Usługi - 286179-2023

15/05/2023    S93

Polska-Dąbie: Usługi udzielania kredytu

2023/S 093-286179

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dąbie
Adres pocztowy: Plac Mickiewicza
Miejscowość: Dąbie
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-660
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Bugała
E-mail: sekretariat@gminadabie.pl
Tel.: +48 632628286
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminadabie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.888.023,53 zł

Numer referencyjny: IZP.271.1.7.2023
II.1.2)Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, w wysokości 3.888.023,53 zł.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Dąbie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, w wysokości 3.888.023,53 zł.

2. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia pożyczki do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do:

- 29.09.2023 r. w kwocie 3 888 023,53 zł.

na podstawie dyspozycji Zamawiającego z zachowaniem terminu uruchomienia transzy. Zamawiający dopuszcza złożenie dyspozycji uruchomienia pożyczki na wzorze obowiązującym u Wykonawcy. Dyspozycje uruchomienia transz pożyczki będą przesyłane w formie elektronicznej (mail lb home banking) z zachowaniem terminu uruchomienia transzy, natomiast oryginał zostanie niezwłocznie dostarczony do banku. Dostarczenie oryginału nie może determinować uruchomienia pożyczki.

3. Spłata raty pożyczki nastąpi w roku 2024 w racie na dzień podany w poniższej tabeli:

Pożyczka – 3 888 053,23 zł

Data spłaty Wysokość raty w zł

1. 30.12 2024 r. 3 888 053,23

RAZEM POŻYCZKA 3 888 053,23

4. Nie przewidujemy karencji w spłacie odsetek. Spłata pożyczki nastąpi w dniu 30.12.2024 r.

5. Oprocentowanie na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M oraz marży banku.

Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość marży w procentach. Dla celów

porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowania

WIBOR 1 M obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stawką bazową w trakcie trwania umowy jest WIBOR 1M obowiązujący na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kwartalnego okresu rozliczeniowego.

Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie stawki WIBOR 1M wyliczanej w następujący sposób: jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek.

6.Marża banku jest stała w okresie kredytowania.

7. Wysokość jednorazowej prowizji od udzielonej pożyczki Wykonawca zobowiązany jest podać w procentach. Prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia transzy pożyczki.

8.Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych bez karencji, tylko od kwoty faktycznie uruchomionej pożyczki.

9. Zabezpieczenie pożyczki będzie w formie weksla „ in blanco” wraz z deklaracją wekslową – do wysokości zobowiązania.

10. Pożyczkobiorcy będzie przysługiwać prawo do zaciągnięcia mniejszej kwoty

pożyczki /nie wykorzystanie pełnej kwoty pożyczki/ oraz prawo do wcześniejszej spłaty

pożyczki bez dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty pożyczki w ramach ustalonych lat kredytowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uruchomienia transz pożyczki od przekazania dyspozycji / Waga: 60
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 29/09/2023
Koniec: 30/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023