Szolgáltatások - 286077-2018

03/07/2018    S125    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2018/S 125-286077

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45.
Budapest
1134
Magyarország
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

441. számú főút Kecskemét elkerülő–Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése, környezeti hatástanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv készítése

Hivatkozási szám: K441.09
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

441. számú főút Kecskemét elkerülő–Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése, környezeti hatástanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv készítése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 224 860 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000
71356400
71322000
71322300
71322500
71323100
71313400
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés keretében elvégzendő feladat a 441. sz. főút Kecskemét elkerülő–Nagykőrös – kb. 10 km hosszúságú – szakasz 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés tanulmányterveinek, útépítési-, és kapcsolódó egyéb szakági engedélyezési terveinek készítése, jogerős építési engedély megszerzése és kiviteli terveinek készítése az Ajánlatkérő igényei szerint.

A Tervező feladata továbbá a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és érvényben lévő műszaki előírások alapján környezeti dokumentáció elkészítése és környezetvédelmi engedély vagy határozat megszerzése. A tanulmány elkészítése során a tervező a környezetvédelmi hatósággal egyeztetve vizsgálja meg azt, hogy jelenprojekt esetében előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) vagy környezeti hatástanulmány (KHT) elkészítése szükséges és a vizsgálat eredménye alapján készítse el a megfelelő környezetvédelmi dokumentációt.

A tervezés során szükséges elvégezni:

— a csomópontok felülvizsgálatát, korszerűsítését/átépítését,

— a buszmegállók felülvizsgálatát,

— a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételrendszerének javítását.

A tervezés során a 11,5 tonnás burkolatmegerősítés mellett az érintett hidakra tanulmánytervet kell készíteni,melyben be kell mutatnia a 11,5 tonnás tengelyterhelés átvezetésének lehetőségeit, valamint az idegenterületek megszerzéséhez szükséges kisajátítási vázrajzok elkészítését, földhivatali és építésügyi hatósági záradékoltatását is el kell végezni.

A tervezőnek továbbá minden szükséges vizsgálatot (aszfaltvizsgálatok, geotechnikai vizsgálatok, teherbírásmérés stb.) el kell végeznie a hatályos Útügyi Műszaki Előírás figyelembevételével.

A másodrendű főút tervezési osztályba sorolása:

— külterületi szakaszon: K. IV. A.: Vt=90 km/h. (A lakott területet érintő tervezési sebességgel kapcsolatban egyeztetni szükséges az adott útszakasz üzemeltetőjével és az érintett önkormányzattal.).

Az érintett útszakasz 2X1 sávos.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok részletes ismertetését az Ajánlatkérési Dokumentáció II. kötetét képező Tervezési szerződés, Tervezési feladat és a Szerződéses Feltételek tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1 pontja szerinti alk. köv. igazolására közúti építmények tervezésevezető tervező pozícióra bemutatott szakember 36 hó feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban (max. 24 hó) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.2 pontja szerinti alk. köv. igazolására környezetvédelmi szakértőpozícióra bemutatott szakember 24 hó feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban (max. 24 hó) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 247-519122
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

441. számú főút Kecskemét elkerülő–Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése, környezeti hatástanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv készítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Pannonway Építő Kft.
Batsányi J. u. 9.
Zalaegerszeg
8900
Magyarország
NUTS-kód: HU223
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 219 997 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 224 860 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Érvényes ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: RODEN Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1089 Budapest, Villám u. 13.

Adószáma: 10624672-2-42

Ajánlattevő neve: Pannonway Építő Kft.

Ajánlattevő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.

Adószám: 13099581-2-20

Ajánlattevő neve: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Adószám: 12108129-2-43

Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37.

Adószám: 13842217-2-41

Az érvénytelen ajánlatot tevők:

Ajánlattevő neve: Via Futura Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1111 Budapest, Zenta u. 1.

Adószám: 13260534-2-43

Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7–13.

Adószám: 10554885-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/06/2018