Dostawy - 286174-2023

15/05/2023    S93

Polska-Gdańsk: Urządzenia komputerowe

2023/S 093-286174

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5840203593 REGON:000001620
Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Olga Warszewska, Bogusława Litwińska, Agnieszka Parzewska
E-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl
Tel.: +48 583486152
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pg.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.dzp.pg.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Numer referencyjny: CRZP/104/009/D/23
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części:Część 1: Dostawa serwera do montażu nagrań 8K dla KSMM.Część 2: Dostawa mobilnej stacji roboczej do zastosowania multimedialnego dla KSMM.Część 3: Dostawa 25 szt. zestawów komputerowych dla MKZL. Część 4: Dostawa laptopa, serwera i zestawu komputerowego dla KIOP. Część 5: Dostawa monitorów z wyposażeniem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres w poszczególnych częściach został określony w Załączniku nr 4I-V do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) oraz w formularzach rzeczowo-cenowych stanowiących Załączniki nr 2I-V do SWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 132 604.78 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwera do montażu nagrań 8K dla KSMM

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
48822000 Serwery komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest dostawa 1 szt. serwera do montażu nagrań 8K dla KSMM.

2) Przedmiot zamówienia w Części 1 obejmuje dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2I i 4I do SWZ.

4) Zamawiający wymaga, aby termin dostawy był nie dłuższy niż 90 dni.

5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 miesięcy.

6) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 3I do SWZ.

7) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

8) Stawka 0% VAT na asortyment będący przedmiotem zamówienia:

1) Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Edukacji i Nauki celem potwierdzenia zastosowania stawki 0% VAT w związku art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a), ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.) do asortymentu ujętego w załączniku nr 8 do ustawy (serwer).

2) Zamawiający dostarczy Wykonawcy zaświadczenie Ministerstwa Edukacji i Nauki będące podstawą do naliczenia stawki VAT 0% na sprzęt wskazany w zamówieniu.

3) Jeżeli Ministerstwo Edukacji i Nauki nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury przez Wykonawcę, Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 988.11 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

2.Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

3.Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mobilnej stacji roboczej do zastosowania multimedialnego dla KSMM

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest dostawa mobilnej stacji roboczej do zastosowania multimedialnego dla KSMM.

2) Przedmiot zamówienia w Części 2 obejmuje dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2II i 4II do SWZ.

4) Zamawiający wymaga, aby termin dostawy był nie dłuższy niż 90 dni.

5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 miesięcy.

6) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 3II do SWZ.

7) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 798.31 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

2.Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

3.Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 25 szt. zestawów komputerowych dla MKZL

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213300 Komputer biurkowy
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w Części 3 jest dostawa 25 szt. zestawów komputerowych dla MKZL.

2) Przedmiot zamówienia w Części 3 obejmuje dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2III i 4III do SWZ.

4) Zamawiający wymaga, aby termin dostawy był nie dłuższy niż 14 dni.

5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 miesięcy.

6) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 3III do SWZ.

7) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

8) Stawka 0% VAT na asortyment będący przedmiotem zamówienia:

1) Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Edukacji i Nauki celem potwierdzenia zastosowania stawki 0% VAT w związku art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a), ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.) do asortymentu ujętego w załączniku nr 8 do ustawy (zestawy komputerowe stacjonarne).

2) Zamawiający dostarczy Wykonawcy zaświadczenie Ministerstwa Edukacji i Nauki będące podstawą do naliczenia stawki VAT 0% na sprzęt wskazany w zamówieniu.

3) Jeżeli Ministerstwo Edukacji i Nauki nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury przez Wykonawcę, Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 68 600.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

2.Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

3.Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa laptopa, serwera i zestawu komputerowego dla KIOP

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30214000 Stacje robocze
30231300 Monitory ekranowe
48822000 Serwery komputerowe
30213300 Komputer biurkowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w Części 4 jest dostawa laptopa, serwera i zestawu komputerowego dla KIOP.

2) Przedmiot zamówienia w Części 4 obejmuje dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2IV i 4IV do SWZ.

4) Zamawiający wymaga, aby termin dostawy był nie dłuższy niż 14 dni.

5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 miesięcy.

6) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 3IV do SWZ.

7) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

8) Stawka 0% VAT na asortyment będący przedmiotem zamówienia:

1) Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Edukacji i Nauki celem potwierdzenia zastosowania stawki 0% VAT w związku art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a), ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.) do asortymentu ujętego w załączniku nr 8 do ustawy (serwer, zestaw komputerowy stacjonarny).

2) Zamawiający dostarczy Wykonawcy zaświadczenie Ministerstwa Edukacji i Nauki będące podstawą do naliczenia stawki VAT 0% na sprzęt wskazany w zamówieniu.

3) Jeżeli Ministerstwo Edukacji i Nauki nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury przez Wykonawcę, Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 350.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

2.Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

3.Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa monitorów z wyposażeniem dla KSMM

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w Części 5 jest dostawa monitorów z wyposażeniem dla KSMM.

2) Przedmiot zamówienia w Części 5 obejmuje dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2V i 4V do SWZ.

4) Zamawiający wymaga, aby termin dostawy był nie dłuższy niż 14 dni.

5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 miesięcy.

6) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 3V do SWZ.

7) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

8) Stawka 0% VAT na asortyment będący przedmiotem zamówienia:

1) Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Edukacji i Nauki celem potwierdzenia zastosowania stawki 0% VAT w związku art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a), ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.) do asortymentu ujętego w załączniku nr 8 do ustawy (monitory).

2) Zamawiający dostarczy Wykonawcy zaświadczenie Ministerstwa Edukacji i Nauki będące podstawą do naliczenia stawki VAT 0% na sprzęt wskazany w zamówieniu.

3) Jeżeli Ministerstwo Edukacji i Nauki nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury przez Wykonawcę, Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 868.36 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

2.Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

3.Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (dotyczy wszystkich części postępowania).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (dotyczy wszystkich części postępowania).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (dotyczy wszystkich części postępowania).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w Zał. nr 3 do SWZ. Akceptacja treści projektowanych postanowień umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy zgodnej z zaakceptowanym projektem postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym przez Zamawiającego. Zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 264 ustawy Pzp. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zawarta umowa będzie jawna. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określono w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Zał. nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings poprzez odszyfrowanie złożonych przez Platformę ofert.

W przypadku zmiany terminu otwarcia ofert, Zamawiający poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otwarcie i ocena ofert zostaną dokonane przez Komisję Przetargową.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2.Zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.3. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Stosownie do brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. nr 835), z postępowania wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. Powyższe wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w tym punkcie.

Szczegółowe informacje w rozdziale VII SWZ.

5.Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale VI i rozdziale VII SWZ, na formularzu JEDZ. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia znajdują się w rozdziale VII SWZ.

6. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 124 pkt. 1 ustawy Pzp . Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w tym składanych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, znajdują się w rozdziale IX SWZ.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt 2 i 3 SWZ, składa dokumenty, o których mowa w rozdziale IX ust. 4 SWZ.

7.Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych znajduje się w rozdziale VIII SWZ. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie ich do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w rozdziale XXII SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA W SEKCJI VI.3) Informacje dodatkowe, Zamawiający dopisuje w sekcji VI.4.3) ciąg dalszy podstaw wykluczenia z postępowania :

Ponadto Zamawiający zastosuje art. 5k Rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w następującym brzmieniu:

Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ .

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023