Dostawy - 286127-2020

19/06/2020    S118

Polska-Opole Lubelskie: Urządzenia komputerowe

2020/S 118-286127

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Opolski
Krajowy numer identyfikacyjny: 43101943100000
Adres pocztowy: ul. Lubelska 4
Miejscowość: Opole Lubelskie
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 24-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Burek
E-mail: tadeusz.burek@opole.lublin.pl
Tel.: +48 818276122
Faks: +48 818272236

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opole.lublin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim

Numer referencyjny: EZKS.272.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w oparciu o projekt „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim” wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, podłączeniem, konfiguracją oraz uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 6 części, jak określono w sekcji II.2.

3. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia danej części, szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.

5. Udzielenie gwarancji jakości.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 126 738.54 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni zawodowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30231300 Monitory ekranowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) komputer przenośny – 5 szt.;

2) projektor multimedialny – 4 szt.;

3) zestaw multimedialny – 1 zestaw;

4) telewizor – 1 szt.;

5) zestaw multimedialny – 1 zestaw;

6) tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym – 1 zestaw;

7) komputer stacjonarny z oprogramowaniem – 6 zestawów;

8) aparat fotograficzny – 1 szt. w zakresie określonym w części 1 załącznika nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, podłączeniem, konfiguracją oraz uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

9) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;

10) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim lub podręcznika oprogramowania;

11) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;

12) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 7 ust. 1 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi;

13) zdalna pomoc techniczna w zakresie korzystania z dostarczonego oprogramowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużona gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.13.06.00-06-0008/16-00 – „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca otrzyma następującą punktację w kryterium „Wydłużona gwarancja i rękojmia” na okres: 2 lat – 0 pkt; 3 lat – 10 pkt; 4 lat – 20 pkt; 5 lat – 40 pkt. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na warunkach określonych w rozdziale 12 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa programów komputerowych do prowadzenia gospodarstwa, w tym ogrodniczego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) program do rozliczeń finansowych;

b) program do prowadzenia firmy;

c) program do sporządzania planów nawozowych w gospodarstwie;

d) program dotyczący zarządzania produkcją roślinną w gospodarstwie rolnym pracujących środowisku Windows o parametrach określonych dla części 2 w załączniku nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, podłączeniem, konfiguracją oraz uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w zakresie określonym w części 2 załącznika nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, podłączeniem, konfiguracją oraz uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

9) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;

10) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim lub podręcznika oprogramowania;

11) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;

12) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 7 ust. 1 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi;

13) zdalna pomoc techniczna w zakresie korzystania z dostarczonego oprogramowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużona gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.13.06.00-06-0008/16-00 – „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca otrzyma następującą punktację w kryterium „Wydłużona gwarancja i rękojmia” na okres: 2 lat – 0 pkt; 3 lat – 10 pkt; 4 lat – 20 pkt; 5 lat – 40 pkt. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych) na warunkach określonych w rozdziale 12 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu przygotowującego uczniów do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. T

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. modele silników: spalinowy – 1 szt.; elektryczny – 1 szt.;

2. oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego, którego zakres rzeczowy obejmuje:

— programy komputerowe:

• „Pytania testowe do prawa jazdy kat. T – egzamin wewnętrzny”,

• „Egzamin wewnętrzny OSK”,

• „e-Wykłady kat. T”,

− instrukcje obsługi pojazdów, „Obsługa pojazdów i czynności kontrolno-obsługowe pojazdów”;

3. akty prawne dotyczące przepisów ruchu drogowego:

— program komputerowy „e-Prawo drogowe”;

4. zestaw filmów:

— „Egzamin praktyczny kat. T”,

— „Znaki ostrzegawcze”,

— „Wypadki drogowe”,

— „Sytuacje drogowe”,

— „Pierwsza pomoc przedlekarska w wypadkach drogowych”,

— „Egzamin praktyczny T- Ruch drogowy”;

5. prezentacje dotyczące ruchu drogowego:

— edytor sytuacji drogowych;

6. program komputerowy ze znakami drogowymi do pracy w środowisku Windows o parametrach określonych dla części 3 w załączniku nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, podłączeniem, konfiguracją oraz uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

9) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;

10) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim lub podręcznika oprogramowania;

11) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;

12) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 7 ust. 1 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi;

13) zdalna pomoc techniczna w zakresie korzystania z dostarczonego oprogramowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużona gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.13.06.00-06-0008/16-00 – „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca otrzyma następującą punktację w kryterium „Wydłużona gwarancja i rękojmia” na okres: 2 lat – 0 pkt; 3 lat – 10 pkt; 4 lat – 20 pkt; 5 lat – 40 pkt. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100,00,00 PLN (słownie: sto złotych) na warunkach określonych w rozdziale 12 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia technicznego do pracowni hotelarskiej

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. czytnik kart płatniczych – 1 szt.;

2. drukarka fiskalna – 1 szt.;

3. aparat telefoniczny z faksem – 1 szt.;

4. sejf depozytowy – 1 szt.;

5. urządzenie do kodowania/programowania kart/kluczy – 1 szt. o parametrach określonych dla części 4 w załączniku nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, podłączeniem, konfiguracją oraz uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

9) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;

10) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim lub podręcznika oprogramowania;

11) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;

12) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 7 ust. 1 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi;

13) zdalna pomoc techniczna w zakresie korzystania z dostarczonego oprogramowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużona gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.13.06.00-06-0008/16-00 – „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca otrzyma następującą punktację w kryterium „Wydłużona gwarancja i rękojmia” na okres: 2 lat – 0 pkt; 3 lat – 10 pkt; 4 lat – 20 pkt; 5 lat – 40 pkt. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 200,00,00 PLN (słownie: dwieście złotych) na warunkach określonych w rozdziale 12 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu edukacyjnego do pracowni hotelarskiej

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. oprogramowanie do obsługi gości w obiekcie hotelowym umożliwiające kompleksową obsługę gości w obiekcie hotelarskim, licencja wielostanowiskowa;

2. oprogramowanie do planowania i rozliczania usług gastronomicznych – aplikacja sprzedażowa część 1;

3. oprogramowanie do planowania i rozliczania usług gastronomicznych – aplikacja sprzedażowa część 2 do pracy w środowisku Windows o parametrach określonych w części 5 w załączniku nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, podłączeniem, konfiguracją oraz uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

5) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;

6) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim lub podręcznika oprogramowania;

7) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;

8) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 7 ust. 1 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi;

9) zdalna pomoc techniczna w zakresie korzystania z dostarczonego oprogramowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużona gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.13.06.00-06-0008/16-00 – „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca otrzyma następującą punktację w kryterium „Wydłużona gwarancja i rękojmia” na okres: 2 lat – 0 pkt; 3 lat – 10 pkt; 4 lat – 20 pkt; 5 lat – 40 pkt. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100,00,00 PLN (słownie: sto złotych) na warunkach określonych w rozdziale 12 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania komputerowego do pracowni fryzjerskiej

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy obejmuje:

1) fryzury z wersją Foto (import zdjęcia do programu) – wersja do 11 stanowisk komputerowych;

2) program komputerowy do tworzenia grafik instruktażowych rysunków fryzur;

3) program do wizualizacji fryzur do pracy w środowisku Windows o parametrach określonych dla części 6 w załączniku nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, podłączeniem, konfiguracją oraz uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

4) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;

5) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim lub podręcznika oprogramowania;

6) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;

7) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 7 ust. 1 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi;

8) zdalna pomoc techniczna w zakresie korzystania z dostarczonego oprogramowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużona gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.13.06.00-06-0008/16-00 – „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca otrzyma następującą punktację w kryterium „Wydłużona gwarancja i rękojmia” na okres: 2 lat – 0 pkt; 3 lat – 10 pkt; 4 lat – 20 pkt; 5 lat – 40 pkt. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 200,00,00 PLN (słownie: dwieście złotych) na warunkach określonych w rozdziale 12 SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 055-130221
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: EZKS.272.2.2020
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni zawodowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wilanka sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 38004071700000
Adres pocztowy: ul. Lindleya 16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-013
Państwo: Polska
E-mail: biuro@wilanka.pl
Tel.: +48 606265453
Faks: +48 224278970

Adres internetowy: www.wilanka.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 47 166.00 PLN / Najdroższa oferta: 60 525.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 20 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Dostawa, instalacja, serwis.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: EZKS.272.2.2020
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa programów komputerowych do prowadzenia gospodarstwa, w tym ogrodniczego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: EZKS.272.2.2020
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa Dostawa zestawu przygotowującego uczniów do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. T

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: EZKS.272.2.2020
Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa wyposażenia technicznego do pracowni hotelarskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: EZKS.272.2.2020
Część nr: 5
Nazwa:

Dostawa zestawu edukacyjnego do pracowni hotelarskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: EZKS.272.2.2020
Część nr: 6
Nazwa:

Dostawa oprogramowania komputerowego do pracowni fryzjerskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta powinna być sporządzona w oryginale w postaci elektronicznej w formacie danych wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.) – Zamawiający zaleca format .doc, .pdf. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną (Zamawiający nie dopuszcza złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) oraz platformy ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal)

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Agnieszka Dec: elektroniczna skrzynka podawcza – Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.

4. Instrukcja korzystania z miniPortalu oraz filmy instruktażowe znajdują się pod adresem: (https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx)

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz regulaminie ePUAP.

7. Zamawiający zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.), określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2247 ze zm.). Zamawiający zaleca format .doc, .pdf.

8. Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania za pośrednictwem ePUAP w elektronicznej skrzynce podawczej Zamawiającego.

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę.

11. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.

12. Minimalny okres związania oferta, o którym mowa w pkt IV.2.6 należy czytać jako 60 dni od ustalonej daty składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020