Diensten - 286090-2022

27/05/2022    S102

Nederland-'s-Gravenhage: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

2022/S 102-286090

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Nuffic
Nationaal identificatienummer: 38704749
Postadres: Kortenaerkade 11
Plaats: 'S-GRAVENHAGE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2518AX
Land: Nederland
Contactpersoon: Ilona van der Kaaij
E-mail: aanbesteding@nuffic.nl
Telefoon: +31 704260260
Fax: +31 704260399
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nuffic.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Internationalisering in het Nederlands onderwijs.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding voor Accountantsdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79200000 Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Nuffic is voornemens om één (1) Overeenkomst af te sluiten voor accountantsdiensten. De Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver met de economisch meest voordelige Inschrijving op basis van de beste prijs kwaliteit verhouding. De Overeenkomst gaat naar verwachting in op 21 maart2022 en heeft een looptijd van drie (3) jaar met optie tot verlenging van één (1) keer drie (3) jaar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

0,00

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

nvt

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 230-605242
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Europese aanbesteding voor Accountantsdiensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KPMG Accountants N.V.
Nationaal identificatienummer: 33263683
Postadres: Laan van Langerhuize 1
Plaats: AMSTELVEEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1186DS
Land: Nederland
E-mail: vandeloo.sophie@kpmg.nl
Telefoon: +31 206567890
Internetadres: http://www.kpmg.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/05/2022