Dostawy - 286052-2023

15/05/2023    S93

Polska-Konin: Urządzenia medyczne

2023/S 093-286052

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 45
Miejscowość: Konin
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-504
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Skrycka
E-mail: szp@szpital-konin.pl
Tel.: +48 632404133
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital-konin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wsz_konin
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/wsz_konin
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia - aparatury medycznej i innych wyrobów stanowiących jej wyposażenie w ramach projektu pt."Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.dr.R. Ostrzyckiego w Koninie

Numer referencyjny: WSZ-EP-14/2023
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia – aparatury medycznej i innych wyrobów stanowiących jej wyposażenie w ramach projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”

1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2.1. do 2.5. do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych), w których podano ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

2. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT -EU EFRR”, Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” nr RPWP.11.02.00-30-0005/22-00.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1 Aparaty do hemodializ wraz z dedykowaną im stacją uzdatniania wody

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33181100 Urządzenia do hemodializy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia – aparatury medycznej i innych wyrobów stanowiących jej wyposażenie w ramach projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2.1. do 2.5. do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych), w których podano ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT -EU EFRR”, Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą, nie później niż 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wykonania umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ WSZ-EP-14/2023

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2 Automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia – aparatury medycznej i innych wyrobów stanowiących jej wyposażenie w ramach projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2.1. do 2.5. do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych), w których podano ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT -EU EFRR”, Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą, nie później niż 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wykonania umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ WSZ-EP-14/2023

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3 Zintegrowany system barwienia i nakrywania preparatów histopatologicznych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia – aparatury medycznej i innych wyrobów stanowiących jej wyposażenie w ramach projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2.1. do 2.5. do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych), w których podano ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT -EU EFRR”, Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą, nie później niż 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wykonania umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ WSZ-EP-14/2023

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 4 Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000 Aparatura rentgenowska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia – aparatury medycznej i innych wyrobów stanowiących jej wyposażenie w ramach projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2.1. do 2.5. do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych), w których podano ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT -EU EFRR”, Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą, nie później niż 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wykonania umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ WSZ-EP-14/2023

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 5 Aparaty USG

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia – aparatury medycznej i innych wyrobów stanowiących jej wyposażenie w ramach projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2.1. do 2.5. do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych), w których podano ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT -EU EFRR”, Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą, nie później niż 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wykonania umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ WSZ-EP-14/2023

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.,

b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

1.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 4 do SWZ.

1.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wzywa do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych

i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w JEDZ (w części III w sekcji C) dane umożliwiające dostęp do tych środków (adres internetowy pod którym dostępna jest baza, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji, w szczególności numer KRS Wykonawcy);

1.4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 6 do SWZ.

1.5. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia, o których mowa w Rozdziałach VIIA i VIIB SWZ.

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 8 do SWZ.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1)

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.;

2.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on

w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie wymaga minimalnego poziomu ewentualnych standardów.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129) (zwanej w niniejszym punkcie „ustawą”), tj.:

a)wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006”) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”), albo wpisanego na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b)wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c)wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał:

dla wszystkich pakietów:

a) Opisów produktów (ulotki, foldery, inna dokumentacja techniczna). Na wszystkich opisach produktu należy wyraźnie zaznaczyć, którego pakietu i pozycji dokument ten dotyczy). Opisy produktów i złożone materiały oraz dokumenty należy sporządzić w taki sposób, że Wykonawca przyporządkuje miejsce (stronę) dokumentu poświadczającego do parametru (funkcji) produktu, którego dotyczy poprzez opis tego parametru zgodnie z punktami wskazanymi w Załącznikach.

W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe udokumentowanie (brak potwierdzenia w dostępnej dokumentacji) jakiegokolwiek z parametrów (funkcji) produktu, w stosunku do niego Wykonawca przedłoży oświadczenie, że produkt posiada dany parametr (funkcję).

b) Deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych;

c) Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych udokumentowane w postaci:

- formularza zgłoszenia wyrobu z kancelaryjnym potwierdzeniem wpływu,

bądź

- formularza zgłoszenia wyrobu z elektronicznym potwierdzeniem wpływu (kopia zgłoszenia email),

bądź

- wypisu z rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

bądź

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu obowiązku zgłoszenia wyrobu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

2. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia

w wyznaczonym terminie.

4. Ustępu poprzedniego się nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia

Zgodnie z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 ) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022) :

Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytułu VII rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy - załączniku nr 5 do SWZ nr WSZ-EP-14/2023

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/wsz_konin.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy informacji z sekcji VI.4.3)

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych jest równoznaczne z jej wniesieniem.

15. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

16. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

17. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Klauzula informacyjna RODO zawarta została w Rozdziale XXVII ppkt 3 SWZ nr WSZ-EP-14/2023.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 569 i 1002).

5. Odwołanie przysługuje na:

5.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

5.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

5.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

6. Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie wnosi się w terminie:

9.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

9.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 9.1.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

11. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 9 i 10 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

Ciąg dalszy informacji w sekcji VI.3) niniejszego ogłoszenia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023