следва да се има предвид доставка и монтаж на резервни части и консумативи за годишни технически прегледи.

ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, по съответната обособена позиция, един или няколко от следните документи (за доказване на икономическото и финансово състояние):

1. Годишните финансови отчети или техните съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Годишен финансов отчет не се изисква, ако същият е публикуван в публичен регистър в Република България и участникът посочи информация за органа, който поддържа регистъра;

2. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните за оборота могат да обхванат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалентен документ, издаден съгласно законодателството на държавата, в която е установен и/или извършва дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за технически и професионални възможностит.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. 2.Гаранцията се представя в една от следните форми: А) безусловна, неотменяема банкова гаранция, в оригинал или Б) постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД в лева:IBAN BG62SOMB91301010281401,BIC SOMBBGSF,Общинска банка гр.София,клон „Денкоглу”,удостоверено с платежно нареждане или В)застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,в оригинал.Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя.Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането на поръчката е със средства на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Плащанията по договора ще се извършват по банков път по банкова сметка на Изпълнителя, посочена в договора, в 30 - дневен срок от получаването на доставката, след представяне на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството, приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя лица.

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последяващи промени в банковата сметка, в срок до 5 дни, считано от датата на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, ще се счита, че плащанията са надлежно извършени.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 3.да бъде определен партньор, който представлява обединението; 4.уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/06/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/06/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1.На основание чл.54, ал.1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:1) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НК; 2) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;3) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.4) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5) За когото е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;6) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;7) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В тези случаи, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

2.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП.

3. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, при наличие на основанията по чл. 107, т.1, т. 2, т. 3, т. 5 и т.6 от ЗОП.

4. Възложителят отстранява участник, за който са налице специфичните национални основания за изключване (отстраняване), както следва: 4.1. наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 4.2. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

5. Отстранява се от участие участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата (основание по чл. 107, т. 5 от ЗОП).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2023